NEWS

Hướng dẫn điều khiển ứng dụng Desktop qua giao diện Website sử dụng Web Socket

Hướng dẫn điều khiển ứng dụng Desktop qua giao diện Website sử dụng Web Socket
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 12767 22:35:28, 21/08/2016VB.NET   In bài viết

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn sử dụng công nghệ Web Socket để đồng bộ dữ liệu Real time giữa ứng dụng website và ứng dụng winform.

Với công nghệ ngày nay, ứng dụng các bạn viết đều có thể sử dụng tương tác qua lại giữa các công nghệ khác nhau: giữa ứng dụng Winform và web hay Android, Ios...

Câu hỏi đặt ra là: nếu bạn vừa cập nhật dữ liệu từ trên giao diện website thì làm sao ứng dụng biết được và load dữ liệu thông tin vừa mới cập nhật lên ứng dụng. 

Có rất nhiều công nghệ để các bạn sử dụng: 

- Các bạn có thể sử dụng công nghệ Sql Dependency trong Sqlserver để biết được dữ liệu thay đổi. Vậy Sql dependency là gì? các bạn có thể tham khảo tại bài viết trước.

Hướng dẫn sử dụng Sql denpendency

- Trong bài viết này, mình xin ứng dụng các bạn sử dụng Websocket công nghệ không còn mới mẻ gì? nhưng vẫn ứng dụng được tốt, cho các yêu cầu các bạn cần sử dụng, để Real time.

Ngoài công nghệ Web socket các bạn có thể tham khảo sử dụng Nodejs. Nhưng trong bài viết này, mình sử dụng công nghệ Ratchet PHP để tạo Websocket. Các bạn có thể, vào truy cập vào trang web http://socketo.me/ để tìm hiểu về Reatchet.

Như hình bên dưới mình tạo webserver qua đường dẫn: ws://127.0.0.1:2000, và lắng nghe qua port 2000.

Giao diện Web Client điều khiển ứng dụng: 

web_client

Giao diện ứng dụng mình viết bằng VB.NET

Websocket vb.net webserver

Dưới đây là code của ứng dụng demo bằng VB.NET.

Trong bài viết, này cũng có sử dụng json để đọc lệnh sử dụng các bạn có thể tham khảo bài viết về các sử dụng json trong bài viết: 

Hướng dẫn lấy dữ liệu json từ website sử dụng Web Services

Imports System.ComponentModel
Imports System.Text
Imports Newtonsoft.Json
Imports WebSocket4Net

Partial Public Class Form1
  Inherits DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  Shared Sub New()
    DevExpress.UserSkins.BonusSkins.Register()
    DevExpress.Skins.SkinManager.EnableFormSkins()
  End Sub
  Public Sub New()
    InitializeComponent()
  End Sub
  Private websocket As WebSocket4Net.WebSocket
  Private Sub SimpleButton1_Click(sender As Object, ev As EventArgs) Handles SimpleButton1.Click
    websocket = New WebSocket4Net.WebSocket(TextBox1.Text)
    AddHandler websocket.Opened, Sub(s, e) socketOpened(s, e)
    AddHandler websocket.Error, Sub(s, e) socketError(s, e)
    AddHandler websocket.Closed, Sub(s, e) socketClosed(s, e)
    AddHandler websocket.MessageReceived, Sub(s, e) socketMessage(s, e)
    AddHandler websocket.DataReceived, Sub(s, e) socketDataReceived(s, e)
    websocket.Open()
    Label2.Text = "Status: Connecting " & TextBox1.Text
  End Sub
  Public Sub listen(str As String)
    Label3.Text = str
  End Sub
  Sub socketOpened(s As Object, e As EventArgs)
    websocket.Send("{""action"":""message"",""username"":""chatwindow"",""msg"":""Hello World""}")
  End Sub
  Sub socketClosed(s As Object, e As EventArgs)

  End Sub
  Sub socketError(s As Object, e As SuperSocket.ClientEngine.ErrorEventArgs)

  End Sub
  Public Sub heynow()
    AxWindowsMediaPlayer1.URL = "heynow.mp3"
    AxWindowsMediaPlayer1.Ctlcontrols.play()
    setLabelTxt("Đang mở bài hát Hey Now MK2 - V-Angels", Label3)
  End Sub
  Public Sub faded()
    AxWindowsMediaPlayer1.URL = "faded.mp3"
    AxWindowsMediaPlayer1.Ctlcontrols.play()
    setLabelTxt("Đang mở bài hát Faded - Alan Walker", Label3)
  End Sub
  Public Sub tatnhac()
    AxWindowsMediaPlayer1.Ctlcontrols.stop()
    setLabelTxt("Bạn đang tắt nhạc", Label3)
  End Sub
  Public Sub socketMessage(s As Object, e As WebSocket4Net.MessageReceivedEventArgs)
    Dim m As Message = JsonConvert.DeserializeObject(Of Message)(e.Message)
    If m.msg = "heynow" Then
      heynow()
    ElseIf m.msg = "faded" Then
      faded()
    ElseIf m.msg = "mo_word" Then
      Process.Start("winword")
      setLabelTxt("Yêu cầu mở chương trình Ms - Word", Label3)
    ElseIf m.msg = "mo_paint" Then
      Process.Start("mspaint")
      setLabelTxt("Yêu cầu mở chương trình MSPaint", Label3)
    ElseIf m.msg = "tatungdung" Then
      Application.Exit()
    ElseIf m.msg = "tatnhac" Then
      tatnhac()
    Else
      setLabelTxt("Cú pháp không đúng", Label3)
    End If
  End Sub
  Sub socketDataReceived(ss As Object, e As WebSocket4Net.DataReceivedEventArgs)

  End Sub
  Public Shared Sub setLabelTxt(ByVal text As String, ByVal lbl As Label)
    If lbl.InvokeRequired Then
      lbl.Invoke(New setLabelTxtInvoker(AddressOf setLabelTxt), text, lbl)
    Else
      lbl.Text = text
    End If
  End Sub
  Public Delegate Sub setLabelTxtInvoker(ByVal text As String, ByVal lbl As Label)
End Class
Public Class Message
  Public Property action() As String
    Get
      Return m_action
    End Get
    Set
      m_action = Value
    End Set
  End Property
  Private m_action As String
  Public Property username() As String
    Get
      Return m_username
    End Get
    Set
      m_username = Value
    End Set
  End Property
  Private m_username As String
  Public Property msg() As String
    Get
      Return m_msg
    End Get
    Set
      m_msg = Value
    End Set
  End Property
  Private m_msg As String
End Class

Video Demo Ứng dụng:

Chúc các bạn thành công. Mọi câu hỏi thắc mắc đến bài viết xin truy cập http://hoidap.laptrinhvb.net để được support.yes

ĐỪNG QUÊN LIKE AND SHARE NHA CÁC BẠN. 

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI.

Các bạn có thể download toàn bộ Source code gồm: Webserver, Webclient và ứng dụng demo theo đường link bên dưới

LInk Download

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hướng dẫn điều khiển ứng dụng Desktop qua giao diện Website sử dụng Web Socket
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 12767 22:35:28, 21/08/2016VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp