NEWS

Hướng dẫn chụp ảnh từ camera sử dụng thư viện AForge.NET

Hướng dẫn chụp ảnh từ camera sử dụng thư viện AForge.NET
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 40381 20:27:30, 28/01/2016VB.NET   In bài viết

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn viết ứng dụng sử dụng camera của laptop để chụp hình và lưu thành file ảnh. Để sử dụng được camera, mình sử dụng thư viện AForge.NET.

I. Giới thiệu AForge.NET:

 

AForge.NET là một framework mã nguồn mở C # được thiết kế cho các nhà phát triển và các nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực Computer Vision và trí tuệ nhân tạo - xử lý ảnh , mạng nơron, thuật toán di truyền , logic mờ , học máy , robot, .....

Dưới đây, là giao diện demo ứng dụng:

Tutorial Capture Image from camera

- Để cài đặt thư viện Aforge.NET các bạn có thể lên trang web: http://www.aforgenet.com/ để download thư viện về. 

Trong ví dụ này, mình hướng dẫn các bạn cài đặt thư viện Aforge.NET qua Nuget trong bộ visual studio.

Cách cài đặt, như thế nào các bạn có thể tham khảo video của mình, video mình hướng dẫn từng bước viết ứng dụng.

Video hướng dẫn viết ứng dụng chụp hình ảnh từ camera laptop và lưu thành file hình ảnh:

- Bây giờ bắt đầu code thôi.

- Đầu tiên các bạn cần import thư viện Aforge.net vào.

Imports AForge
Imports AForge.Video
Imports AForge.Video.DirectShow
Imports System.IO

- Khai 2 biến camera và bmp .

 Dim CAMERA As VideoCaptureDevice
 Dim bmp As Bitmap

- Viết sự kiện cho nút Start Camera

Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim cameras As VideoCaptureDeviceForm = New VideoCaptureDeviceForm
    If cameras.ShowDialog() = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
      CAMERA = cameras.VideoDevice
      AddHandler CAMERA.NewFrame, New NewFrameEventHandler(AddressOf Captured)
      CAMERA.Start()
    End If
End Sub

- Viết 1 sub Captured.

Private Sub Captured(sender As Object, eventArgs As NewFrameEventArgs)
    bmp = DirectCast(eventArgs.Frame.Clone(), Bitmap)
    PictureBox1.Image = DirectCast(eventArgs.Frame.Clone(), Bitmap)
End Sub

- Viết sự kiện cho nút Capture

Private Sub Button3_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button3.Click
    PictureBox2.Image = PictureBox1.Image
End Sub

- Viết sự kiện cho nút save hình ảnh xuống ổ đỉa.

Private Sub Button2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button2.Click
    SaveFileDialog1.DefaultExt = ".jpg"
    If SaveFileDialog1.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
      PictureBox2.Image.Save(SaveFileDialog1.FileName, Imaging.ImageFormat.Jpeg)
    End If
End Sub

- Viết sự kiện đóng sử dụng camera, khi đóng form

 Private Sub Form1_FormClosing(sender As Object, e As FormClosingEventArgs) Handles MyBase.FormClosing
    CAMERA.Stop()
 End Sub

Cám ơn các bạn đã xem bài viết. Hãy like and share giúp mình nha các bạn.

Các bạn có thể Đăng ký kênh Youtube của mình ở góc phải bên trên màn hình.

Mọi thắc mắc về bài viết các bạn có thể hỏi ở http://hoidap.laptrinhvb.net để được support. heart

Download Source

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hướng dẫn chụp ảnh từ camera sử dụng thư viện AForge.NET
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 40381 20:27:30, 28/01/2016VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp