NEWS

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng Flyout Dialog trên lập trình C#, winform

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng Flyout Dialog trên lập trình C#, winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5815 09:01:58, 13/07/2021DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách sử dụng Flyout Dialog trên lập trình c#, Winform DevExpress.

[DEVEXPRESS] How to Using Flyout Dialog C#, Winform

Ở bài này, mình sẽ demo một ứng dụng hiển thị Form Login bằng cách sử dụng Flyout Dialog của Devexpress.

Giao diện login mình thiết kế như hình bên dưới:

flyout_modal

Video step by step sử dụng Flyout Dialog C#:

Bạn nào thấy bài viết có ích, ủng hộ cho mình một sub đăng ký kênh nhé các bạn. <3

Đầu tiên, các bạn tạo cho mình một class với tên: VBFlyoutDialog.cs

using DevExpress.XtraBars.Docking2010.Customization;
using DevExpress.XtraBars.Docking2010.Views.WindowsUI;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace VBCustomFlyoutDialog
{
  public class VBFlyoutDialog : FlyoutDialog
  {
    public VBFlyoutDialog(Form form, FlyoutAction action, Control userControl): base(form, action)
    {
      this.Properties.HeaderOffset = 0;
      this.Properties.Alignment = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleCenter;
      this.Properties.Style = FlyoutStyle.Popup;
      this.FlyoutControl = userControl;
    }

    public static DialogResult ShowFormPopup(Form form, FlyoutAction action, Control userControl)
    {
      var vbFlyout = new VBFlyoutDialog(form, action, userControl);
      return vbFlyout.ShowDialog();
    }
  }
}

Tiếp đến, các bạn sẽ tạo một UserControl Form Login như hình bên dưới:

uc_loginform

Ở usercontrol này, các bạn tạo cho mình 3 control gồm các thông tin: User Name, Password, is Remember.

Code uc_LoginForm.cs:

using DevExpress.XtraEditors;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace VBCustomFlyoutDialog
{
  public partial class uc_LoginForm : DevExpress.XtraEditors.XtraUserControl
  {
    
    public uc_LoginForm(Login login)
    {
      InitializeComponent();
      txtUsername.DataBindings.Add("Text", login, "UserName");
      txtPassword.DataBindings.Add("Text", login, "Password");
      chkRemember.DataBindings.Add("Checked", login, "isRemember");

    }
  }
}

Tiếp đến các bạn, tạo một class Login.cs

namespace VBCustomFlyoutDialog
{
  public class Login
  {
    public string UserName { get; set; }
    public string Password { get; set; }
    public bool isRemember { get; set; }
  }
}

Và cuối cùng, mình sẽ thiết kế Form Main để gọi Dialog Form Login, khi đăng nhập các thông tin sẽ trả dữ liệu về cho Form Chính.

Ở đây, chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật DataBinding để lấy dữ liệu thông tin của Form Login Dialog.

login_form_devexpress

Source code Form1.cs:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace VBCustomFlyoutDialog
{
  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btnLogin_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      var login = new Login();
      var dlg = VBFlyoutDialog.ShowFormPopup(this, null, new uc_LoginForm(login));

      if(dlg == DialogResult.OK)
      {
        lbl_username.Text = login.UserName;
        lblPassword.Text = login.Password;
        lblRemember.Text = login.isRemember.ToString();
      }
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng Flyout Dialog trên lập trình C#, winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5815 09:01:58, 13/07/2021DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.