NEWS

[VB.NET] Trình chiếu Power Point trên Winform

[VB.NET] Trình chiếu Power Point trên Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3835 11:18:47, 04/11/2022VB.NET   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết này mình chia sẻ các bạn cách trình chiếu Slide Microsoft PowerPoint trên Winform bằng VB.NET

[VB.NET] Show Slide Microsoft Power Point in Winform

Giao diện demo ứng dụng:

THUMB_POWER

Trên form này, bao gồm các chức năng:

 1. Mở slide đầu tiên
 2. Mở slide cuối cùng
 3. Di chuyển slide
 4. Tự động chạy slide
 5. Hide control trình chiếu power point

Video demo ứng dụng:

Đầu tiên, các bạn cần import thư viện Microsoft.Office.Interop.PowerPoint từ Nuget

PM> NuGet\Install-Package Microsoft.Office.Interop.PowerPoint -Version 15.0.4420.1018

Source code VB.NET

Imports System.Runtime.InteropServices
Imports System.Windows.Forms.VisualStyles.VisualStyleElement.ToolBar
Imports Microsoft.Office.Core
Imports Microsoft.Office.Interop.PowerPoint
Imports ppt = Microsoft.Office.Interop.PowerPoint

Public Class Form1
  'NuGet\Install-Package Microsoft.Office.Interop.PowerPoint -Version 15.0.4420.1018

  <DllImport("user32.dll", EntryPoint:="FindWindow", SetLastError:=True)>
  Private Shared Function FindWindow(ByVal ZeroOnly As IntPtr, ByVal lpWindowName As String) As IntPtr

  End Function
  <DllImport("user32.dll", SetLastError:=True)>
  Private Shared Function SetParent(ByVal hWndChild As IntPtr, ByVal hWndNewParent As IntPtr) As IntPtr

  End Function
  <DllImport("user32.dll", SetLastError:=True, CharSet:=CharSet.Auto)>
  Public Shared Function SetWindowText(ByVal hwnd As IntPtr, ByVal lpString As String) As Boolean

  End Function

  Private presentation As ppt.Presentation
  Private oSlideShowView As Microsoft.Office.Interop.PowerPoint.SlideShowView
  Private totalSlide As Integer = 0
  Private panelHeight As Integer
  Private hided As Boolean

  Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
    panel_Control.Location = New System.Drawing.Point((panel_Action.Width - panel_Control.Width) \ 2,
              (panel_Action.Height - panel_Control.Height) \ 2)

    lblSperator.Text = ""
    lblSperator.Size = New Size(panel_Action.Width, 2)
    ToggleButton(False)
    btnShowHide.BackColor = Color.FromArgb(150, Color.Black)
    btnShowHide.FlatStyle = FlatStyle.Flat
    btnShowHide.FlatAppearance.BorderSize = 0
    panelHeight = panel_Action.Height
    hided = False

  End Sub

  Private Sub btnBrowser_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnBrowser.Click
    Dim openFileDialog = New OpenFileDialog()
    openFileDialog.Title = "Chọn file Power Point trình chiếu"
    openFileDialog.Filter = "PowerPoint Files|*.ppt;*.pptx"

    If openFileDialog.ShowDialog() = DialogResult.OK Then
      totalSlide = OpenFilePowerPoint(openFileDialog.FileName, panel_Slide)
      SetCurrentSlide($"1/{totalSlide}")
      ToggleButton(True)
    End If
  End Sub

  Private Sub SetCurrentSlide(ByVal message As String)
    lbl_curentSlide.Text = message
  End Sub

  Public Function OpenFilePowerPoint(ByVal FileName As String, ByVal PanelEmbbed As Panel) As Integer
    'Trả về tổng số slide
    Try
      Dim application As ppt.Application
      Dim screenClasshWnd As IntPtr = CType(0, IntPtr)
      Dim x As IntPtr = CType(0, IntPtr)
      application = New ppt.Application()
      presentation = application.Presentations.Open(FileName, MsoTriState.msoTrue, MsoTriState.msoTrue, MsoTriState.msoFalse)

      Dim sst1 As ppt.SlideShowSettings = presentation.SlideShowSettings
      sst1.LoopUntilStopped = Microsoft.Office.Core.MsoTriState.msoCTrue
      Dim objSlides As ppt.Slides = presentation.Slides
      sst1.LoopUntilStopped = MsoTriState.msoTrue
      sst1.StartingSlide = 1
      sst1.EndingSlide = objSlides.Count
      PanelEmbbed.Dock = DockStyle.Fill
      sst1.ShowType = ppt.PpSlideShowType.ppShowTypeKiosk

      Dim sw As ppt.SlideShowWindow = sst1.Run()


      Dim pptptr As IntPtr = CType(sw.HWND, IntPtr)

      SetParent(pptptr, PanelEmbbed.Handle)
      oSlideShowView = presentation.SlideShowWindow.View
      presentation.SlideShowWindow.Height = (PanelEmbbed.Height - 280)

      Return sst1.EndingSlide
    Catch ex As Exception
      Debug.WriteLine(ex.Message)
      Return 0
    End Try
  End Function


  Private Sub btnFirst_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnFirst.Click
    oSlideShowView.First()
    SetCurrentSlide($"1/{totalSlide}")
  End Sub

  Private Sub btnPrevious_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnPrevious.Click
    oSlideShowView.Previous()
    SetCurrentSlide($"{oSlideShowView.CurrentShowPosition}/{totalSlide}")
  End Sub

  Private Sub btnNext_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnNext.Click
    oSlideShowView.Next()
    SetCurrentSlide($"{oSlideShowView.CurrentShowPosition}/{totalSlide}")
  End Sub

  Private Sub btnLast_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnLast.Click
    oSlideShowView.Last()
    SetCurrentSlide($"{oSlideShowView.CurrentShowPosition}/{totalSlide}")
  End Sub

  Private Sub Timer1_Tick(sender As Object, e As EventArgs) Handles Timer1.Tick
    oSlideShowView.Next()
    SetCurrentSlide($"{oSlideShowView.CurrentShowPosition}/{totalSlide}")
  End Sub

  Private Sub btnStart_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnStart.Click
    If btnStart.Text = "Start" Then
      btnStart.Text = "Pause"
      Timer1.Enabled = True
      Timer1.Start()
    Else
      btnStart.Text = "Start"
      Timer1.Enabled = False
      Timer1.Stop()
    End If
  End Sub

  Private Sub ToggleButton(ByVal isEnable As Boolean)
    btnFirst.Enabled = isEnable
    btnPrevious.Enabled = isEnable
    btnNext.Enabled = isEnable
    btnLast.Enabled = isEnable
    btnStart.Enabled = isEnable
    lbl_curentSlide.Enabled = isEnable
  End Sub

  Private Sub btnShowHide_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnShowHide.Click
    If hided Then
      btnShowHide.Text = "Hide"
    Else
      btnShowHide.Text = "Show"
    End If

    Timer2.Start()
  End Sub

  Private Sub Timer2_Tick(sender As Object, e As EventArgs) Handles Timer2.Tick
    If hided Then
      panel_Action.Height += 2
      If panel_Action.Height >= panelHeight Then
        Timer2.Stop()
        hided = False
        Me.Refresh()
      End If
    Else
      panel_Action.Height -= 2
      If panel_Action.Height <= 0 Then
        Timer2.Stop()
        hided = True
        Me.Refresh()
      End If
    End If
  End Sub
End Class

Source code C#:

using Microsoft.Office.Core;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Reflection;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Xml.Linq;
using static System.Windows.Forms.VisualStyles.VisualStyleElement;
using static System.Windows.Forms.VisualStyles.VisualStyleElement.ToolBar;
using Button = System.Windows.Forms.Button;
using ppt = Microsoft.Office.Interop.PowerPoint;

namespace EmbbedPowerPointInWinform
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    
    [DllImport("user32.dll", EntryPoint = "FindWindow", SetLastError = true)]
    static extern IntPtr FindWindow(IntPtr ZeroOnly, string lpWindowName);

    [DllImport("user32.dll", SetLastError = true)]
    static extern IntPtr SetParent(IntPtr hWndChild, IntPtr hWndNewParent);

    [DllImport("user32.dll", SetLastError = true, CharSet = CharSet.Auto)]
    public static extern bool SetWindowText(IntPtr hwnd, String lpString);

    ppt.Presentation presentation;
    Microsoft.Office.Interop.PowerPoint.SlideShowView oSlideShowView;
   
    public Form1()
    {
      InitializeComponent(); 
    }
    public void open(string FileName)
    {
      try
      {
        ppt.Application application;
        IntPtr screenClasshWnd = (IntPtr)0;
        IntPtr x = (IntPtr)0;
        application = new ppt.Application();
        presentation = application.Presentations.Open(FileName, MsoTriState.msoTrue, MsoTriState.msoTrue, MsoTriState.msoFalse);
        ppt.SlideShowSettings sst1 = presentation.SlideShowSettings;
        sst1.LoopUntilStopped = Microsoft.Office.Core.MsoTriState.msoCTrue;
        ppt.Slides objSlides = presentation.Slides;
        sst1.LoopUntilStopped = MsoTriState.msoTrue;
        sst1.StartingSlide = 1;
        sst1.EndingSlide = objSlides.Count;
        panel1.Dock = DockStyle.Fill;
        sst1.ShowType = ppt.PpSlideShowType.ppShowTypeKiosk;
        ppt.SlideShowWindow sw = sst1.Run();
        oSlideShowView = presentation.SlideShowWindow.View;
        IntPtr pptptr = (IntPtr)sw.HWND;
        SetParent(pptptr, panel1.Handle);        
        MessageBox.Show(sst1.EndingSlide.ToString());
      }
      catch (Exception ex)
      {
        Debug.WriteLine(ex.Message); 
      }
    }
    private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
    {
      
    }

    private void AxWebBrowser1_NavigateComplete2(object sender, AxSHDocVw.DWebBrowserEvents2_NavigateComplete2Event e)
    {
     
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      string FileName = @"D:\Documents\Downloads\2023. Quy chế xe về Tết.pptx";
      open(FileName);
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      
    }

    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      oSlideShowView.Next();
      
    }
  }

}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

 

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[VB.NET] Trình chiếu Power Point trên Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3835 11:18:47, 04/11/2022VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp