NEWS

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn tích Filter Contain khi click chuột phải vào cell selection trên Gridview

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn tích Filter Contain khi click chuột phải vào cell selection trên Gridview
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5630 08:06:46, 05/04/2021DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách thêm Filter Contain và Not Contain khi click chuột phải vào ô đang bôi đen trên Gridview Devexpress C#.

[DEVEXPRESS] Show menu Filter Contain and Not Container Cell Selection Gridview

filter_gridview_devexpress_csharp

Gridview trên Devexpress hỗ trợ chúng ta rất nhiều trong đó có chức năng Filter. 

Khi các bạn làm việc với gridview thường chúng ta hay sử dụng bôi đen chữ đang chọn trên gridview và dán paste vào khu vực Filter Editor để GridView để lọc thông tin.

Bài này mình sẽ tiếp hợp sẵn vào menu chuột phải để khi các bạn chọn text xong có thể dễ dàng lọc một cách nhanh chóng.

Giao diện demo ứng dụng Filter Gridview With Text Selection c#:

filter_cell_selection

Đầu tiên các bạn tạo cho mình một class GridViewHelper.cs code như bên dưới:

using DevExpress.Utils.Menu;
using DevExpress.XtraEditors;
using DevExpress.XtraGrid.Views.Grid;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace FilterWithCellClickGridview
{
  public class GridViewHelper
  {
    public static void NotContainItem_Click(object sender, EventArgs e, GridView gridView)
    {
      string filter = gridView.ActiveFilterString;
      string value = (sender as DXMenuItem).Caption.Split('\'')[1];
      string newFilterString = "Not Contains([" + gridView.FocusedColumn.FieldName + "], '" + value + "')";

      if (filter == String.Empty)
        gridView.ActiveFilterString = newFilterString;
      else
        gridView.ActiveFilterString += "And " + newFilterString;
    }

    public static void ContainItem_Click(object sender, EventArgs e, GridView gridView)
    {
      string filter = gridView.ActiveFilterString;
      string value = (sender as DXMenuItem).Caption.Split('\'')[1];
      string newFilterString = "Contains([" + gridView.FocusedColumn.FieldName + "], '" + value + "')";

      if (filter == String.Empty)
        gridView.ActiveFilterString = newFilterString;
      else
        gridView.ActiveFilterString += "And " + newFilterString;
    }
    public static void GridView_ShownEditor(object sender, EventArgs e, GridView gridView)
    {
      DXMenuItem containItem;
      DXMenuItem notContainItem;
      containItem = new DXMenuItem();
      containItem.Click += (ss, ee) => { ContainItem_Click(ss, ee, gridView); };
      notContainItem = new DXMenuItem();
      notContainItem.Click += (ss, ee) => { NotContainItem_Click(ss, ee, gridView); };

      var editor = gridView.ActiveEditor as TextEdit;
      if(editor!=null)
      editor.Properties.BeforeShowMenu += (ss, ee) => { Properties_BeforeShowMenu(ss, ee, containItem, notContainItem); };
    }
    public static void ClearMenu(DXPopupMenu menu)
    {
      foreach (DXMenuItem item in menu.Items)
        if (item.Caption.Contains("Filter by"))
          item.Visible = false;
    }
    public static bool initializeMenu = true;
    public static void Properties_BeforeShowMenu(object sender, DevExpress.XtraEditors.Controls.BeforeShowMenuEventArgs e, DXMenuItem containItem, DXMenuItem notContainItem)
    {
      ClearMenu(e.Menu);
      string text = (sender as TextEdit).SelectedText;

      if (text != String.Empty)
      {
        containItem.Caption = "Filter by contains '" + text + "'";
        notContainItem.Caption = "Filter by not contains '" + text + "'";
        containItem.Visible = true;
        notContainItem.Visible = true;
        //if (initializeMenu)
        //{
        initializeMenu = false;
        e.Menu.Items.Add(containItem);
        e.Menu.Items.Add(notContainItem);
        //}
      }
    }
  }
}

Và khi gridview nào muốn sử dụng chức năng chúng ta chỉ cần gọi event ShownEditor

 gridView1.ShownEditor += (ss, ee) => { GridViewHelper.GridView_ShownEditor(ss, ee, gridView1); };

Source code FrmMain.cs

using DevExpress.XtraEditors;
using Newtonsoft.Json;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace FilterWithCellClickGridview
{
  public partial class Form1 : XtraForm
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    public class Result
    {

      public int id { get; set; }     
 
      public string original_language { get; set; }
      public string original_title { get; set; }
      public string title { get; set; }
      
      public string overview { get; set; }
      public string release_date { get; set; }
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      var listMovie = new List<Result>();
      var json = File.ReadAllText("movie.json");
      listMovie = JsonConvert.DeserializeObject<List<Result>>(json);
      gridControl1.DataSource = listMovie.Take(1000);
      gridView1.ShownEditor += (ss, ee) => { GridViewHelper.GridView_ShownEditor(ss, ee, gridView1); };
      
    }

    
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn tích Filter Contain khi click chuột phải vào cell selection trên Gridview
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5630 08:06:46, 05/04/2021DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.