[C#] Hướng dẫn sắp xếp column listview (sort column header listview)

[C#] Hướng dẫn sắp xếp column listview (sort column header listview)
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 10838 10:57:39, 28/03/2018C#   In bài viết

Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách sort dữ liệu trên column của listview C#.

Sort list view trên C#, cũng tương tự như các bạn sử dụng ứng dụng File Explorer của Windows, chúng sẽ cho chúng ta dễ dàng sắp xếp dữ liệu theo các trường.

Ví dụ: Muốn sắp xếp danh sách nhân viên từ A->Z, hoặc sắp xếp lại theo tuổi từ nhỏ ->lớn...

Dưới đây là giao diện demo ứng dụng Sort Column Listview C#

sort column list view trong c#

- Đầu tiên các bạn cần tạo một class ItemComparer.cs được implement từ Interface IComparer.

Source code class ItemComparer.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Collections;
using System.Windows.Forms;

namespace ListViewSortAnyColumn
{
  public class ItemComparer : IComparer
  {
    //column used for comparison
    public int Column { get; set; }

    //Order of sorting
    public SortOrder Order { get; set; }

    public ItemComparer(int colIndex)
    {
      Column = colIndex;
      Order = SortOrder.None;

    }
    public int Compare(object a, object b)
    {
      int result;

      ListViewItem itemA = a as ListViewItem;
      ListViewItem itemB = b as ListViewItem;
      if (itemA == null && itemB == null)
        result = 0;
      else if (itemA == null)
        result = -1;
      else if (itemB == null)
        result = 1;

      if (itemA == itemB)
        result = 0;

      // datetime comparison
      DateTime x1, y1;
      // Parse the two objects passed as a parameter as a DateTime.
      if (!DateTime.TryParse(itemA.SubItems[Column].Text, out x1))
        x1 = DateTime.MinValue;
      if (!DateTime.TryParse(itemB.SubItems[Column].Text, out y1))
        y1 = DateTime.MinValue;
      result = DateTime.Compare(x1, y1);

      if (x1 != DateTime.MinValue && y1 != DateTime.MinValue)
        goto done;

      //numeric comparison
      decimal x2, y2;
      if (!Decimal.TryParse(itemA.SubItems[Column].Text, out x2))
        x2 = Decimal.MinValue;
      if (!Decimal.TryParse(itemB.SubItems[Column].Text, out y2))
        y2 = Decimal.MinValue;
      result = Decimal.Compare(x2, y2);

      if (x2 != Decimal.MinValue && y2 != Decimal.MinValue)
        goto done;

      //alphabetic comparison
      result = String.Compare(itemA.SubItems[Column].Text, itemB.SubItems[Column].Text);    done:
      // if sort order is descending.
      if (Order == SortOrder.Descending)
        // Invert the value returned by Compare.
        result *= -1;
      return result;

    }
  }
}

- Tiếp tục, là source code C# cho form main.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace ListViewSortAnyColumn
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //fill the list with data
      FillItems();
    }

    private void listViewSample_ColumnClick(object sender, ColumnClickEventArgs e)
    {
      ItemComparer sorter = listViewSample.ListViewItemSorter as ItemComparer;

      if (sorter == null)
      {
        sorter = new ItemComparer(e.Column);
        sorter.Order = SortOrder.Ascending;
        listViewSample.ListViewItemSorter = sorter;
      }
      // if clicked column is already the column that is being sorted
      if (e.Column == sorter.Column)
      {
        // Reverse the current sort direction
        if (sorter.Order == SortOrder.Ascending)
          sorter.Order = SortOrder.Descending;
        else
          sorter.Order = SortOrder.Ascending;
      }
      else
      {
        // Set the column number that is to be sorted; default to ascending.
        sorter.Column = e.Column;
        sorter.Order = SortOrder.Ascending;
      }
      listViewSample.Sort();
    }

    private void FillItems()
    {
      // Add items
      ListViewItem item1 = new ListViewItem("Nguyễn Thảo");
      item1.SubItems.Add("10/11/2000");
      item1.SubItems.Add("Email@domain.com");
      item1.SubItems.Add("123.456");

      ListViewItem item2 = new ListViewItem("Hoàng Thị Thảo");
      item2.SubItems.Add("12/12/2010");
      item2.SubItems.Add("test@test.com");
      item2.SubItems.Add("123.4561");

      ListViewItem item3 = new ListViewItem("Võ Sơn Băng");
      item3.SubItems.Add("12/01/1800");
      item3.SubItems.Add("sample@Sample.net");
      item3.SubItems.Add("123.4559");

      ListViewItem item4 = new ListViewItem("Nguyễn Đình Tuyên");
      item4.SubItems.Add("05/30/1900");
      item4.SubItems.Add("user@sample.com");
      item4.SubItems.Add("-123.456000");

      ListViewItem item5 = new ListViewItem("Cái Trí Minh");
      item5.SubItems.Add("05/30/1900");
      item5.SubItems.Add("user@sample.com");
      item5.SubItems.Add("-123.456000");

      // Add the items to the ListView.
      listViewSample.Items.AddRange(
                  new ListViewItem[] { item1, item2, item3, item4, item5 });
    }
  }
}

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

DOWNLOAD SOURCE

Tags: listview

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn sắp xếp column listview (sort column header listview)
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 10838 10:57:39, 28/03/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.