NEWS

⏰ [C#] Chia sẽ source code ứng dụng Chronometer trong lập trình C#

⏰ [C#] Chia sẽ source code ứng dụng Chronometer trong lập trình C#
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 10262 10:38:30, 08/04/2017C#   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình xin chia sẽ chia các bạn cách viết ứng dụng Chronometer trong C#.  Các bạn đã nghe nói đến Chronometer vậy nó là gì?

Nếu các bạn nào đã viết ứng dụng bên lập trình Android chắc sẽ biết đến Component này.

Chronometer là giấy chứng nhận về độ chính xác của đồng hồ đeo tay. Một chiếc đồng hồ chronometer là chiếc đồng hồ có độ chính xác cao được kiểm duyệt và chứng thực bởi tổ chức COSC – chuyên chịu trách nhiệm về việc kiểm nghiệm chất lượng đồng hồ.

Dưới đây là giao diện của ứng dụng đồng hồ bấm giờ trong C#:

Đồng hồ bấm giờ trong C#

Để viết ứng này cũng rất đơn giản, mình chỉ cần sử dụng 1 timer là ok.

Dưới đây là source code viết bằng C#

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Diagnostics; 
using FrmCronometro.Properties;

namespace FrmCronometro
{
  public partial class FrmCronometro : Form
  {
    public FrmCronometro()
    {
      InitializeComponent();
    }

    Stopwatch Stopwatch = new Stopwatch();

    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      if (btnIniciar.Text == "Iniciar")
      {
        btnTakeTime.Visible = false;
      }

      if (btnIniciar.Text == "Detener")
      {
        btnTakeTime.Visible = true;
      }
      

      if (Stopwatch.IsRunning)
      {
        TimeSpan ts = Stopwatch.Elapsed;
        this.lblTiempo.Text = string.Format("{0:00}:{1:00}:{2:00}:{3:00}", ts.Hours,
          ts.Minutes, ts.Seconds, ts.Milliseconds / 10);
      }

    }

    private void btnIniciar_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (Stopwatch.IsRunning)
      {
        Stopwatch.Stop();
        PicbPausa.Visible = false;
        btnReiniciar.Visible = true;
        btnTakeTime.Visible = false;
        btnInfo.Enabled = true;
      }


      else
      {
        Stopwatch.Start();
        PicbPausa.Visible = true;
        btnTakeTime.Visible = true;
        btnReiniciar.Visible = false;
        btnInfo.Enabled = false;
      }

      }

    private void btnReiniciar_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      lblTiempo.Text = "00:00:00:00";
      Stopwatch.Reset();
      btnReiniciar.Visible = false;
      listBox1.Items.Clear();
      PicbPausa.Visible = false;
    }

    private void btnTakeTime_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      listBox1.Items.Add(this.lblTiempo.Text);
    }

    private void PicbPausa_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      btnIniciar.PerformClick();
    }

    private void btnInfo_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      btnIniciar.Focus();
      this.Hide();
      FrmInfo abrir = new FrmInfo();
      abrir.Show();
      
    }

    private void copiarToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      if (this.listBox1.SelectedItems.Count > 0)
      {

        try
        {
          // Agrega la selección al portapapeles.
          StringBuilder sb = new StringBuilder();

          foreach (object row in listBox1.SelectedItems)
          {
            sb.Append(row.ToString());
            sb.AppendLine();
          }

          sb.Remove(sb.Length - 1, 1); //Para evitar copiar la ultima linea vacía
          Clipboard.SetData(System.Windows.Forms.DataFormats.Text,sb.ToString());

        }
        catch (System.Runtime.InteropServices.ExternalException)
        {
          MessageBox.Show("No se pudo acceder al Portapapeles. Por favor intente nuevamente.");
        }
      }
    }

    private void seleccionarTodoToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try 
      {
        listBox1.SelectedItems.Clear();

        for (int i = 0; i < listBox1.Items.Count; i++)
        {
          listBox1.SetSelected(i, true);
        }
      }

        catch(Exception ex)
        {
          MessageBox.Show(ex.Message);

        }
      }

    private void listBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      copiarToolStripMenuItem.Enabled = true;
    }

    private void FrmCronometro_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e)
    {
      if (e.KeyCode == Keys.C)
      {
        btnTakeTime.PerformClick();
      }

      if (e.KeyCode == Keys.R)
      {
        btnReiniciar.PerformClick();
      }
    }

    private void FrmCronometro_Shown(object sender, EventArgs e)
    {
      btnIniciar.Focus();
    }

    private void btnInfo_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e)
    {
      if (e.KeyCode == Keys.Enter)
      {
        btnTakeTime.PerformClick();
      }

      if (e.KeyCode == Keys.R)
      {
        btnReiniciar.PerformClick();
      }

      if (e.KeyCode == Keys.I)
      {
        this.Hide();
        FrmInfo abrir = new FrmInfo();
        abrir.Show();
      }
    }

    private void btnIniciar_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e)
    {
      if (e.KeyCode == Keys.I && btnInfo.Enabled == true)
      {
        this.Hide();
        FrmInfo abrir = new FrmInfo();
        abrir.Show();
      }
    }

    private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      if (comboBox1.SelectedItem == "Púrpura")
      {
        this.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(55, 43, 77);
        listBox1.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(55, 43, 77);
        //this.BackColor = Properties.Settings.Default.Fondo;
        
      }

      if (comboBox1.SelectedItem == "Azul")
      {
        //Color colBackColor = Properties.Settings.Default.FondoAzul;
        this.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(2, 119, 189);
        listBox1.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(2, 119, 189);
        //this.BackColor = colBackColor;

      }

      if (comboBox1.SelectedItem == "Negro")
      {
        //Color colBackColor = Properties.Settings.Default.FondoNegro;
        this.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(33, 33, 33);
        listBox1.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(33, 33, 33);
        //this.BackColor = colBackColor;

      }

      if (comboBox1.SelectedItem == "Rosa")
      {
        //Color colBackColor = Properties.Settings.Default.FondoNegro;
        this.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(234, 30, 99);
        listBox1.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(234, 30, 99);
        //this.BackColor = colBackColor;

      }

      if (comboBox1.SelectedItem == "Gris")
      {
        //Color colBackColor = Properties.Settings.Default.FondoNegro;
        this.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(158, 158, 158);
        listBox1.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(158, 158, 158);
        //this.BackColor = colBackColor;

      }

      if (comboBox1.SelectedItem == "Verde")
      {
        //Color colBackColor = Properties.Settings.Default.FondoNegro;
        this.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(23, 159, 147);
        listBox1.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(23, 159, 147);
        //this.BackColor = colBackColor;

      }


    }

    private void FrmCronometro_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
    {
      Settings.Default.Fondo = this.BackColor;
      Properties.Settings.Default.Save();
    }

    private void FrmCronometro_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      this.BackColor = Settings.Default.Fondo;
      listBox1.BackColor = Settings.Default.Fondo;
    }

    private void comboBox1_SelectionChangeCommitted(object sender, EventArgs e)
    {
      
    }

    private void btnTakeTime_Enter(object sender, EventArgs e)
    {
      btnIniciar.Focus();
    }
    }
  }

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

DOWNLOAD SOURCE

Tags: controltimer

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

⏰ [C#] Chia sẽ source code ứng dụng Chronometer trong lập trình C#
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 10262 10:38:30, 08/04/2017C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.