NEWS

[C#] Tạo form đăng nhập và đăng ký với hiệu ứng Sliding Animation Effect

[C#] Tạo form đăng nhập và đăng ký với hiệu ứng Sliding Animation Effect
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2170 11:20:25, 11/01/2024C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết này mình hướng dẫn các bạn cách tích hợp login form html và css vào Winform C#, và cách gọi thông tin giữa web với c# qua JS bằng ExcuteJavascript qua trình duyệt Webview2.

[C#] Login Form Sliding Animtion Effect Winform

Video demo ứng dụng:

Để thực hiện bài viết, các bạn cần tìm hiểu về control webview2 trên website.

Webview2 có thể chạy tốt: CSS3, ReactJS, VueJS, AngularJs...

Ở bên tập lệnh javascript chúng ta viết lệnh như sau:

document.addEventListener('click', function (event)
{
  let elem = event.target;
  let jsonObject =
  {
    Key: 'click',
    Value: elem.id  //elem.name || elem.id || elem.tagName || "Unkown"
  };
  window.chrome.webview.postMessage(jsonObject);
});

Các bạn thấy ở hàm này, nó sẽ lắng nghe sự kiện trên toàn bộ trang web, khi nó bắt được sự kiện click.

Nó sẽ lấy thông tin ID, các bạn có thể thay thế bằng: Name, id, tagname...

và dùng lệnh:

Window.chrome.webview.postMessage về.

Thì ở C#, chúng ta sẽ bắt được ở sự kiện:

private async void WebView21_WebMessageReceived(object sender, Microsoft.Web.WebView2.Core.CoreWebView2WebMessageReceivedEventArgs e)
{
  var jsonObject = JsonConvert.DeserializeObject<JsonObject>(e.WebMessageAsJson);
  var idElemnt = jsonObject.Value;
  switch (jsonObject.Key)
  {
    case "click":
      if(idElemnt != null && idElemnt != "")
      {
        if(idElemnt == "btnLogin")
        {
          await ProcessLogin();
        }
      }
      break;

  }
}

Ở C#, chúng ta sẽ biết được nó vừa click ở id hoặc element nào.

Chi tiết các bạn có thể download source code bên dưới về để tham khảo.

Full source code C# form login.cs:

using Newtonsoft.Json;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace AnimationSliding_Sign_In_Sign_Up
{
  public partial class FrmLogin : Form
  {
    private Microsoft.Web.WebView2.WinForms.WebView2 webView21;
    public FrmLogin()
    {
      InitializeComponent();
      webView21 = new Microsoft.Web.WebView2.WinForms.WebView2();
      webView21.EnsureCoreWebView2Async();
      InitLoadHtml();

    }

    private void InitLoadHtml()
    {     

      webView21.CoreWebView2InitializationCompleted += WebView21_CoreWebView2InitializationCompleted;
      webView21.Dock = DockStyle.Fill;
      this.Controls.Add(webView21);
    }

    private void WebView21_CoreWebView2InitializationCompleted(object sender, Microsoft.Web.WebView2.Core.CoreWebView2InitializationCompletedEventArgs e)
    {
      string curDir = Directory.GetCurrentDirectory();
      var uri = new Uri(String.Format("file:///{0}/html/index.html", curDir));
      webView21.CoreWebView2.Settings.AreDefaultContextMenusEnabled = false;
     
      webView21.CoreWebView2.Navigate(uri.ToString());
      webView21.WebMessageReceived += WebView21_WebMessageReceived;
    }
    public struct JsonObject
    {
      public string Key;
      public string Value;
    }

    private async Task<string> GetTextboxValue(string elementId)
    {
      string script = $"document.getElementById('{elementId}').value";
      var result = await webView21.CoreWebView2.ExecuteScriptAsync(script);
      return result.Trim('"');
    }

    private async Task SetFocus(string elementId)
    {
      string script = $"setFocusOnInput('{elementId}');";
      var result = await webView21.CoreWebView2.ExecuteScriptAsync(script);
      
    }

    private async Task ShowSnackBar(string message, int timeout = 3000)
    {
      message = $"<i class="fa fa-exclamation-triangle" style="color: white; font-size: 16px;"> </i> {message}";
      string script = $"showSnackbar('{message}', {timeout});";
      var result = await webView21.CoreWebView2.ExecuteScriptAsync(script);
     
    }

    private async void WebView21_WebMessageReceived(object sender, Microsoft.Web.WebView2.Core.CoreWebView2WebMessageReceivedEventArgs e)
    {
      var jsonObject = JsonConvert.DeserializeObject<JsonObject>(e.WebMessageAsJson);
      var idElemnt = jsonObject.Value;
      switch (jsonObject.Key)
      {
        case "click":
          if(idElemnt != null && idElemnt != "")
          {
            if(idElemnt == "btnLogin")
            {
              await ProcessLogin();
            }
          }
          break;

      }
    }

    private async Task ProcessLogin()
    {
      var username = await GetTextboxValue("txtUsername");
      var password = await GetTextboxValue("txtPassword");
      if(username == "")
      {
        await ShowSnackBar("Chưa nhập tên đăng nhập, bạn ơi.");
        await SetFocus("txtUsername");
        return;
      }

      if (password == "")
      {
        await ShowSnackBar("Chưa nhập mật khẩu, bạn ơi.");
        await SetFocus("txtPassword");
        return;
      }

      if( password == "admin")
      {
        var frm = new FrmMain(username);
        frm.Show();
        this.Hide();
      }
      else
      {
        await ShowSnackBar("Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng, bạn ơi.");
      }

    }
  }
}

 

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Tạo form đăng nhập và đăng ký với hiệu ứng Sliding Animation Effect
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2170 11:20:25, 11/01/2024C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.