NEWS

Hướng dẫn lập trình thêm - xoá - sửa với Entity Framework 6 (Crud database with Entity Framework in VB.NET)

Hướng dẫn lập trình thêm - xoá - sửa với Entity Framework 6 (Crud database with Entity Framework in VB.NET)
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 20732 21:45:09, 04/01/2017VB.NET   In bài viết

Entity Framework là gì? 

ADO.NET Entity Framework là một nền tảng được sử dụng để làm việc với database thông qua cơ chế ánh xạ Object/Relational Mapping (ORM). Nhờ đó, bạn có thể truy vấn, thao tác với database gián tiếp thông qua các đối tượng lập trình.

Dưới đây là kiến trúc của Entity Framework:

entity framework in vb.net

Định nghĩa Entity Framework theo Microsoft

Microsoft ADO.NET Entity Framework là một khuôn khổ đối tượng Object/ Bảng đồ quan hệ Relational Mapping (ORM) cho phép các nhà phát triển dể dàng làm việc với dữ liệu quan hệ như là các đối tượng domain-specific, loại bỏ đi sự khó khăn trong việc truy cập dữ liệu trước đây. Bằng cách sử dụng Entity Framework, truy vấn LINQ, thì việc lấy và thao tác dữ liệu như các đối tượng trở nên mạnh mẽ hơn. Entity Framework ORM cung cấp các dịch vụ như change tracking, idenity resolution, lazay loading, và truy vấn dữ liệu tập trung vào business logic của ứng dụng.

Đơn giản có thể định nghĩa Entity Framework như sau: Entity Framework là một khung Object/Relational Mapping (O/RM). Nó là một kỹ thuật mới cung cấp cho các nhà phát triển ADO.NET một cơ chế tự động để truy cập và lưu trữ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu và làm việc với các kết quả ngoài DataReader và DataSet.

Mình chỉ giới thiệu sơ qua cho các bạn về Entity Framework, còn tại sao phải sử dụng Entity Framework, hay Entity Framework khác ADO.NET và Linq 2 Sql như thế nào, thì các bạn có thể tìm hiểu thêm trên google nhé.

+ Bây giờ, mình sẽ demo cho các bạn những chức năng cơ bản: Thêm, Lưu, Xoá, Sửa trên nền tảng Entity framework.

Entity Framework cũng sử dụng cấu trúc truy vấn giống Linq, các bạn có thể tìm hiểu thêm về Linq tại đường dẫn sau:

https://laptrinhvb.net/bai-viet/chuyen-de-csharp/Ket-noi-(them,-xoa,-sua,-tim-kiem)-Linq-to-Microsoft-Sqlserver-bang--Csharp-/d66acfd842d07bcf.html

Giao diện demo của chương trình:

entity framework winform vb.net

- Đầu tiên, các ban Right click vào solution chon new items, sau đó tạo một file ADO.NET entity framework như hình bên dưới:

entity framework

Dưới đây là source code của chương trình:

Imports System.ComponentModel
Imports System.IO
Imports System.Text
Imports DevExpress.XtraGrid.Views.Grid
Imports DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.ViewInfo

Partial Public Class Form1
  Inherits DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  Shared Sub New()
    DevExpress.UserSkins.BonusSkins.Register()
    DevExpress.Skins.SkinManager.EnableFormSkins()
  End Sub
  Public Sub New()
    InitializeComponent()
  End Sub
  Dim sinhvienEntities As New sinhvienEntities()
  Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
    FillData()
    GridView1.RowHeight = 120
  End Sub
  Public Sub FillData()
    Dim query = From t In sinhvienEntities.sinhviens Order By t.id Descending
    GridControl1.DataSource = query.ToList
    loadToField()
  End Sub
  Public Sub loadToField()
    Dim rowIndex As Integer = GridView1.GetFocusedDataSourceRowIndex
    Dim view As GridView = TryCast(GridControl1.FocusedView, GridView)
    Dim id As Integer = CInt(view.GetRowCellValue(rowIndex, view.Columns("id")))
    Dim tk As sinhvien = sinhvienEntities.sinhviens.Single(Function(t) t.id.Equals(id))

    txtId.Text = tk.id.ToString
    txtName.Text = tk.name.ToString
    txtDate.Text = tk.birthday.ToString
    txtAddress.Text = tk.address.ToString
    Dim pictureBytes As New MemoryStream(tk.image)
    picImage.Image = Image.FromStream(pictureBytes)
  End Sub
  Private Sub GridView1_DoubleClick(sender As Object, e As EventArgs) Handles GridView1.RowCellClick
    loadToField()
  End Sub

  Public Function ImageToByte(img As Image) As Byte()
    Dim byteArray As Byte() = New Byte(-1) {}
    Using stream As New MemoryStream()
      img.Save(stream, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Png)
      stream.Close()

      byteArray = stream.ToArray()
    End Using
    Return byteArray
  End Function
  Private Sub SimpleButton1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnUpdate.Click
    Try
      Dim id As Integer = CInt(txtId.Text)
      Dim sinhvien As sinhvien = sinhvienEntities.sinhviens.[Single](Function(t) t.id.Equals(id))

      sinhvien.name = txtName.Text
      sinhvien.birthday = CDate(txtDate.Text)
      sinhvien.address = txtAddress.Text
      sinhvien.image = ImageToByte(picImage.Image)
      sinhvienEntities.SaveChanges()
      FillData()
    Catch
      MessageBox.Show("Cập nhật không thành công!")
    End Try
  End Sub

  Private Sub SimpleButton3_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnAdd.Click
    picImage.Image = Nothing
    txtId.Text = ""
    txtDate.Text = ""
    txtAddress.Text = ""
    txtName.Text = ""
  End Sub

  Private Sub SimpleButton4_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnSave.Click
    Dim sinhvien As New sinhvien()
    sinhvien.name = txtName.Text
    sinhvien.birthday = CDate(txtDate.Text)
    sinhvien.address = txtAddress.Text
    sinhvien.image = ImageToByte(picImage.Image)
    sinhvienEntities.sinhviens.Add(sinhvien)
    sinhvienEntities.SaveChanges()
    FillData()
  End Sub

  Private Sub btnDel_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnDel.Click
    Dim id As Integer = CInt(txtId.Text)
    Dim dialogResult As DialogResult = MessageBox.Show("Bạn có chắc chắn muốn xoá không?", "Thông báo", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Warning)
    If dialogResult = DialogResult.Yes Then
      Dim sinhvien As sinhvien = sinhvienEntities.sinhviens.[Single](Function(t) t.id.Equals(id))
      sinhvienEntities.sinhviens.Remove(sinhvien)
      sinhvienEntities.SaveChanges()
      FillData()
    End If
  End Sub


End Class

VIDEO DEMO ỨNG DỤNG:

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hướng dẫn lập trình thêm - xoá - sửa với Entity Framework 6 (Crud database with Entity Framework in VB.NET)
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 20732 21:45:09, 04/01/2017VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp