NEWS

[C#] Hướng dẫn thêm, lưu, xóa, sửa, tìm kiếm trên SQLSERVER CE (SQL COMPACT)

[C#] Hướng dẫn thêm, lưu, xóa, sửa, tìm kiếm trên SQLSERVER CE (SQL COMPACT)
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 5339 10:22:50, 24/09/2018C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay, mình sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn cơ sở dữ liệu sqlserver ce hay còn được gọi là sqlserver compact, phiên bản hiện tại là 4.0 được Microsoft cung cấp miễn phí.

Cũng giống như SQLite, Sqlserver compact chỉ chạy trên 1 file với phần mở rộng là sdf.

- Đầu tiên các bạn cần cài đặt Sqlserer compact vào:

Các bạn vào Tools => chọn Extensions and updates => xuất hiện giao diện các bạn cài đặt Sqlserver Compact vào như hình bên dưới:

sử dụng sqlserver compact

- Tiếp theo các bạn vào Nuget và cài đặt Library Sqlserver Compact

PM> Install-Package Microsoft.SqlServer.Compact -Version 4.0.8876.1

Vậy là các bạn đã setup và cài đặt thư viện xong.

Giao diện thêm và quản lý database sqlserver compact như hình bên dưới:

sử dụng sqlserver compact

Thiết kế giao diện thêm, xóa, sửa, tìm kiếm cơ sở dữ liệu sqlserver compact with C#:

sqlserver compact

1. Viết một provider sqlserver compact:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Data.SqlServerCe;

namespace sqlsererCompact
{
  class SqlserverCompact
  {
    public string connectionSTR = @"Data Source = C:UsersNguyenThaoDesktopsqlsererCompactsqlsererCompactinDebugdata.sdf;Encrypt Database=True;Password=laptrinhvb.net;";

    public SqlserverCompact()
    {
    }

    public int ExecuteNonQuery(string query, object[] parameter = null)
    {
      int data = 0;

      using (var connection = new SqlCeConnection(connectionSTR))
      {
        connection.Open();

        var command = new SqlCeCommand(query, connection);

        if (parameter != null)
        {
          string[] listPara = query.Split(' ');
          int i = 0;
          foreach (string item in listPara)
          {
            if (item.Contains('@'))
            {
              command.Parameters.AddWithValue(item, parameter[i]);
              i++;
            }
          }
        }

        data = command.ExecuteNonQuery();

        connection.Close();
      }

      return data;
    }

    public DataTable ExecuteQuery(string query, object[] parameter = null)
    {
      DataTable data = new DataTable();


      using (var connection = new SqlCeConnection(connectionSTR))
      {
        connection.Open();

        var command = new SqlCeCommand(query, connection);

        if (parameter != null)
        {
          string[] listPara = query.Split(' ');
          int i = 0;
          foreach (string item in listPara)
          {
            if (item.Contains('@'))
            {
              command.Parameters.AddWithValue(item, parameter[i]);
              i++;
            }
          }
        }

        var adapter = new SqlCeDataAdapter(command);

        adapter.Fill(data);

        connection.Close();
      }

      return data;
    }    public object ExecuteScalar(string query, object[] parameter = null)
    {
      object data = 0;

      using (var connection = new SqlCeConnection(connectionSTR))
      {
        connection.Open();

        var command = new SqlCeCommand(query, connection);

        if (parameter != null)
        {
          string[] listPara = query.Split(' ');
          int i = 0;
          foreach (string item in listPara)
          {
            if (item.Contains('@'))
            {
              command.Parameters.AddWithValue(item, parameter[i]);
              i++;
            }
          }
        }

        data = command.ExecuteScalar();

        connection.Close();
      }

      return data;
    }


  }
}

2. Viết code cho các nút trên winform

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;


namespace sqlsererCompact
{
  public partial class Form1 : Form
  {

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    SqlserverCompact provider = new SqlserverCompact();
    DataTable table = new DataTable();
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      table = provider.ExecuteQuery("SELECT * FROM TBL_SINHVIEN");

      txt_id.DataBindings.Clear();
      txt_name.DataBindings.Clear();
      txt_address.DataBindings.Clear();
      txt_birthday.DataBindings.Clear();

      txt_id.DataBindings.Add("text", table, "id");
      txt_name.DataBindings.Add("text", table, "name");
      txt_address.DataBindings.Add("text", table, "address");
      txt_birthday.DataBindings.Add("text", table, "birthday");
      dataGridView1.DataSource = table;
    }

    private void btn_them_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      txt_id.Clear();
      txt_address.Clear();
      txt_name.Clear();
      txt_birthday.ResetText();
      txt_name.Focus();
    }

    private void btn_luu_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string query = $"INSERT INTO TBL_SINHVIEN(name, address, birthday) VALUES(N'{txt_name.Text}',N'{txt_address.Text}','{DateTime.Parse(txt_birthday.Text).ToString("yyyyMMdd")}')";
      provider.ExecuteNonQuery(query);
      Form1_Load(sender, e);

    }

    private void btn_xoa_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      provider.ExecuteNonQuery($"delete from tbl_sinhvien where id={txt_id.Text}");
      Form1_Load(sender, e);
    }

    private void btn_sua_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string query = $"UPDATE TBL_SINHVIEN SET birthday = '{DateTime.Parse(txt_birthday.Text).ToString("yyyyMMdd")}', name=N'{txt_name.Text}', address=N'{txt_address.Text}' where id={txt_id.Text.Trim()}";
      provider.ExecuteNonQuery(query);
      Form1_Load(sender, e);
    }

    private void txt_search_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      table = provider.ExecuteQuery($"SELECT * FROM TBL_SINHVIEN where name like '%{txt_search.Text}%'");
      dataGridView1.DataSource = table;
    }
  }
}

HAPPY CODING heart

DOWNLOAD SOURCE

Tags: sqlserver compactcruddatabase

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn thêm, lưu, xóa, sửa, tìm kiếm trên SQLSERVER CE (SQL COMPACT)
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 5339 10:22:50, 24/09/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.