NEWS

[VB.NET] Lập trình đảo chuỗi trong string

[VB.NET] Lập trình đảo chuỗi trong string
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 12995 23:16:01, 27/02/2017VB.NET   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình xin viết bài cơ bản hướng dẫn đảo chuổi trong lập trình VB.NET. 

Hay là gọi là cách viết Right to Left (RTL) cách viết theo kiểu của những kiểu chữ viết Iran, Irac... 

Ví dụ: Đảo chuổi như demo bên dưới

Ta có chuỗi đầu vào là: Hello Laptrinhvb.net 

=> Kết quả trả về: ten.bvhnirtpaL olleH

Đảo chuỗi trong VB.NET

Souce code:

Public Class Form1
  Dim textToReverse As String
  Dim Letters() As Char
  
  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _
   ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    textToReverse = TextBox1.Text
    Letters = textToReverse.ToCharArray()
    Array.Reverse(Letters)
    Dim ReversedText As New String(Letters, 0, Letters.Length)
    TextBox2.Text = ReversedText
  End Sub
End Class

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[VB.NET] Lập trình đảo chuỗi trong string
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 12995 23:16:01, 27/02/2017VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp