NEWS

Đăng nhập facebook với VB.NET

Đăng nhập facebook với VB.NET
Đăng bởi: Hoàng Tử Nhỏ - Lượt xem: 10029 17:54:06, 22/10/2015VB.NET   In bài viết

Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn thủ thuật nhỏ đăng nhập vào facebook với vài dòng code VB.NET. Thủ thuật này bạn sử dụng đến đối tượng Webbrowse1, bạn thiết kế form đơn giản sau:

Đăng nhập facebook với VB.NET

- Bạn thiết kế form với 2 textbox dùng để nhập username và password. Sau khi thiết kế form như trên tại sự kiện nút "Login" bạn thêm vài dòng code này vào:

Dim flag As Boolean
Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    flag = True
    Try
      WebBrowser1.Document.GetElementById("email").SetAttribute("value", txtUserName.Text)
      WebBrowser1.Document.GetElementById("pass").SetAttribute("value", txtPassword.Text)
      WebBrowser1.Document.GetElementById("login").InvokeMember("click")
      lblStatus.Text = "Connected"
    Catch ex As Exception
      lblStatus.Text = "Not connected"
    End Try
End Sub

- Tại sự kiện form_load bạn mặc định khi khởi động cho webbrowse mở sẵn trang http://facebook.com luôn.

Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
    flag = False
    WebBrowser1.Navigate("http://facebook.com/login.php")
End Sub

- Xong! Nhấn F5 thử đăng nhập vào facebook của bạn xem nào. Nếu bạn thấy bài viết hay shared nha.

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đăng nhập facebook với VB.NET
Đăng bởi: Hoàng Tử Nhỏ - Lượt xem: 10029 17:54:06, 22/10/2015VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp