NEWS

Backup Data SQL to XML

Backup Data SQL to XML
Đăng bởi: Hoàng Tử Nhỏ - Lượt xem: 9968 14:25:48, 31/10/2015VB.NET   In bài viết

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách sao lưu dữ liệu từng bảng trong cơ sở dữ liệu SQL Server thành file XML. Bạn thiết kế form theo mẫu sau:

Backup Data SQL to XML

- Trước tiên bạn viết thủ tục kết nối đến data master để lấy tất cả các cơ sở dữ liệu.

 Private Sub btn_ketnoi_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btn_ketnoi.Click
    Dim ds As New DataSet
    ds = loaddulieu()
    cob_database.DataSource = ds.Tables(0)
    cob_database.DisplayMember = "name"
    cob_database.ValueMember = "name"
End Sub

- Thủ tục trên load tất cả các cơ sở dữ liệu vào combobox, trong bài viết này mình tạm gọi là "cob_database". Tiếp theo bạn viết hàm load tất cả các bảng có trong cơ sở dữ liệu mà được chọn.

 Private Sub cob_database_SelectedIndexChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles cob_database.SelectedIndexChanged
    Try
      Dim ds As New DataSet
      ds = load_table("SELECT table_name FROM information_schema.tables")
      cob_table.DataSource = ds.Tables(0)
      cob_table.DisplayMember = "table_name"
      cob_table.ValueMember = "table_name"
    Catch ex As Exception

    End Try
End Sub

- Tại nút "Xuất XML" bạn viết hàm đơn giản sau:

 Private Sub btn_xuatxml_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btn_xuatxml.Click
    SaveFileDialog1.Filter = "tên file|*.xml"
    If SaveFileDialog1.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
      Dim ds As New DataSet
      ds = load_table("SELECT * FROM " & cob_table.Text)
      ds.WriteXml(SaveFileDialog1.FileName)
    End If
End Sub

Xong rồi đấy nhấn F5 xem thử nhé. Chúc các bác thành công :v

Download Project

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Backup Data SQL to XML
Đăng bởi: Hoàng Tử Nhỏ - Lượt xem: 9968 14:25:48, 31/10/2015VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp