NEWS

Viết ứng dụng giảm dung lượng hình ảnh (Compression Image) sử dụng VB.NET

Viết ứng dụng giảm dung lượng hình ảnh (Compression Image) sử dụng VB.NET
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 16876 09:49:59, 06/11/2015VB.NET   In bài viết

Hôm nay, mình viết chương trình giảm dung lượng, chất lượng của hình ảnh, ví dụ: bạn có file hình 3MB bạn muốn nén nó xuống vài trăm KB để up lên website hay chạy ứng dụng để giảm tải băng thông...

Chương trình có giao diện như mình demo bên dưới:

giảm dung lượng hình ảnh lập trình vb.net

Chương trình giảm dung lượng của mình sử dụng hàm EncoderParameter trong thư viện  System.Drawing.Imaging của VB.NET

+ Đầu bạn import thư viện system. drawing . imaging vào:

Imports System.Drawing.Imaging

+ Tiếp theo , mình viết một function GetEncoderInfo() để get mime của hình ảnh:

Private Function GetEncoderInfo(ByVal mimeType As String) As ImageCodecInfo
    Dim j As Integer
    Dim encoders As ImageCodecInfo()
    encoders = ImageCodecInfo.GetImageEncoders()
    For j = 0 To encoders.Length
      If encoders(j).MimeType = mimeType Then
        Return encoders(j)
      End If
    Next j
    Return Nothing
  End Function

+ Tiếp theo, mình viêt hàm SaveJPGWithCompressionSetting() thành file hình khác, sau khi đã tinh chỉnh các thông số cho hình ảnh: 

Private Sub SaveJPGWithCompressionSetting(ByVal image As Image, ByVal szFileName As String, ByVal lCompression As Long)
    On Error GoTo chkErr
    Dim eps As EncoderParameters = New EncoderParameters(1)
    eps.Param(0) = New EncoderParameter(Encoder.Quality, lCompression)
    Dim ici As ImageCodecInfo = GetEncoderInfo("image/jpeg")
    image.Save(szFileName, ici, eps)
    Exit Sub
chkErr: MsgBox("Error: " & Err.Number & " " & Err.Description & vbCrLf & "Choose a different name for file.")
    errOcr = True
    Resume Next

  End Sub

+ Viết sự kiện, khi trackbar scroll để lấy giá trị chất lượng của hình ảnh mình muốn thay đổi, và lấy dung lượng size của hình ảnh:

Private Sub TrackBar1_Scroll(sender As Object, e As EventArgs) Handles TrackBar1.Scroll
    ToolTip1.SetToolTip(TrackBar1, TrackBar1.Value.ToString())
    'Release loaded file temp.jpg
    If Not (pbPic.Image Is Nothing) Then
      pbPic.Image.Dispose()
      pbPic.Image = Nothing
    End If
    '=====
    'Release temp100.jpg after load
    Dim bmi As Bitmap = Image.FromFile(Application.StartupPath & "	emp100.jpg")
    pbPic.Image = bmi
    SaveJPGWithCompressionSetting(pbPic.Image, Application.StartupPath & "	emp.jpg", Val(TrackBar1.Value.ToString()))
    bmi.Dispose()
    '====
    pbPic.Image = Image.FromFile(Application.StartupPath & "	emp.jpg")
    lblCI.Text = TrackBar1.Value.ToString() + "%"
    Dim FileSize As Long
    Dim suffit As String
    FileSize = FileLen(Application.StartupPath & "	emp.jpg")
    If FileSize < 1000 Then
      suffit = " Bytes"
      GoTo showit
    End If
    If FileSize > 1000000 Then
      FileSize = Int(FileSize / 1000000)
      suffit = " Mb"
      GoTo showit
    Else
      FileSize = Int(FileSize / 1000)
      suffit = " Kb"
    End If
showit: lblTemp.Text = FileSize & suffit
  End Sub

+ Viết sự kiện cho nút lưu hình: 

Private Sub Button2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnLuuhinh.Click
    errOcr = False
    fdSaveAs.Title = "Select the image to Save As."
    fdSaveAs.Filter = "Jpeg Images(.jpg)|*.jpg"
    If fdSaveAs.ShowDialog() = DialogResult.OK Then
      'Allow pbPic.Image to be saved to temp.jpg
      Dim bm As Bitmap = Image.FromFile(Application.StartupPath & "	emp100.jpg")
      'Release loaded file temp.jpg
      If Not (pbPic.Image Is Nothing) Then
        pbPic.Image.Dispose()
        pbPic.Image = Nothing
      End If
      '=====
      SaveJPGWithCompressionSetting(bm, fdSaveAs.FileName, Val(TrackBar1.Value.ToString()))
      'Still error if you try to save pbPic.Image to temp100.jpg
      If errOcr Then
        errOcr = False
        pbPic.Image = bm
        Exit Sub
      End If
      bm.Dispose()
      pbPic.Image = Image.FromFile(fdSaveAs.FileName)
    End If
  End Sub

+ Viết sự kiện mở file hình lên: 

Private Sub btnChonhinh_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnChonhinh.Click
    OpenFileDialog1.Filter = "Jpeg Images(.jpg)|*.jpg"
    If OpenFileDialog1.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
      pbPic.Image = New Bitmap(OpenFileDialog1.FileName)
      Dim FileSize As Long
      Dim suffit As String
      Dim i As Integer

      SaveJPGWithCompressionSetting(pbPic.Image, Application.StartupPath & "	emp100.jpg", 100)
      SaveJPGWithCompressionSetting(pbPic.Image, Application.StartupPath & "	emp.jpg", 100)

      FileSize = FileLen(Application.StartupPath & "	emp.jpg")
      If FileSize < 1000 Then
        suffit = " Bytes"
        GoTo showit
      End If
      If FileSize > 1000000 Then
        FileSize = Int(FileSize / 1000000)
        suffit = " Mb"
        GoTo showit
      Else
        FileSize = Int(FileSize / 1000)
        suffit = " Kb"
      End If
showit:   lbl100.Text = FileSize & suffit
    End If

  End Sub

+ Và cuối cùng là mình viết sự kiện form_closing để ngừng xử lý của chương trình đến file ảnh:

Private Sub Form1_FormClosing(sender As Object, e As FormClosingEventArgs) Handles MyBase.FormClosing
    On Error GoTo chkErr
    'The Kill Function will not work if file is being used in a process
    pbPic.Image.Dispose() 'temp.jpg was in pbPic.Image
    Kill(Application.StartupPath & "	emp.jpg")
    Kill(Application.StartupPath & "	emp100.jpg")
    Exit Sub
chkErr: MsgBox("Error: " & Err.Number & " " & Err.Description & vbCrLf & "File will not be deleted :(")
    Resume Next
  End Sub

Chúc các bạn thành công. 

DOWNLOAD PROJECT

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Viết ứng dụng giảm dung lượng hình ảnh (Compression Image) sử dụng VB.NET
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 16876 09:49:59, 06/11/2015VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp