NEWS

[C#] Number Effect Counter up and down in winform

[C#] Number Effect Counter up and down in winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4457 07:40:07, 12/12/2022C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình tiếp tục chia sẻ các bạn tạo hiệu ứng khi thay đổi số up and down trên lập trình c#, winform.

[C#] How to Number Effect Counter Up and Down in Winform

Giao diện demo ứng dụng:

effect_number

Ở demo trên, khi chúng ta thay đổi giá trị số sẽ chạy hiệu ứng từ từ.

Video demo Number Effect:

Ở bài viết này mình sử dụng yield return để thực hiện.

Source code c#:

using NodaTime;
using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace EffectNumber
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    int oldValue;
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      oldValue = Convert.ToInt32(lblNumber.Text);
    }
    private IEnumerable<int> CountText(int newValue, int speed)
    {
      var CountFPS = 30;     
      var Duration = 1;
      int previousValue = oldValue;
      int stepAmount;
      oldValue = newValue; 

      if (newValue - previousValue < 0)
      {
        stepAmount = Convert.ToInt32( Math.Floor(Convert.ToDouble( (newValue - previousValue) / (CountFPS * Duration) ))); 
      }
      else
      {
        stepAmount = Convert.ToInt32( Math.Ceiling((newValue - previousValue) / (CountFPS * Duration) * 1.0d)); 
      }
      if (stepAmount == 0)
      {
        yield return newValue;

      }
      else {
        if (previousValue < newValue)
        {
          while (previousValue < newValue)
          {
            previousValue += stepAmount;
            if (previousValue > newValue)
            {
              previousValue = newValue;
            }

            yield return previousValue;


            Thread.Sleep(speed);
          }
        }
        else
        {
          while (previousValue > newValue)
          {
            previousValue += stepAmount;
            if (previousValue < newValue)
            {
              previousValue = newValue;
            }

            yield return previousValue;


            Thread.Sleep(speed);

          }
        }
      }
      
    }

    private void btnRun_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Task.Run(() =>
      {
        foreach (int item in CountText(Convert.ToInt32(txtNewNumber.Text), Convert.ToInt32(txtSpeed.Text)))
        {
          this.BeginInvoke(new Action(() => {
            lblNumber.Text = item.ToString("N0");

          }));
        }

      });
    }
  }
}

Các bạn có thể chỉnh sửa tốc độ theo ý muốn.

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Number Effect Counter up and down in winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4457 07:40:07, 12/12/2022C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.