NEWS

Hướng dẫn chuyển đổi file Word sang file PDF hỗ trợ (.doc and .docx)

Hướng dẫn chuyển đổi file Word sang file PDF hỗ trợ (.doc and .docx)
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 10496 13:58:21, 07/11/2015VB.NET   In bài viết

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn viết một ứng dụng chuyển file word sang file pdf, ứng dụng nhỏ này có thể tích hợp vào các phần mềm của bạn khi bạn có nhu cầu chuyển đổi.

Các bạn đừng có comment với mình là giờ đây các phiên bản word có thể save lại được thành file pdf, sao còn viết ứng dụng này gì nữa. laugh

Chương trình có giao diện như hình bên dưới: 

chuyển đổi file word sang file pdf sử dụng vb.net

- Đầu tiên để có thể chuyển đổi file word sang file pdf ta sẽ import thư viện Microsoft.Office.Interop.Word, code imports thư viện interpop.word vào:

Imports Microsoft.Office.Interop.Word

Các bạn nhớ add Reference Microsoft.office.intertop.Word vào project nha.

- Ta viết 1 thuộc tính set và get cho đối tượng WordDocument() và khai báo 1 biến m_wordDocument như sau:

Public Property wordDocument() As Microsoft.Office.Interop.Word.Document
    Get
      Return m_wordDocument
    End Get
    Set(value As Microsoft.Office.Interop.Word.Document)
      m_wordDocument = value
    End Set
  End Property
  Private m_wordDocument As Microsoft.Office.Interop.Word.Document

- Viết sự kiện chọn file word: 

Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim dlg As New OpenFileDialog()

    ' Set filter for file extension and default file extension
    dlg.DefaultExt = ".doc"
    dlg.Filter = "Word documents (.doc)|*.docx;*.doc"

    ' Display OpenFileDialog by calling ShowDialog method
    Dim result As Nullable(Of Boolean) = dlg.ShowDialog()

    ' Get the selected file name and display in a TextBox
    If result = True Then
      ' Open document
      Dim filename As String = dlg.FileName
      FileNameTextBox.Text = filename
    End If
  End Sub

- Viết sự kiện convert file word sang file pdf: 

Private Sub Button2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button2.Click
    Dim appWord As New Microsoft.Office.Interop.Word.Application()
    wordDocument = appWord.Documents.Open(FileNameTextBox.Text)
    Dim sfd As New SaveFileDialog()
    sfd.Filter = "PDF Documents|*.pdf"
    Try
      If sfd.ShowDialog() = System.Windows.Forms.DialogResult.OK Then
        Dim ext As String = System.IO.Path.GetExtension(sfd.FileName)
        Select Case ext
          Case ".pdf"
            wordDocument.ExportAsFixedFormat(sfd.FileName, WdExportFormat.wdExportFormatPDF)
            Exit Select

        End Select
        pdfFileName.Text = sfd.FileName
      End If
      System.Windows.Forms.MessageBox.Show("File Converted Successfully..")
    Catch ex As Exception
      System.Windows.Forms.MessageBox.Show(ex.Message)
    End Try
    System.Diagnostics.Process.Start(sfd.FileName)
  End Sub

Vậy là xong, Chúc các bạn thành công. Thanks for watching!

Download project word2pdf

Tags: excelpdf

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hướng dẫn chuyển đổi file Word sang file PDF hỗ trợ (.doc and .docx)
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 10496 13:58:21, 07/11/2015VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp