NEWS

[VB.NET] Hướng dẫn sử dụng Interpolated String từ phiên bản .NET 6.0

[VB.NET] Hướng dẫn sử dụng Interpolated String từ phiên bản .NET 6.0
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 9424 09:44:38, 24/08/2017VB.NET   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Interpolated Strings trong lập trình .NET. Interpolated Strings đã được Microsoft tích hợp từ phiên bản .NET 6.0 trên Visual Studio 2015 nhé.

[VB.NET] Hướng dẫn sử dụng Interpolated Strings trong .NET

Interpolate string trong c#

Mình có một ví dụ như sau:

Thường thì khi các bạn nối chuỗi dữ liệu để insert, các bình thường các bạn nối chuỗi sẽ là:

Cách 1: Sử dụng ký tự + và "

Dim masv as interger =  7045

Dim tensv as string = "Nguyễn Thảo"

INSERT INTO tbl_sinhvien(masv, tensv) VALUES(' " + masv + " ', ' " + tensv + "')

Cứ có nhiều dòng nối vào chuỗi các bạn sẽ sử dụng: dấu " và + để nối chuỗi.

Cách 2: Sử dụng hàm String.Format

Dim masv as interger =  7045

Dim tensv as string = "Nguyễn Thảo"

string.fomat("INSERT INTO tbl_sinhvien(masv, tensv) VALUES(' {0} ', '{1}')", masv, tensv)

Cách 3: Sử dụng Interpolated Strings

Cách sử dụng sử dụng trước chuỗi string, các bạn thêm dấu $, và các biến hay function được bọc trong cặp dấu {}.

VD: Viết lại câu lệnh trên như sau

Dim masv as interger =  7045

Dim tensv as string = "Nguyễn Thảo"

$"INSERT INTO tbl_sinhvien(masv, tensv) VALUES(' {masv} ', ' {tensv}')"

Tất cả các cách viết trên đều cho chúng ta kết quả:

INSERT INTO tbl_sinhvien(masv, tensv) VALUES('7045', 'Nguyễn Thảo')

Have fun :)

 

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[VB.NET] Hướng dẫn sử dụng Interpolated String từ phiên bản .NET 6.0
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 9424 09:44:38, 24/08/2017VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp