NEWS

Hướng dẫn thiết kế image slider với thumbnails trong vb.net

Hướng dẫn thiết kế image slider với thumbnails trong vb.net
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 13273 15:44:23, 22/12/2016VB.NET   In bài viết

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn viết Image slider với thumbnails nằm bên dưới.

Tùy theo mục đích sử dụng, chúng ta có thể viết chúng cho chương trình xem ảnh của mình ngay trên ứng dụng, như image slider trên web.

Xem thêm Image Silder C#

Đầu tiên, các bạn thiết kế giao diện như hình bên dưới:

form_design_image_slider

- Trong form này, mình có sử dụng công cụ imageslider của Devexpress và kết hợp với XtraSroollableControl.

- Do code cũng dễ hiểu, nên mình không có viết chi tiết. Nếu các bạn nào, đọc mà không hiểu có thể để lại comment cho mình bên dưới bài viết

Giao diện ứng dụng khi hoàn thành:

image-slider_vb.net

Source code chương trình:

Imports System.ComponentModel
Imports System.Text
Imports DevExpress.XtraEditors.Controls
Imports vb = Microsoft.VisualBasic.Strings
Partial Public Class Form1
  Inherits DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  Private fullScreenHelper As New FullScreen()
  Shared Sub New()
    DevExpress.UserSkins.BonusSkins.Register()
    DevExpress.Skins.SkinManager.EnableFormSkins()
  End Sub
  Public Sub New()
    InitializeComponent()
  End Sub
  Dim iCount As Integer
  Private Sub btnBrowser_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnBrowser.Click
    ImageSlider1.Images.Clear()
    panel_thumb.Controls.Clear()
    With OpenFileDialog1
      .FileName = vbNullString
      '.Filter = "file ảnh (*.jpg)|*.jpg|All Files (*.*)|*.*"
      .FilterIndex = 1
      .Multiselect = True
      .CheckFileExists = True
      .ShowReadOnly = True
      .Title = "Thêm files..."
      If .ShowDialog() = System.Windows.Forms.DialogResult.OK Then
        Dim x = 0
        Dim y = 0
        For iCount = 0 To .FileNames.GetUpperBound(0)
          Dim filename As String = .FileNames(iCount)
          ImageSlider1.Images.Add(Image.FromFile(filename))
          ' thêm thumbnails
          Dim pic As New PictureBox
          pic.Name = "pic" + iCount.ToString
          pic.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage
          pic.Width = 110
          pic.Height = 65
          pic.Location = New Point(x, y)
          pic.Image = Image.FromFile(filename)
          pic.Cursor = Cursors.Hand
          panel_thumb.Controls.Add(pic)
          x = x + 120
          AddHandler pic.Click, AddressOf OnClick_Thumbs
        Next
        Dim pic_active = CType(panel_thumb.Controls("pic0"), PictureBox)
        pic_active.Padding = New Padding(5, 5, 5, 5)
        pic_active.BorderStyle = BorderStyle.FixedSingle
      End If
    End With
  End Sub
  Private Sub OnClick_Thumbs(sender As Object, e As EventArgs)
    Dim index As Integer = CInt(ImageSlider1.GetCurrentImageIndex)
    'Lấy vị trí hình đang click
    Dim name As String = DirectCast(sender, PictureBox).Name
    Dim index_thumb As Integer = CInt(vb.Right(name, 1))
    ImageSlider1.SetCurrentImageIndex(index_thumb)
    DirectCast(sender, PictureBox).BorderStyle = BorderStyle.FixedSingle
    DirectCast(sender, PictureBox).Padding = New Padding(5, 5, 5, 5)
    DirectCast(sender, PictureBox).BackColor = Color.AliceBlue

    For i = 0 To iCount - 1
      Dim name_other As String = "pic" & i
      If name_other <> name Then
        Dim pic = CType(panel_thumb.Controls(name_other), PictureBox)
        pic.Padding = New Padding(0, 0, 0, 0)
        pic.BorderStyle = BorderStyle.None
      End If
    Next
  End Sub
  Protected Overrides Function ProcessCmdKey(ByRef msg As Message, ByVal keyData As Keys) As Boolean
    If keyData = Keys.Escape Then
      If Me.fullScreenHelper.IsFullScreen Then
        btnBrowser.Visible = True
        panel_thumb.Visible = True
        PictureBox1.Visible = True
        LabelControl1.Visible = True
        ImageSlider1.Dock = DockStyle.None
        fullScreenHelper.LeaveFullScreen(Me)
      End If
      Return True
    Else
      Return MyBase.ProcessCmdKey(msg, keyData)
    End If
  End Function

  Private Sub ImageSlider1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles ImageSlider1.DoubleClick
    If Not Me.fullScreenHelper.IsFullScreen Then
      btnBrowser.Visible = False
      PictureBox1.Visible = False
      LabelControl1.Visible = False
      panel_thumb.Visible = False
      ImageSlider1.Dock = DockStyle.Fill
      fullScreenHelper.EnterFullScreen(Me)
    End If
  End Sub

  Private Sub ImageSlider1_PreviewKeyDown(sender As Object, e As PreviewKeyDownEventArgs) Handles ImageSlider1.PreviewKeyDown
    If e.KeyCode = Keys.Left Then
      ImageSlider1.SlidePrev()
    ElseIf e.KeyCode = Keys.Right Then
      ImageSlider1.SlideNext()
    ElseIf e.KeyCode = Keys.Up Then
      ImageSlider1.SlideFirst()
    ElseIf e.KeyCode = Keys.Down Then
      ImageSlider1.SlideLast()
    End If
  End Sub

  Private Sub ImageSlider1_CurrentImageIndexChanged(sender As Object, e As ImageSliderCurrentImageIndexChangedEventArgs) Handles ImageSlider1.CurrentImageIndexChanged
    Dim index As Integer = CInt(ImageSlider1.GetCurrentImageIndex)
    Dim name_change As String = "pic" & index
    For i = 0 To iCount - 1
      Dim name_other As String = "pic" & i
      If name_other <> name_change Then
        Dim pic = CType(panel_thumb.Controls(name_other), PictureBox)
        pic.Padding = New Padding(0, 0, 0, 0)
        pic.BorderStyle = BorderStyle.None
      Else
        Dim pic = CType(panel_thumb.Controls(name_change), PictureBox)
        pic.Padding = New Padding(5, 5, 5, 5)
        pic.BorderStyle = BorderStyle.FixedSingle
      End If

    Next
  End Sub
End Class

- Trong demo, mình có viết thêm tính năng, khi click vào hình image slider thì hình image slider sẽ phóng lớn fullscreen màn hình.

- Khi chúng ta nhấn nút ESC, thì khôi phục lại hiện trạng của ứng dụng.

Các bạn, cần viết thêm 1 class fullscreen.vb với đoạn code như sau:

Public Class FullScreen

  Private winState As FormWindowState
  Private brdStyle As FormBorderStyle
  Private topMost As Boolean
  Private bounds As Rectangle

  Public Sub New()
    IsFullScreen = False
  End Sub

  Public Property IsFullScreen() As Boolean

  '''
  ''' Maximize the window to the full screen.
  ''' 
  Public Sub EnterFullScreen(ByVal targetForm As Form)
    If Not IsFullScreen Then
      Save(targetForm) ' Save the original form state.

      targetForm.WindowState = FormWindowState.Maximized
      targetForm.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None
      targetForm.TopMost = True
      targetForm.Bounds = Screen.GetBounds(targetForm)

      IsFullScreen = True
    End If
  End Sub

  '''
  ''' Save the current Window state.
  ''' 
  Private Sub Save(ByVal targetForm As Form)
    winState = targetForm.WindowState
    brdStyle = targetForm.FormBorderStyle
    topMost = targetForm.TopMost
    bounds = targetForm.Bounds
  End Sub

  '''
  ''' Leave the full screen mode and restore the original window state.
  ''' 
  Public Sub LeaveFullScreen(ByVal targetForm As Form)
    If IsFullScreen Then
      ' Restore the original Window state.
      targetForm.WindowState = winState
      targetForm.FormBorderStyle = brdStyle
      targetForm.TopMost = topMost
      targetForm.Bounds = bounds

      IsFullScreen = False
    End If
  End Sub
End Class

DEMO ỨNG DỤNG:

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

DOWNLOAD SOURCE

 

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hướng dẫn thiết kế image slider với thumbnails trong vb.net
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 13273 15:44:23, 22/12/2016VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp