NEWS

[VB.NET] Autocomplete Textbox load dữ liệu từ database

[VB.NET] Autocomplete Textbox load dữ liệu từ database
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 18844 18:24:19, 23/03/2017VB.NET   In bài viết

Bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách sử dụng Autocomplete trong Textbox của lập trình VB.NET. Với việc sử dụng Autocomplete đề nghị nội dung cho chúng ta nhập vào chính xác hơn.

Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn code bằng 2 ngôn ngữ VB.NET và C#.

Vậy Autocomplete là gì?

Autocomplete là giúp chúng ta tìm dữ liệu nhập vào theo nội dung chúng ta mong muốn, các bạn có thể thấy ứng dụng của nó khi các bạn tìm kiếm từ khóa trên google. Google sử dụng Autocomplete cho input Textbox suggest từ khóa của mình.

Autocomplete TextBox working with Database values C#

Các bạn nhìn thấy hình ảnh demo ứng dụng dưới đây:

Autocomplete Textbox C#

+ Đầu tiê mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng nó bằng dữ liệu tự nhập vào:

Code Autocomple Textbox VB.NET

Public Class Form1
  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    TextBox1.AutoCompleteMode = AutoCompleteMode.Suggest
    TextBox1.AutoCompleteSource = AutoCompleteSource.CustomSource
    Dim DataCollection As New AutoCompleteStringCollection()
    addItems(DataCollection)
    TextBox1.AutoCompleteCustomSource = DataCollection
  End Sub
  Public Sub addItems(ByVal col As AutoCompleteStringCollection)
    col.Add("Abel")
    col.Add("Bing")
    col.Add("Catherine")
    col.Add("Varghese")
    col.Add("John")
    col.Add("Kerry")
  End Sub
End Class

Và đây là Source code bằng ngôn ngữ Csharp.

using System;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;
namespace WindowsFormsApplication1
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      textBox1.AutoCompleteMode = AutoCompleteMode.Suggest;
      textBox1.AutoCompleteSource = AutoCompleteSource.CustomSource;
      AutoCompleteStringCollection DataCollection = new AutoCompleteStringCollection();
      addItems(DataCollection);
      textBox1.AutoCompleteCustomSource = DataCollection;
    }
    public void addItems(AutoCompleteStringCollection col)
    {
      col.Add("Abel");
      col.Add("Bing");
      col.Add("Catherine");
      col.Add("Varghese");
      col.Add("John");
      col.Add("Kerry");
    }
  }
}

+ Tiếp tục đoạn code dưới này, mình sẽ load dữ liệu từ database vào Autocomplete TextBox C# và VB.NET

Source VB.NET

Imports System.Data.SqlClient
Public Class Form1
  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    TextBox1.AutoCompleteMode = AutoCompleteMode.Suggest
    TextBox1.AutoCompleteSource = AutoCompleteSource.CustomSource
    Dim DataCollection As New AutoCompleteStringCollection()
    getData(DataCollection)
    TextBox1.AutoCompleteCustomSource = DataCollection
  End Sub
  Private Sub getData(ByVal dataCollection As AutoCompleteStringCollection)
    Dim connetionString As String = Nothing
    Dim connection As SqlConnection
    Dim command As SqlCommand
    Dim adapter As New SqlDataAdapter()
    Dim ds As New DataSet()
    connetionString = "Data Source=.;Initial Catalog=pubs;User ID=sa;password=zen412"
    Dim sql As String = "SELECT DISTINCT [fname] FROM [employee]"
    connection = New SqlConnection(connetionString)
    Try
      connection.Open()
      command = New SqlCommand(sql, connection)
      adapter.SelectCommand = command
      adapter.Fill(ds)
      adapter.Dispose()
      command.Dispose()
      connection.Close()
      For Each row As DataRow In ds.Tables(0).Rows
        dataCollection.Add(row(0).ToString())
      Next
    Catch ex As Exception
      MessageBox.Show("Can not open connection ! ")
    End Try
  End Sub
End Class

Source code C#

using System;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;
namespace WindowsFormsApplication1
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      textBox1.AutoCompleteMode = AutoCompleteMode.Suggest;
      textBox1.AutoCompleteSource = AutoCompleteSource.CustomSource;
      AutoCompleteStringCollection DataCollection = new AutoCompleteStringCollection();
      getData(DataCollection);
      textBox1.AutoCompleteCustomSource = DataCollection;
    }
    private void getData(AutoCompleteStringCollection dataCollection)
    {
      string connetionString = null;
      SqlConnection connection ;
      SqlCommand command ;
      SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter();
      DataSet ds = new DataSet();
      connetionString = "Data Source=.;Initial Catalog=pubs;User ID=sa;password=zen412";
      string sql = "SELECT DISTINCT [fname] FROM [employee]";
      connection = new SqlConnection(connetionString);
      try
      {
        connection.Open();
        command = new SqlCommand(sql, connection);
        adapter.SelectCommand = command;
        adapter.Fill(ds);
        adapter.Dispose();
        command.Dispose();
        connection.Close();
        foreach (DataRow row in ds.Tables[0].Rows)
        {
          dataCollection.Add(row[0].ToString());
        }
      }
      catch (Exception ex)
      {
        MessageBox.Show("Can not open connection ! ");
      }
    }
  }
}

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG! HY VỌNG BÀI VIẾT NÀY SẼ GIÚP ÍCH ĐƯỢC CHO CÁC BẠN.

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[VB.NET] Autocomplete Textbox load dữ liệu từ database
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 18844 18:24:19, 23/03/2017VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp