NEWS

Image Crop (Cắt ảnh đơn giản) với VB.NET

Image Crop (Cắt ảnh đơn giản) với VB.NET
Đăng bởi: Hoàng Tử Nhỏ - Lượt xem: 16347 20:49:16, 12/11/2015VB.NET   In bài viết

Hôm nay lang thang trên internet thấy có đoạn code cắt ảnh khá đơn giản, mình rãnh viết demo cho các bạn tham khảo. Ý tưởng ở công cụ này cũng tương tự như những phần mềm cắt ảnh chuyên nghiệp khác là dùng chuột đánh dấu vùng ảnh cần để cắt. Sau khi đánh dấu được vùng chọn thì bạn lưu lại. Bạn thiết kế form như mình sau:

Image cropping with VB.NET

- Sau khi bạn thiết kế form như trên mình sẽ tiến hành code tuần tự cho các chức năng cắt ảnh, như phần giới thiệu phía trên chủ yếu mình làm việc với các sự kiện đến Mouse. Mình sẽ lần lượt viết các sự kiện liên quan.

Private Sub picCrop_MouseDown(sender As Object, e As MouseEventArgs) Handles picCrop.MouseDown
    Try

      If e.Button = Windows.Forms.MouseButtons.Left Then

        cropX = e.X
        cropY = e.Y

        cropPen = New Pen(cropPenColor, cropPenSize)
        cropPen.DashStyle = DashStyle.DashDotDot
        Cursor = Cursors.Cross

      End If
      picCrop.Refresh()
    Catch exc As Exception
    End Try
End Sub
 Private Sub picCrop_MouseMove(sender As Object, e As MouseEventArgs) Handles picCrop.MouseMove
    Try

      If picCrop.Image Is Nothing Then Exit Sub

      If e.Button = Windows.Forms.MouseButtons.Left Then

        picCrop.Refresh()
        cropWidth = e.X - cropX
        cropHeight = e.Y - cropY
        picCrop.CreateGraphics.DrawRectangle(cropPen, cropX, cropY, cropWidth, cropHeight)
      End If
      ' GC.Collect()

    Catch exc As Exception

      If Err.Number = 5 Then Exit Sub
    End Try
End Sub
 Private Sub picCrop_MouseUp(sender As Object, e As MouseEventArgs) Handles picCrop.MouseUp
    Try
      Cursor = Cursors.Default
      Try

        If cropWidth < 1 Then
          Exit Sub
        End If

        Dim rect As Rectangle = New Rectangle(cropX, cropY, cropWidth, cropHeight)
        Dim bit As Bitmap = New Bitmap(picCrop.Image, picCrop.Width, picCrop.Height)

        cropBitmap = New Bitmap(cropWidth, cropHeight)
        Dim g As Graphics = Graphics.FromImage(cropBitmap)
        g.InterpolationMode = Drawing2D.InterpolationMode.HighQualityBicubic
        g.PixelOffsetMode = Drawing2D.PixelOffsetMode.HighQuality
        g.CompositingQuality = Drawing2D.CompositingQuality.HighQuality
        g.DrawImage(bit, 0, 0, rect, GraphicsUnit.Pixel)
        picPreview.Image = cropBitmap

      Catch exc As Exception
      End Try
    Catch exc As Exception
    End Try
End Sub

- Sau khi xác đinh được vị trí hình ảnh cần cắt. Bây giờ tiến hành lưu lại hình được cắt. Trước tiên bạn hay viết cho mình hàm lưu lại hình ảnh được cắt như sau:

Public Function SavePhoto(ByVal src As Image, ByVal dest As String, ByVal w As Integer) As Boolean
    Try
      Dim imgTmp As System.Drawing.Image
      Dim imgFoto As System.Drawing.Bitmap

      imgTmp = src
      imgFoto = New System.Drawing.Bitmap(w, 225)
      Dim recDest As New Rectangle(0, 0, w, imgFoto.Height)
      Dim gphCrop As Graphics = Graphics.FromImage(imgFoto)
      gphCrop.SmoothingMode = SmoothingMode.HighQuality
      gphCrop.CompositingQuality = CompositingQuality.HighQuality
      gphCrop.InterpolationMode = InterpolationMode.High

      gphCrop.DrawImage(imgTmp, recDest, 0, 0, imgTmp.Width, imgTmp.Height, GraphicsUnit.Pixel)

      Dim myEncoder As System.Drawing.Imaging.Encoder
      Dim myEncoderParameter As System.Drawing.Imaging.EncoderParameter
      Dim myEncoderParameters As System.Drawing.Imaging.EncoderParameters

      Dim arrayICI() As System.Drawing.Imaging.ImageCodecInfo = System.Drawing.Imaging.ImageCodecInfo.GetImageEncoders()
      Dim jpegICI As System.Drawing.Imaging.ImageCodecInfo = Nothing
      Dim x As Integer = 0
      For x = 0 To arrayICI.Length - 1
        If (arrayICI(x).FormatDescription.Equals("JPEG")) Then
          jpegICI = arrayICI(x)
          Exit For
        End If
      Next
      myEncoder = System.Drawing.Imaging.Encoder.Quality
      myEncoderParameters = New System.Drawing.Imaging.EncoderParameters(1)
      myEncoderParameter = New System.Drawing.Imaging.EncoderParameter(myEncoder, 60L)
      myEncoderParameters.Param(0) = myEncoderParameter
      imgFoto.Save(dest, jpegICI, myEncoderParameters)
      imgFoto.Dispose()
      imgTmp.Dispose()

    Catch ex As Exception

    End Try
End Function

- Bây giờ bạn quay lại viết cho mình nút "Save" như sau nha:

 Private Sub btnSave_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnSave.Click
    Dim tempFileName As String
    Dim svdlg As New SaveFileDialog()
    svdlg.Filter = "JPEG files (*.jpg)|*.jpg|All files (*.*)|*.*"
    svdlg.FilterIndex = 1
    svdlg.RestoreDirectory = True
    If svdlg.ShowDialog() = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
      tempFileName = svdlg.FileName      'check the file exist else save the cropped image
      Try
        Dim img As Image = picPreview.Image

        SavePhoto(img, tempFileName, 225)
      Catch exc As Exception
        MsgBox("Error on Saving: " & exc.Message)
      End Try
    End If
End Sub

- Thế là xong rồi đấy. Lưu ý với các thánh comment, ứng dụng mình chia sẽ đây là để học hỏi chứ ko phải viết phần mềm xử lý đồ họa như Photoshop, ACDSee, ....À bạn nào làm biếng thì có thể download demo bên dưới nha.

Download Project

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Image Crop (Cắt ảnh đơn giản) với VB.NET
Đăng bởi: Hoàng Tử Nhỏ - Lượt xem: 16347 20:49:16, 12/11/2015VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp