NEWS

[C#] Xem dung lượng RAM đang sử dụng trong ứng dụng Winform

[C#] Xem dung lượng RAM đang sử dụng trong ứng dụng Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4496 14:03:10, 05/11/2020C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xem dung lượng RAM mà ứng dụng Application của bạn đang chạy đang sử dụng.

[C#] How to retrieve the amount of memory used within your own C# WinForms 

ram_using_csharp_thumb

Nhiều lúc các bạn làm việc với ứng dụng, xử lý dữ liệu thông tin nhiều, nhất là những ứng dụng nào làm việc với xử lý hình ảnh, hoặc multi request website.

Khi các bạn thực hiện nhiều công việc Task cùng một lúc, các bạn có thể theo dõi RAM mà ứng dụng của bạn đang sử dụng 1 cách dễ dàng.

Giao diện Demo ứng dụng xem RAM C#:

count_ram_csharp

Để thực hiện trong bài viết mình sử dụng một Background Worker để chạy, và cho thời gian Sleep một giây.

Source code Retrieve RAM C#:

private void DisplayMemoryUsageInTitleAsync()
{      
  BackgroundWorker wrkr = new BackgroundWorker();
  wrkr.WorkerReportsProgress = true;

  wrkr.DoWork += (object sender, DoWorkEventArgs e) => {
    Process currProcess = Process.GetCurrentProcess();
    PerformanceCounter perfCntr = new PerformanceCounter();
    perfCntr.CategoryName = "Process";
    perfCntr.CounterName = "Working Set - Private";
    perfCntr.InstanceName = currProcess.ProcessName;

    while (true)
    {
      var value = ((double)perfCntr.NextValue()/1024).Kilobytes();
      string privateMemoryStr = value.ToString("#.# MB");
      wrkr.ReportProgress(0, privateMemoryStr);
      Thread.Sleep(1000);
    }
  };

  wrkr.ProgressChanged += (object sender, ProgressChangedEventArgs e) => {
    string val = e.UserState as string;
    if (!string.IsNullOrEmpty(val))
      this.Text.Caption = val;
  };

  wrkr.RunWorkerAsync();
}

Trong bài viết, chuyển đổi byte sang MB, mình có sử dụng thư viện Humanizer, các bạn tham khảo bài viết sử dụng thư viện Humanizer nhé.

Thanks for watching!

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Xem dung lượng RAM đang sử dụng trong ứng dụng Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4496 14:03:10, 05/11/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.