NEWS

Sử dụng Emgu CV xuất text ra khỏi hình ảnh (Extract Text From Image Use Emgu CV VB.NET)

Sử dụng Emgu CV xuất text ra khỏi hình ảnh (Extract Text From Image Use Emgu CV VB.NET)
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 40985 14:20:04, 19/11/2015VB.NET   In bài viết

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn sử dụng thư viện OCR để lấy chữ trong ảnh trong bộ thư viện Emgu CV, Cái này thường được sử dụng để các bạn đọc captcha từ các trang web....

- Đầu tiên mình xin giới thiệu Emgu CV là một thư viện dùng để xử lý hình ảnh: Nhận dạng khuôn mặt, mũi, mắt, xử lý hình ảnh ...(Detect Face..)

Bài hướng dẫn mình đang sử dụng Emgu CV 2.4, phiên bản hiện tại đang là phiên bản 3.0, các bạn có thể tải bộ thư viện trang đường dẫn: Download Emgu CV 2.4 

Để sử dụng thư viện Emgu CV rất khó, nên mình đã quay video lại để các bạn tiện tham khảo:

- Trong ví dụ trên sử dụng : 1 picturebox, 1 Richtextbox, 1 Timer và 1 button.

- Đầu tiên ta import thư viện vào 

Imports Emgu.CV
Imports Emgu.Util
Imports Emgu.CV.OCR
Imports Emgu.CV.Structure

- Khai báo 1 Tesseract, Bitmap và Graphics

Dim OCRz As Tesseract = New Tesseract("tessdata", "eng", Tesseract.OcrEngineMode.OEM_DEFAULT)
  Dim pic As Bitmap = New Bitmap(270, 100)
  Dim gfx As Graphics = Graphics.FromImage(pic)

- Code cho timer1 sự kiện tick()

gfx.CopyFromScreen(New Point(Me.Location.X + PictureBox1.Location.X + 4, Me.Location.Y + PictureBox1.Location.Y + 30), New Point(0, 0), pic.Size)
    PictureBox1.Image = pic
    PictureBox1.Image = Nothing

- Cuối cùng là viết sự kiện cho nút Scan:

 OCRz.Recognize(New Image(Of Bgr, Byte)(pic))
    RichTextBox1.Text = OCRz.GetText

Chúc bạn thành công! Xin các bạn hãy like and share nếu thấy bài viết thú vị.

Download Project

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Sử dụng Emgu CV xuất text ra khỏi hình ảnh (Extract Text From Image Use Emgu CV VB.NET)
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 40985 14:20:04, 19/11/2015VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp