NEWS

[VB.NET] Lập trình đăng tin tự động lên Wordpress sử dụng XML-RPC

[VB.NET] Lập trình đăng tin tự động lên Wordpress sử dụng XML-RPC
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 8224 14:26:32, 20/02/2017VB.NET   In bài viết

Trong bài viết này, mình xin hướng dẫn các bạn viết ứng dụng tự động đăng tin lên blog Wordpress. Trong tuts này mình sử dụng XML-RPC để post bài từ ứng dụng VB.NET của mình lên trang web.

Đầu tiên, mình xin nói về thằng XML-RPC là gì?

XML-RPC là một cài đặt RPC (Remote Procedure Call) trên nền giao thức HTTP, sử dụng XML để mã hoá và trao đổi dữ liệu.

Giao diện demo của ứng dụng auto post tin lên blog Wordpress:

Tự động đăng tin lên wordpress

Bước 1: Các bạn tạo các control và cài đặt thuộc tính cho nó như sau

Textbox 1 : Name : txtTitle

Textbox 2 : Name : txtpost, Multiline : True

Button : Name: btnPost

Bước 2: Tiếp tục chèn thư viện XMLRPC.NET vào solution, các bạn có thể download thư viện về trên trang http://xml-rpc.net.

Bước 3: Chúng ta code cho sự kiện khi click vào button btnPost như sau

+ Code ứng dụng bằng ngôn ngữ lập trình VB.NET

Imports CookComputing.XmlRpc
 
Public Structure blogInfo
   Public title As String
   Public description As String
End Structure
 
Public Interface IgetCatList
    _
   Function NewPage(ByVal blogId As Integer, ByVal strUserName As String, ByVal strPassword As String, ByVal content As blogInfo, ByVal publish As Integer) As String
End Interface

Dim newBlogPost As blogInfo = Nothing
newBlogPost.title = txtTitle.Text
newBlogPost.description = txtPost.Text
categories = CType(XmlRpcProxyGen.Create(GetType(IgetCatList)), IgetCatList)
clientProtocol = CType(categories, XmlRpcClientProtocol)
clientProtocol.Url = "http://127.0.0.1/wpl/xmlrpc.php"
Dim result As String = Nothing
result = ""
Try
   result = categories.NewPage(1, "shoban", "shoban", newBlogPost, 1)
   MessageBox.Show("Posted to Blog successfullly! Post ID : " & result)
   txtPost.Text = ""
   txtTitle.Text = ""
Catch ex As Exception
   MessageBox.Show(ex.Message)
End Try
+ Sử dụng code  bằng ngôn ngữ C#

using CookComputing.XmlRpc;
 
public struct blogInfo
{
  public string title;
  public string description;
}
 
public interface IgetCatList
{
  [CookComputing.XmlRpc.XmlRpcMethod("metaWeblog.newPost")]
  string NewPage(int blogId, string strUserName,
    string strPassword, blogInfo content, int publish);
}

blogInfo newBlogPost = default(blogInfo);
newBlogPost.title = txtTitle.Text;
newBlogPost.description = txtPost.Text;
categories = (IgetCatList)XmlRpcProxyGen.Create(typeof(IgetCatList));
clientProtocol = (XmlRpcClientProtocol)categories;
clientProtocol.Url = "http://127.0.0.1/wpl/xmlrpc.php";
string result = null;
result = "";
try
{
  result = categories.NewPage(1, "shoban", "shoban", newBlogPost, 1); MessageBox.Show("Posted to Blog successfullly! Post ID : " + result);
  txtPost.Text = "";
  txtTitle.Text = "";
}
catch (Exception ex)
{
  MessageBox.Show(ex.Message);
}
Trong đoạn mã trên, chúng ta vừa thực hiện một cuộc gọi đến các chức năng của blog Wordpress newPost qua đường link http://127.0.0.1/wpl/xmlrpc.php.
Nếu bài đăng được thực hiện thành công, ứng dụng sẽ trả về ID mà bài viết của chúng ta vừa đăng thành công.

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[VB.NET] Lập trình đăng tin tự động lên Wordpress sử dụng XML-RPC
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 8224 14:26:32, 20/02/2017VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp