Hướng dẫn lập trình xuất dữ liệu từ câu lệnh command prompt vb.net

Hướng dẫn lập trình xuất dữ liệu từ câu lệnh command prompt vb.net
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 10793 19:39:05, 10/01/2017VB.NET   In bài viết

Hôm nay, mình tiếp tục hướng dẫn các bạn cách lấy dữ liệu từ câu lệnh ms-dos trong VB.NET

Ví dụ: trong nhiều trường hợp bạn muốn viết một ứng dụng ping đơn giản, để kiểm tra kết nối internet, bạn có thể thực hiện theo bài viết mình hướng dẫn bên dưới để lấy kết quả.

Hoặc các bạn muốn lấy serial number của ổ cứng, từ câu lệnh MS-DOS. Bạn cũng có thể lấy và xuất dễ dàng.

Giao diện Demo ứng dụng:

demo output command promp vb.net

Bài viết demo ở trên:

Các sử dụng 3 công cụ:

- Một textbox để nhập câu lệnh ms-dos

- Một Richtextbox để hiển thị kết quả

Và một button để thực hiện câu lệnh.

Source code ứng dụng:

Imports System.IO

Public Class Form1
  Private psi As ProcessStartInfo
  Private cmd As Process
  Private Delegate Sub InvokeWithString(ByVal text As String)
  Public Sub runCMD()
    Try
      cmd.Kill()
    Catch ex As Exception
    End Try
    rtbResult.Clear()
    If txtCmd.Text.Contains(" ") Then
      psi = New ProcessStartInfo(txtCmd.Text.Split(" ")(0), txtCmd.Text.Split(" ")(1))
    Else
      psi = New ProcessStartInfo(txtCmd.Text$)
    End If
    Dim systemencoding As System.Text.Encoding
    System.Text.Encoding.GetEncoding(Globalization.CultureInfo.CurrentUICulture.TextInfo.OEMCodePage)
    With psi
      .UseShellExecute = False
      .RedirectStandardError = True
      .RedirectStandardOutput = True
      .RedirectStandardInput = True
      .CreateNoWindow = True
      .StandardOutputEncoding = systemencoding
      .StandardErrorEncoding = systemencoding
    End With
    cmd = New Process With {.StartInfo = psi, .EnableRaisingEvents = True}
    AddHandler cmd.ErrorDataReceived, AddressOf Async_Data_Received
    AddHandler cmd.OutputDataReceived, AddressOf Async_Data_Received
    cmd.Start()
    cmd.BeginOutputReadLine()
    cmd.BeginErrorReadLine()

  End Sub
  Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnRun.Click
    runCMD()
  End Sub
  Private Sub Async_Data_Received(ByVal sender As Object, ByVal e As DataReceivedEventArgs)
    Me.Invoke(New InvokeWithString(AddressOf Sync_Output), e.Data)
  End Sub
  Private Sub Sync_Output(ByVal text As String)
    rtbResult.AppendText(text & Environment.NewLine)
    rtbResult.ScrollToCaret()
  End Sub

End Class

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

DOWNLOAD SOURCE CODE

Tags: export datacmd

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hướng dẫn lập trình xuất dữ liệu từ câu lệnh command prompt vb.net
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 10793 19:39:05, 10/01/2017VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp