NEWS

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng Gauge thiết kế đồng hồ đo trong lập trình C#

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng Gauge thiết kế đồng hồ đo trong lập trình C#
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 6871 10:24:56, 21/12/2018DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng Gauge Devexpress để tạo thiết bị đo trong lập trình C#.

[C#] TUTORIAL SETTING DECIMAL GAUGE IN DEVEXPRESS

Hôm trước mình có viết ứng dụng cho khách hàng để lấy thông số đo trực tiếp của các chất nước thải bao gồm các thông số như: TSS, COD, pH...

Thì khi viết ứng dụng, nếu dữ liệu có bao nhiêu dòng thì mình sẽ tự động tạo ra các thiết bị đo tương ứng để nhìn ứng dụng của mình trực quan hơn.

Dưới đây là giao diện demo ứng dụng:

gauge_devexpress_demo

Ở ví dụ trên, tùy theo từng thông số có thiết bị mình sẽ thiết lập những range khác nhau của đồng hồ.

Ví dụ: Ở hình trên thông số ổn định nó nằm ở mức vàng, xuống mức cho phép thì có màu xanh, và vượt ngưỡng sẽ có màu đỏ.

Và mỗi thông số sẽ có từng Range mức Low và mức High khác nhau, nên mình phải cấu hình cho thiết thông số.

VD: Flow Low: 50 - High: 100 

TSS: 0-100 chẳng hạn.

Dưới đây là ứng dụng đo chất lượng nước thải mình đã viết:

Mình có database cấu hình các thông số như sau:

gauge_hinh1

Và dữ liệu khi chạy lên Form main, đây là giao diện phần mềm đo chất lượng nước thải: Flow, pH, TSSCOD cho khách hàng.

gauge_hinh2

Source code C#:

using DevExpress.XtraEditors;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace Gauge_devepxress
{
  public partial class frm_setting_gauge : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    
    public frm_setting_gauge()
    {
      InitializeComponent();
     
    }

    private void btn_preview_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      arcScaleComponent1.MinValue = float.Parse(min.Text);
      arcScaleComponent1.MaxValue = float.Parse(max.Text);
      // arcScaleComponent1.Value = float.Parse(max.Text) / 2;      
      arcScaleComponent1.Ranges["RangeMin"].EndValue = arcScaleComponent1.Ranges["RangeMiddle"].StartValue = Convert.ToSingle(float.Parse(range_min.Text));
      arcScaleComponent1.Ranges["RangeMiddle"].EndValue = arcScaleComponent1.Ranges["RangeMax"].StartValue = Convert.ToSingle(float.Parse(range_middle.Text));
      arcScaleComponent1.Ranges["RangeMax"].EndValue = Convert.ToSingle(float.Parse(range_max.Text));
      arcScaleComponent1.MajorTickmark.FormatString = @"{0:F" + format_string.Text.Trim() + "}";

    }

    private void btn_save_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if(string.IsNullOrEmpty(min.Text) || string.IsNullOrEmpty(max.Text) || string.IsNullOrEmpty(range_min.Text) || string.IsNullOrEmpty(range_middle.Text) || string.IsNullOrEmpty(range_max.Text) || string.IsNullOrEmpty(format_string.Text))
      {
        XtraMessageBox.Show("Vui lòng nhập đầy đủ thông tin!", "Thông Báo!", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
        return;
      }
      //provider.ExecuteNonQuery($"UPDATE tbl_device SET gauge_min='{min.Text}', gauge_max='{max.Text}', gauge_range_min='{range_min.Text}', gauge_range_middle='{range_middle.Text}', gauge_range_max='{range_max.Text}', gauge_format_string='{format_string.Text}' WHERE id='{id}'");
    }

    private void frm_setting_gauge_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //var table = provider.ExecuteQuery($"select * from tbl_device where id={id}");
      lbl_title.Text = $"CÀI ĐẶT ĐỒNG HỒ ĐO CHO THÔNG SỐ".ToUpper();
      //min.Text = table.Rows[0]["gauge_min"].ToString();
      //max.Text = table.Rows[0]["gauge_max"].ToString();
      //range_min.Text = table.Rows[0]["gauge_range_min"].ToString();
      //range_middle.Text= table.Rows[0]["gauge_range_middle"].ToString();
      //range_max.Text = table.Rows[0]["gauge_range_max"].ToString();
      //format_string.Text = table.Rows[0]["gauge_format_string"].ToString();

      // btn_preview_Click(sender, e);
    }
  }
}

HAVE FUN :)

DOWNLOAD SOURCE

 

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng Gauge thiết kế đồng hồ đo trong lập trình C#
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 6871 10:24:56, 21/12/2018DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.