NEWS

[VB.NET] Hiệu ứng Acrylic, Mica, Tabbed Blur Effect trên Winform

[VB.NET] Hiệu ứng Acrylic, Mica, Tabbed Blur Effect trên Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3098 14:41:28, 28/12/2022VB.NET   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn các bạn tạo hiệu ứng Blur Effect Acrylic, Mica and Tabbed của Windows 11 trên Winform bằng ngồn ngữ VB.NET

[VB.NET] How to Blur Effect Acrylic, Mica, Tabbed Windows 11

Giao diện demo ứng dụng:

AcrylicBlurWindows11_web

Ở màn hình này, các bạn có thể chọn giao diện Theme Dark/Light ở nút button.

Video demo ứng dụng Blur Effect VB.NET:

Đầu tiên các bạn tạo 1 class Pinvoke.vb:

Imports System.Runtime.InteropServices

Public Class PInvoke
  Public Class ParameterTypes
    <Flags>
    Public Enum DWMWINDOWATTRIBUTE
      DWMWA_USE_IMMERSIVE_DARK_MODE = 20
      DWMWA_SYSTEMBACKDROP_TYPE = 38
    End Enum

    <StructLayout(LayoutKind.Sequential)>
    Public Structure MARGINS
      Public cxLeftWidth As Integer
      Public cxRightWidth As Integer
      Public cyTopHeight As Integer
      Public cyBottomHeight As Integer
    End Structure
  End Class

  Public Class Methods
    <DllImport("DwmApi.dll")>
    Public Shared Function DwmExtendFrameIntoClientArea(ByVal hwnd As IntPtr, ByRef pMarInset As ParameterTypes.MARGINS) As Integer
    End Function

    <DllImport("dwmapi.dll")>
    Public Shared Function DwmSetWindowAttribute(ByVal hwnd As IntPtr, ByVal dwAttribute As ParameterTypes.DWMWINDOWATTRIBUTE, ByRef pvAttribute As Integer, ByVal cbAttribute As Integer) As Integer

    End Function

    Public Shared Function ExtendFrame(ByVal hwnd As IntPtr, ByVal margins As ParameterTypes.MARGINS) As Integer
      Return DwmExtendFrameIntoClientArea(hwnd, margins)
    End Function

    Public Shared Function SetWindowAttribute(ByVal hwnd As IntPtr, ByVal attribute As ParameterTypes.DWMWINDOWATTRIBUTE, ByVal parameter As Integer) As Integer
      Return DwmSetWindowAttribute(hwnd, attribute, parameter, Marshal.SizeOf(Of Integer)())
    End Function
  End Class
End Class

Và tiếp theo là source code cho Form1.vb

Imports System.Net
Imports System.Windows.Interop
Imports AcrylicBlurWindows11.PInvoke.ParameterTypes
Imports AcrylicBlurWindows11.PInvoke.Methods

Public Class Form1
  Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
    Dim bounds As MARGINS = New MARGINS
    Dim hwnd As IntPtr = Handle
    With bounds
      .cxLeftWidth = 0
      .cxRightWidth = 0
      .cyTopHeight = Me.Height - 105 'Screen.PrimaryScreen.Bounds.Height - 60
      .cyBottomHeight = 0
    End With


    Dim result As Integer = DwmExtendFrameIntoClientArea(hwnd, bounds)
    Me.BackColor = Color.Black

    Dim Panel As New Panel
    With Panel
      .Size = New Size(Me.Width, Me.Height - 60)
      .Location = New Point(0, 0)
      .Anchor = AnchorStyles.Left Or AnchorStyles.Right Or AnchorStyles.Top Or AnchorStyles.Bottom
      .BackColor = Color.FromKnownColor(KnownColor.Control)
    End With
    'Panel.Dock = DockStyle.Fill
    ' Me.Controls.Add(Panel)
  End Sub

  Private Sub rdoArcylic_CheckedChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles rdoArcylic.CheckedChanged
    If rdoArcylic.Checked Then
      SetWindowAttribute(Me.Handle, DWMWINDOWATTRIBUTE.DWMWA_SYSTEMBACKDROP_TYPE, 3)
    End If
  End Sub

  Private Sub rdoMica_CheckedChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles rdoMica.CheckedChanged
    If rdoMica.Checked Then
      SetWindowAttribute(Me.Handle, DWMWINDOWATTRIBUTE.DWMWA_SYSTEMBACKDROP_TYPE, 2)
    End If
  End Sub

  Private Sub rdoTabbed_CheckedChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles rdoTabbed.CheckedChanged
    If rdoTabbed.Checked Then
      SetWindowAttribute(Me.Handle, DWMWINDOWATTRIBUTE.DWMWA_SYSTEMBACKDROP_TYPE, 4)
    End If
  End Sub

  Private Sub rdoNone_CheckedChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles rdoNone.CheckedChanged
    If rdoNone.Checked Then
      SetWindowAttribute(Me.Handle, DWMWINDOWATTRIBUTE.DWMWA_SYSTEMBACKDROP_TYPE, 1)
    End If
  End Sub

  Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    If Button1.Tag.ToString() = "0" Then
      SetWindowAttribute(
      Me.Handle,
       DWMWINDOWATTRIBUTE.DWMWA_USE_IMMERSIVE_DARK_MODE,
       1)
      Button1.Tag = "1"
      Button1.Text = "Light"
    Else
      SetWindowAttribute(
      Me.Handle,
      DWMWINDOWATTRIBUTE.DWMWA_USE_IMMERSIVE_DARK_MODE,
      0)
      Button1.Tag = "0"
      Button1.Text = "Dark"
    End If

  End Sub
End Class

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[VB.NET] Hiệu ứng Acrylic, Mica, Tabbed Blur Effect trên Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3098 14:41:28, 28/12/2022VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp