NEWS

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn tạo Text Avatar (Stub Image) thành Image trong C#

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn tạo Text Avatar (Stub Image) thành Image trong C#
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4311 13:00:20, 10/02/2020DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo Stub Image Avatar trong Devexpress lập trình C# winform.

Trong các chương trình ứng dụng, thường các bạn hay nhìn thấy trên phần mềm điện thoại: danh bạ hay zalo...

stub_image_csharp

Như hình zalo ở trên, các bạn thấy tài khoản danh bạ "Thái Tuấn Anh", khi người dùng không có chọn hình Avatar, thì mặc định hệ thống sẽ lấy hai chữ cái FirstName và LastName.

Rồi từ hai từ này tạo thành một image như hình ở trên.

Trong bài viết này mình sẽ sử dụng Devexpress, để hướng dẫn các bạn tạo Image Stub như vậy cho ứng dụng:

Giao diện demo ứng dụng Stub Image Contact C#:

stub_image_csharp

Source code C# Avatar Text:

using DevExpress.Utils.Drawing;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Windows.Forms;

namespace StubImageDevexpress
{
  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btn_create_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      var char_name = GetFirstAndLastLetterFromName(txt_fullname.Text);
      Size imageSize = new System.Drawing.Size(250, 250);
      Image img_name = GlyphPainter.CreateRoundedStubGlyph(defaultLookAndFeel1.LookAndFeel, imageSize, char_name);
      pictureEdit1.Image = img_name;
    }

    public string GetFirstAndLastLetterFromName(string name)
    {
      string first = name.Substring(0, 1);
      char[] charArray = name.ToCharArray();
      Array.Reverse(charArray);
      string last = new string(charArray);

      if (last.Contains(' '))
      {
        char[] splitchar = { ' ' };
        string[] temp = last.Split(splitchar);
        int b = temp[0].ToString().Length - 2;
        int c = temp[0].ToString().Length - 1;
        last = temp[0].ToString().Substring(c, 1);
      }
      else
      {
        return first.ToUpper();
      }

      return ConvertToUnsign(first + last).ToUpper();
    }

     Regex ConvertToUnsign_rg = null;

    public string ConvertToUnsign(string strInput)
    {
      if (ReferenceEquals(ConvertToUnsign_rg, null))
      {
        ConvertToUnsign_rg = new Regex("p{IsCombiningDiacriticalMarks}+");
      }
      var temp = strInput.Normalize(NormalizationForm.FormD);
      return ConvertToUnsign_rg.Replace(temp, string.Empty).Replace("đ", "d").Replace("Đ", "D").ToLower();
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn tạo Text Avatar (Stub Image) thành Image trong C#
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4311 13:00:20, 10/02/2020DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.