NEWS

[C#] Hướng dẫn tạo hiệu ứng mờ ảo (blur) winform csharp

[C#] Hướng dẫn tạo hiệu ứng mờ ảo (blur) winform csharp
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 10622 10:17:22, 05/06/2019C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách tạo hiệu ứng mờ ảo winform (Blur winform) trong lập trình C#.

[C#] Tutorial Blur Panel Winform

Thường khi các bạn viết ứng dụng C#, khi các bạn click chọn các option rồi sau đó bấm nút xử lý dữ liệu.

Khi các bạn bấm vào nút xử lý rồi, thì các ô trên form các bạn sẽ set Enable = false, để cho người dùng không thể thao tác hoặc thay đổi dữ liệu đầu vào.

Khi nào chương trình xứ lý dữ liệu xong thì chúng ta lại cho người dùng thao tác được phần mềm và lựa chọn lại.

Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo hiệu ứng làm mờ vùng div hay panel chứa các control, khi các bạn click vào nút xử lý thì form đó sẽ mờ đi, người dùng không thể thao tác vào.

Và khi hoàn thành sẽ enable lại.

Hình ảnh demo ứng dụng Blur winform C#:

blur_winform_csharp_demo

Cách thực hiện ứng dụng này.

Khi các bạn click vào nút Blur, thì phần mềm sẽ tự động chụp hình lại phần panel thành một file image hình ảnh.

Và sau đó làm mờ (blur) tấm hình này đi, sau đó sẽ chèn một PictureBox chứa hình ảnh này vào panel và set thuộc tính BringtoFront.

Thì người dùng sẽ không click vào được.

Khi nào muốn bỏ, thì chúng ta chỉ cần remove Picturebox đó đi là xong.

 

Source code Blur winform C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Imaging;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace BlurForm
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    PictureBox pb;
    private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      
      Bitmap bmp = Screenshot.TakeSnapshot(panel1);
      BitmapFilter.GaussianBlur(bmp, 4);

      if (pb != null)
      {
        panel1.Controls.Remove(pb);
      }
      pb = new PictureBox();
      panel1.Controls.Add(pb);
      pb.Image = bmp;
      pb.Dock = DockStyle.Fill;
      pb.BringToFront();
    }

    private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      panel1.Controls.Remove(pb);
      pb.SendToBack();
    }
  }

  public class ConvMatrix
  {
    public int TopLeft = 0, TopMid = 0, TopRight = 0;
    public int MidLeft = 0, Pixel = 1, MidRight = 0;
    public int BottomLeft = 0, BottomMid = 0, BottomRight = 0;
    public int Factor = 1;
    public int Offset = 0;
    public void SetAll(int nVal)
    {
      TopLeft = TopMid = TopRight = MidLeft = Pixel = MidRight = BottomLeft = BottomMid = BottomRight = nVal;
    }
  }

  public class BitmapFilter
  {
    private static bool Conv3x3(Bitmap b, ConvMatrix m)
    {     
      if (0 == m.Factor) return false;

      Bitmap bSrc = (Bitmap)b.Clone();
      
      BitmapData bmData = b.LockBits(new Rectangle(0, 0, b.Width, b.Height), ImageLockMode.ReadWrite, PixelFormat.Format24bppRgb);
      BitmapData bmSrc = bSrc.LockBits(new Rectangle(0, 0, bSrc.Width, bSrc.Height), ImageLockMode.ReadWrite, PixelFormat.Format24bppRgb);

      int stride = bmData.Stride;
      int stride2 = stride * 2;
      System.IntPtr Scan0 = bmData.Scan0;
      System.IntPtr SrcScan0 = bmSrc.Scan0;

      unsafe
      {
        byte* p = (byte*)(void*)Scan0;
        byte* pSrc = (byte*)(void*)SrcScan0;

        int nOffset = stride + 6 - b.Width * 3;
        int nWidth = b.Width - 2;
        int nHeight = b.Height - 2;

        int nPixel;

        for (int y = 0; y < nHeight; ++y)
        {
          for (int x = 0; x < nWidth; ++x)
          {
            nPixel = ((((pSrc[2] * m.TopLeft) + (pSrc[5] * m.TopMid) + (pSrc[8] * m.TopRight) +
              (pSrc[2 + stride] * m.MidLeft) + (pSrc[5 + stride] * m.Pixel) + (pSrc[8 + stride] * m.MidRight) +
              (pSrc[2 + stride2] * m.BottomLeft) + (pSrc[5 + stride2] * m.BottomMid) + (pSrc[8 + stride2] * m.BottomRight)) / m.Factor) + m.Offset);

            if (nPixel < 0) nPixel = 0;
            if (nPixel > 255) nPixel = 255;

            p[5 + stride] = (byte)nPixel;

            nPixel = ((((pSrc[1] * m.TopLeft) + (pSrc[4] * m.TopMid) + (pSrc[7] * m.TopRight) +
              (pSrc[1 + stride] * m.MidLeft) + (pSrc[4 + stride] * m.Pixel) + (pSrc[7 + stride] * m.MidRight) +
              (pSrc[1 + stride2] * m.BottomLeft) + (pSrc[4 + stride2] * m.BottomMid) + (pSrc[7 + stride2] * m.BottomRight)) / m.Factor) + m.Offset);

            if (nPixel < 0) nPixel = 0;
            if (nPixel > 255) nPixel = 255;

            p[4 + stride] = (byte)nPixel;

            nPixel = ((((pSrc[0] * m.TopLeft) + (pSrc[3] * m.TopMid) + (pSrc[6] * m.TopRight) +
              (pSrc[0 + stride] * m.MidLeft) + (pSrc[3 + stride] * m.Pixel) + (pSrc[6 + stride] * m.MidRight) +
              (pSrc[0 + stride2] * m.BottomLeft) + (pSrc[3 + stride2] * m.BottomMid) + (pSrc[6 + stride2] * m.BottomRight)) / m.Factor) + m.Offset);

            if (nPixel < 0) nPixel = 0;
            if (nPixel > 255) nPixel = 255;

            p[3 + stride] = (byte)nPixel;

            p += 3;
            pSrc += 3;
          }

          p += nOffset;
          pSrc += nOffset;
        }
      }

      b.UnlockBits(bmData);
      bSrc.UnlockBits(bmSrc);

      return true;
    }

    public static bool GaussianBlur(Bitmap b, int nWeight)
    {
      ConvMatrix m = new ConvMatrix();
      m.SetAll(1);
      m.Pixel = nWeight;
      m.TopMid = m.MidLeft = m.MidRight = m.BottomMid = 2;
      m.Factor = nWeight + 12;

      return BitmapFilter.Conv3x3(b, m);
    }
  }

  class Screenshot
  {
    public static Bitmap TakeSnapshot(Control ctl)
    {
      Bitmap bmp = new Bitmap(ctl.Size.Width, ctl.Size.Height);
      using (Graphics g = System.Drawing.Graphics.FromImage(bmp))
      {
        g.CopyFromScreen(
          ctl.PointToScreen(ctl.ClientRectangle.Location),
          new Point(0, 0), ctl.ClientRectangle.Size
        );
      }
      return bmp;
    }
  }
}

THANKS FOR WATCHING!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn tạo hiệu ứng mờ ảo (blur) winform csharp
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 10622 10:17:22, 05/06/2019C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.