NEWS

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng TreeList Control load tất cả button trên Ribbon Form Menu để phân quyền ứng dụng

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng TreeList Control load tất cả button trên Ribbon Form Menu để phân quyền ứng dụng
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 8513 11:00:00, 13/04/2020DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ chia sẽ các bạn source code cách load tất cả chức năng và icon trên Ribbon Form Devexpress vào TreeList dùng để phân quyền ứng dụng.

[DEVEXPRESS] Permission App Ribbon Form with TreeList C#

Dưới đây là giao diện demo ứng dụng:

treelist_devexpress

Nhìn hình trên các bạn sẽ thấy một Ribbon Form bao gồm 3 thành phần: 

 1. Page
 2. Group page
 3. Control Element (BarEditControl...)

Ở dưới là form phân quyền ứng dụng, khi các bạn thêm mới một chức năng vào ribbon form, thì nó sẽ tự động load vào cây treelist.

Mỗi menu sẽ bao gồm các chức năng cơ bản: xem, thêm, sửa, xóa, in, mở rộng...

Như hình các bạn thấy: Page và Group page chỉ có ô checkedit quyền xem mà thôi.

Khi xuất hiện cây này xong, các bạn cho phép chọn và lưu cây treelist vào database để phân quyền cho từng user hoặc level.

Note: tên menu chức năng và hình ảnh icon được load chính xác giống nhau.

Class TablePermission.cs load thông tin từ Ribbon Form => trả về một dataTable.

using DevExpress.Utils;
using DevExpress.Utils.Svg;
using DevExpress.XtraBars;
using DevExpress.XtraBars.Ribbon;
using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.IO;
using System.Linq;

namespace PermissionApp
{
 
    class TablePermission
    {
      private static TablePermission _defaultInstance;
      public static TablePermission Instance
      {
        get
        {
          if (_defaultInstance == null)
          {
            _defaultInstance = new TablePermission();
          }
          return _defaultInstance;
        }
        set => _defaultInstance = value;
      }

      public TablePermission()
      {

      }
      public DataTable CreatedTablePermission()
      {
        DataTable table_ribbon = new DataTable();
        table_ribbon.Columns.Add("id", typeof(string));
        table_ribbon.Columns.Add("parentid", typeof(string));
        table_ribbon.Columns.Add("caption", typeof(string));
        table_ribbon.Columns.Add("ispage", typeof(int));
        table_ribbon.Columns.Add("isgrouppage", typeof(int));
        table_ribbon.Columns.Add("image", typeof(byte[]));
        table_ribbon.Columns.Add("image_index", typeof(int));
        table_ribbon.Columns.Add("view", typeof(bool));
        table_ribbon.Columns.Add("add", typeof(bool));
        table_ribbon.Columns.Add("edit", typeof(bool));
        table_ribbon.Columns.Add("delete", typeof(bool));
        table_ribbon.Columns.Add("print", typeof(bool));
        table_ribbon.Columns.Add("extra", typeof(bool));
        table_ribbon.Columns.Add("username_edit", typeof(string));
        table_ribbon.Columns.Add("created_date", typeof(DateTime));
        table_ribbon.Columns["view"].DefaultValue = false;
        table_ribbon.Columns["add"].DefaultValue = false;
        table_ribbon.Columns["edit"].DefaultValue = false;
        table_ribbon.Columns["delete"].DefaultValue = false;
        table_ribbon.Columns["print"].DefaultValue = false;
        table_ribbon.Columns["extra"].DefaultValue = false;
        table_ribbon.Columns["image_index"].DefaultValue = -1;
        table_ribbon.Columns["username_edit"].DefaultValue = "";
        table_ribbon.Columns["created_date"].DefaultValue = DateTime.Now;
        return table_ribbon;
      }

      public Tuple<DataTable, ImageCollection> GetAllTableMenu(RibbonControl ribbonControl)
      {

        var imageCollection = new ImageCollection();
        DataTable table_ribbon = CreatedTablePermission();
        ArrayList visiblePages = ribbonControl.TotalPageCategory.GetVisiblePages();
        foreach (RibbonPage page in visiblePages)
        {
          var page_name = page.Name;
          var page_caption = page.Text;
          imageCollection.AddImage(Properties.Resources.root_icon, page_name);
          table_ribbon.Rows.Add(page_name, "0", page_caption, 1, 0, null, imageCollection.Images.Count - 1);

          foreach (RibbonPageGroup group in page.Groups)
          {
            var page_group_name = group.Name;
            var page_group_caption = group.Text;
            if (page_group_name.Equals("ribbonPageGroup_Giaodien"))
            {
              break;
            }
            imageCollection.AddImage(Properties.Resources.folder_icon, page_name);
            table_ribbon.Rows.Add(page_group_name, page_name, page_group_caption, 0, 1, null, imageCollection.Images.Count - 1);

            foreach (BarItemLink item in group.ItemLinks)
            {
              var item_caption = item.Caption;
              var item_name = item.Item.Name;

              if (item.ImageOptions.HasSvgImage)
              {
                var item_image = item.ImageOptions.SvgImage;
                SvgBitmap source = new SvgBitmap(item_image);
                var imgFromSGV = source.Render(null, 0.5);
                //var size = new Size(16, 16);
                //Bitmap target = new Bitmap(size.Width, size.Height);
                //using (Graphics g = Graphics.FromImage(target))
                //{
                //  source.RenderToGraphics(g,
                //    SvgPaletteHelper.GetSvgPalette(LookAndFeel, ObjectState.Normal));
                //}
                imageCollection.AddImage(imgFromSGV, item_caption);
                using (MemoryStream mStream = new MemoryStream())
                {
                  item_image.Save(mStream);
                  table_ribbon.Rows.Add(item_name, page_group_name, item_caption, 0, 0, mStream.ToArray(), imageCollection.Images.Count - 1);
                }
              }
              else if (item.ImageOptions.HasImage)
              {
                var item_image = item.ImageOptions.Image;
                imageCollection.AddImage(item_image, item_caption);
                using (MemoryStream mStream = new MemoryStream())
                {
                  item_image.Save(mStream, item_image.RawFormat);
                  table_ribbon.Rows.Add(item_name, page_group_name, item_caption, 0, 0, mStream.ToArray(), imageCollection.Images.Count - 1);
                }
              }
              else
              {
                table_ribbon.Rows.Add(item_name, page_group_name, item_caption, 0, 0, null);
              }


            }

          }
        }

        return Tuple.Create(table_ribbon, imageCollection);
      }
    }
  }

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng TreeList Control load tất cả button trên Ribbon Form Menu để phân quyền ứng dụng
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 8513 11:00:00, 13/04/2020DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.