NEWS

Kết nối với cơ sở dữ liệu Microsoft Access

 Kết nối với cơ sở dữ liệu Microsoft Access
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 26283 00:01:58, 12/10/2015VB.NET   In bài viết

Hướng dẫn kêt nối cơ sở dữ liệu Microsoft Access với vb.net. Như ta, đã biết Ms. Access là hệ quản trị cơ sở dữ liệu, ta thể đi kèm chung với phần mềm một cách dễ dàng, mà không cần phải cài đặt một hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác, ví dụ: nếu phần mềm viết trên hệ thống nhỏ thì microsoft access là sự lựa chọn hợp lý nhất.

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối đến cơ sơ dữ liệu MS.Access.

1. Thư viện cần thiết:

Imports System.Data.OleDb

2. Câu lệnh kết nối đến Access:

Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Application.StartupPath & "SX.mdb

Lưu ý: Câu lệnh trên chỉ kết nối đến MS.Access có đuôi mở rộng là “*.mdb”. Ví dụ trong bài này mình sử dụng database tên là “sx.mdb”.

3. Mở kết nối

Public Sub Open_DataAccess()

Dim s As String = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Application.StartupPath & "SX.mdb"

        strcon.ConnectionString = s

        strcon.Open()

End Sub

4. Đóng kết nối

Public Sub Close_Connect()

        strcon.Close()

End Sub

5. Load dữ liệu

Public Function Load_Data() As DataSet

        Dim dsHienThi As New DataSet

        Dim s As String = "select mahomh,maloaimh,mamh,tenmh from DL_MatHang"

        Open_DataAccess()

        Dim daShowData As New OleDbDataAdapter(s, strcon)

        daShowData.Fill(dsHienThi, "DL_MatHang")

        Close_Connect()

        Return dsHienThi

End Function

6. Update, Save, Delete:

Public Sub Delete_Update_Save(ByVal strLenh As String)

    Open_DataAccess()

    Dim cmd As New OleDbCommand(strLenh, strcon)

    cmd.ExecuteNonQuery()

    Close_Connect()

End Sub

Chúc các bạn thành công!

Download Project

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 Kết nối với cơ sở dữ liệu Microsoft Access
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 26283 00:01:58, 12/10/2015VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp