NEWS

Form đăng nhập với mật khẩu mã hóa MD5

Form đăng nhập với mật khẩu mã hóa MD5
Đăng bởi: Hoàng Tử Nhỏ - Lượt xem: 19404 17:51:04, 14/10/2015VB.NET   In bài viết

Thông thường bất cứ chương trình nào cũng phải thiết kế form đăng nhập để truy cập vào phần mềm, có nhiều cách viết đăng nhập khác nhau với các kiểu mã hóa mật khẩu phổ biến nhứ MD5, SHA,... Giới hạn trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách mã hóa theo dạng MD5 (32 ký tự).

Trước tiên bạn thiết kế form đăng nhập cơ bản như sau:

Đăng nhập bằng mật khẩu mã hóa MD5 với VB.NET

Tại ô mật khẩu các bạn điều chỉnh thuộc tính của Textbox chỉ hiển thị dạng dấu (*).

 • Hàm kiểm tra mật khẩu:
Public Function _kiemtra(ByVal strLenh As String) As Integer
    Dim intkt As Integer
    open_connect()
    Dim cmd As New SqlCommand(strLenh, strconnect)
    intkt = cmd.ExecuteScalar
    strconnect.Close()
    Return intkt
End Function
 • Hàm mã hóa MD5
Public Function encryptData(ByVal data As String) As Byte()
    Dim md5Hasher As New System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider()
    Dim hashedBytes As Byte()
    Dim encoder As New System.Text.UTF8Encoding()
    hashedBytes = md5Hasher.ComputeHash(encoder.GetBytes(data))
    Return hashedBytes
End Function

Public Function md5(ByVal data As String) As String
    Return BitConverter.ToString(encryptData(data)).Replace("-", "").ToLower()
End Function

Vấn đề bây giờ sử dụng như thể nào? Tại nút đăng nhập bạn viết như sau:

Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim intKiemTra As Integer = _kiemtra("select count(*) from tbl_user where tendangnhap= & txtTenDangNhap.Text & and matkhau= & md5(txtMatKhau.Text) & ")
    If intKiemTra = 1 Then
      MessageBox.Show("Đăng nhập thành công!")
    Else
      MessageBox.Show("Đăng nhập không thành công!")
    End If
End Sub

Bây giờ bạn nhấn F5 để kiểm tra thành quả của mình xem nào?

Một lưu ý nhỏ,khi bạn tạo tài khoản người dùng để đăng nhập bằng cách lưu lại mật khẩu mã hóa MD5. Chúc các bạn thành công!

Download Project

 

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Form đăng nhập với mật khẩu mã hóa MD5
Đăng bởi: Hoàng Tử Nhỏ - Lượt xem: 19404 17:51:04, 14/10/2015VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp