NEWS

Hướng dẫn cơ bản thêm, xóa, sửa, tìm kiếm trong Sqlserver với VB.NET

Hướng dẫn cơ bản thêm, xóa, sửa, tìm kiếm trong Sqlserver với VB.NET
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 43479 18:56:20, 24/10/2015VB.NET   In bài viết

Hôm nay, theo yêu cầu của một số bạn mới học VB.NET , muốn nhờ mình viết một ứng dụng kết nối cơ sở dữ liệu mssql, thêm, xóa, sửa, tìm kiếm trên vb.net.

Mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết CRUD (thêm, xóa, sửa) với VB. Mình sẽ demo cho các bạn ứng dụng như hình bên dưới:

thêm xóa sửa mssql với vb.net

Đầu tiên: chúng ta cần tạo một datadase "sinhvien" với table_name "tbl_sinhvien" như hình bên dưới:

database sinh vien

Đầu tiên các bạn imports thư viên MSSQL vào:

Imports System.Data
Imports System.Data.SqlClient

- Tiếp đến: ta khai báo một biến kết nối sql với vb "con"

 Dim con As New SqlConnection

- Viết một sub để tạo kết nối

 Public Sub Taoketnoi()
    Dim str As String = "Data Source=.;Initial Catalog=sinhvien;Integrated Security=True"
    con.ConnectionString = str
    con.Open()
  End Sub

Trong đó: data source = . (. = (local)), Catalog=sinhvien (sinhvien chính là tên database của bạn)

- Tiếp đến ta tạo một sub để load dữ liệu vào data gridview

Public Function LayDulieu() As DataTable
    Dim dt As New DataTable
    Dim da As New SqlDataAdapter
    da.SelectCommand = New SqlCommand("select * from tbl_sinhvien", con)
    da.Fill(dt)
    Return dt
  End Function

+ Viết sự kiện cho form load 

 Private Sub CrudDatabase_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
    Taoketnoi()
    Dim dt As New DataTable
    dt = LayDulieu()
    DataGridView1.DataSource = dt
    txt_masv.DataBindings.Clear()
    txt_tensv.DataBindings.Clear()
    txt_diachi.DataBindings.Clear()
    txt_sodt.DataBindings.Clear()
    txt_masv.DataBindings.Add("text", dt, "masv")
    txt_tensv.DataBindings.Add("text", dt, "tensv")
    txt_diachi.DataBindings.Add("text", dt, "diachi")
    txt_sodt.DataBindings.Add("text", dt, "sodt")
  End Sub

+ Viết sự kiện khi click vào nút lưu:

 Private Sub btn_luu_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btn_luu.Click
    Dim sql As String = "INSERT INTO tbl_sinhvien(masv, tensv, diachi, sodt) VALUES('" & txt_masv.Text & "',N'" & txt_tensv.Text & "',N'" & txt_diachi.Text & "','" & txt_sodt.Text & "')"
    Dim cmd As New SqlCommand(sql, con)
    cmd.ExecuteNonQuery()
    'Load du lieu
    Dim dt As New DataTable
    dt = LayDulieu()
    DataGridView1.DataSource = dt
    txt_masv.DataBindings.Clear()
    txt_tensv.DataBindings.Clear()
    txt_diachi.DataBindings.Clear()
    txt_sodt.DataBindings.Clear()
    txt_masv.DataBindings.Add("text", dt, "masv")
    txt_tensv.DataBindings.Add("text", dt, "tensv")
    txt_diachi.DataBindings.Add("text", dt, "diachi")
    txt_sodt.DataBindings.Add("text", dt, "sodt")
  End Sub

+ Viết sự kiện khi click vào nút Xóa:

 Private Sub btn_xoa_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btn_xoa.Click
    Dim masv As String = txt_masv.Text
    Dim sql As String = "delete from tbl_sinhvien where masv='" & masv & "'"
    Dim cmd As New SqlCommand(sql, con)
    cmd.ExecuteNonQuery()
    'Load du lieu
    Dim dt As New DataTable
    dt = LayDulieu()
    DataGridView1.DataSource = dt
    txt_masv.DataBindings.Clear()
    txt_tensv.DataBindings.Clear()
    txt_diachi.DataBindings.Clear()
    txt_sodt.DataBindings.Clear()
    txt_masv.DataBindings.Add("text", dt, "masv")
    txt_tensv.DataBindings.Add("text", dt, "tensv")
    txt_diachi.DataBindings.Add("text", dt, "diachi")
    txt_sodt.DataBindings.Add("text", dt, "sodt")
  End Sub

+ Viết sự kiện cho nút sửa:

 Private Sub btn_sua_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btn_sua.Click
    Dim masv As String = txt_masv.Text
    Dim tensv As String = txt_tensv.Text
    Dim diachi As String = txt_diachi.Text
    Dim sodt As String = txt_sodt.Text
    Dim sql As String = "update tbl_sinhvien set tensv=N'" & tensv & "', diachi=N'" & diachi & "', sodt='" & sodt & "' where masv='" & masv & "'"
    Dim cmd As New SqlCommand(sql, con)
    cmd.ExecuteNonQuery()
    'load du lieu
    Dim dt As New DataTable
    dt = LayDulieu()
    DataGridView1.DataSource = dt
    txt_masv.DataBindings.Clear()
    txt_tensv.DataBindings.Clear()
    txt_diachi.DataBindings.Clear()
    txt_sodt.DataBindings.Clear()
    txt_masv.DataBindings.Add("text", dt, "masv")
    txt_tensv.DataBindings.Add("text", dt, "tensv")
    txt_diachi.DataBindings.Add("text", dt, "diachi")
    txt_sodt.DataBindings.Add("text", dt, "sodt")
  End Sub

+ Viết sự kiện cho txt_timkiem sử dụng sự kiện keyup để tìm kiếm dữ liệu trên data gridview

 Private Sub txt_timkiem_KeyUp(sender As Object, e As KeyEventArgs) Handles txt_timkiem.KeyUp
    Dim sql As String = "select * from tbl_sinhvien where diachi like '%" & txt_timkiem.Text & "%'"
    
    'load du lieu
    Dim dt As New DataTable
    Dim da As New SqlDataAdapter
    da.SelectCommand = New SqlCommand(sql, con)
    da.Fill(dt)
    DataGridView1.DataSource = dt
    txt_masv.DataBindings.Clear()
    txt_tensv.DataBindings.Clear()
    txt_diachi.DataBindings.Clear()
    txt_sodt.DataBindings.Clear()
    txt_masv.DataBindings.Add("text", dt, "masv")
    txt_tensv.DataBindings.Add("text", dt, "tensv")
    txt_diachi.DataBindings.Add("text", dt, "diachi")
    txt_sodt.DataBindings.Add("text", dt, "sodt")
  End Sub

Chúc các bạn thành công!

Có gì thắc mắc, xin các bạn để lại comment dưới website.

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hướng dẫn cơ bản thêm, xóa, sửa, tìm kiếm trong Sqlserver với VB.NET
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 43479 18:56:20, 24/10/2015VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp