NEWS

Truyền dữ liệu giữa 2 form trong VB.Net

Truyền dữ liệu giữa 2 form trong VB.Net
Đăng bởi: TONA Cody - Lượt xem: 28187 11:54:05, 11/09/2016VB.NET   In bài viết

Truyền dữ liệu giữa 2 form thực chất là cách hiểu của người dùng cuối. Khi mình thêm một dòng dữ liệu mới vào database, nghĩa là dữ liệu có thay đổi, thì hệ thống sẽ load lại danh mục nhân viên để người dùng có thể thấy đươc những dòng data mới được thêm vào.
Bài này mình sẽ hướng dẫn mọi người cách cho nó hoạt động. Phần này mình chôm nó của a Cái Trí Minh, thực chất cũng k hiểu rõ nó vì sao phải chạy như thế. Nên không làm tuts hướng dẫn. Mình chỉ nói những phần mình hiểu, hy vọng giúp ích được cho các thành viên LaptrinhVB.Net.

Mình sẽ dùng cái form cũ bài trước ai chưa xem thì có thể vào https://laptrinhvb.net/bai-viet/devexpress/Xuat-report-tu-GridView/7abf88f15c8da2a7.html để xem nhá. Hoặc có thể tại link bên dưới.. MÌnh để full trong link download.
Ở phần trước mình đã cho load dữ liệu vào form (tạm gọi là form 1), bây giờ mình tạo thêm một form (form 2) dùng để nhập liệu và lưu vào database, khi mình nhấn nút lưu và lưu thành công thì datagrid view của form 1 sẽ tự động load dữ liệu vào datagrid.
Form 2 của mình sẽ thiết kế như sau:

Mình sẽ giải thích một chút, theo như mình hiểu thì mình sẽ tạo ra một biến toàn cục có tên Start as Boolean (tạo trong file Module.vb nha) để cả form 1 và form 2 đều nhận chung giá trị của nó. Ở form 2, khi mình mình lưu thành công, mình dùng hàm để bật biến start này lên thành true, và ở form 1 mình sẽ dùng hàm để bắt, khi nào start = true thì mình sẽ load lại dữ liệu trong grid.
Hàm ở form 2 dùng để thay đổi biến start=true mình viết như sau:

'hàm dùng để thực thi câu lệnh Insert  - sẽ được gọi khi nhấn nút lưu
Public Sub _Update(ByVal strLenh As String)
    open_connect()
    Dim d As String = "set dateformat dmy"
    Dim cmd1 As New SqlCommand(d, strconnect)
    cmd1.ExecuteNonQuery()

    Dim cmd As New SqlCommand(strLenh, strconnect)
    cmd.ExecuteNonQuery()
    close_connect()
  End Sub

'Hàm dùng để chạy biến ngầm khi lưu thành công
#Region "XuLy"
  Public Delegate Sub GoiDuLieuXuLy()
  Dim th_GoiDuLieu As Thread

  Public Sub start_thearing()
    th_GoiDuLieu = New Thread(AddressOf XuLyGoiDuLieu)
    th_GoiDuLieu.IsBackground = True
    th_GoiDuLieu.Start()
  End Sub

  Dim f As Boolean
  Public Sub XuLyGoiDuLieu()
    While True
      If f = True Then
        Me.BeginInvoke(New GoiDuLieuXuLy(AddressOf GoiDuLieu))
      End If
      Thread.Sleep(300)
      Exit Sub
    End While
  End Sub

  Public Sub GoiDuLieu()
    start = True
  End Sub
#End Region
Các bạn nhớ import thư viện cho kiểu Thread nha.
Bây giờ mình viết code cho nút Lưu:
 
 _Update("insert into tblnhanvien(manv,hoten,ngaysinh,chucvu,gioitinh,quequan,ngayvaolam) values('" & txtMaNV.Text & "',N'" & txtHoten.Text & "','" & txtNgaysinh.Text & "', N'" & cboNhanvien.Text & "','" & chkGT & "',N'" & txtQuequan.Text & "','" & txtNgayvaolam.Text & "')")
        f = True
        start_thearing()

Start_thearing là hàm dùng để sửa giá trị của start thành True. Như vậy mình đã hoàn tất cho form 2.
Form 1 mình dùng như bài trước:
refresh-datagridview-khi-cap-nhat-du-lieu-tu-2-form
Cũng tương tự như form 2, form 1 mình sẽ viết một hàm dùng để bắt biến start:
 

#Region "XuLy nhận lệnh"
    Public Delegate Sub process_data()
    Dim th_NhanDuLieu As Thread
    Public Sub XuLy()
      Try
        While True
          If start = True Then
            Me.BeginInvoke(New process_data(AddressOf load_grid))
          End If
          start = False
          Thread.Sleep(300)
        End While
      Catch ex As Exception

      End Try

    End Sub

    Public Sub start_thearing()
      th_NhanDuLieu = New Thread(AddressOf XuLy)
      th_NhanDuLieu.IsBackground = True
      th_NhanDuLieu.Start()
    End Sub
#End Region

'Hàm này dùng để load data cho grid
 Public Sub load_grid()
      Dim ds As New DataSet
      ds = _load_data("select manv,hoten,ngaysinh,chucvu, case gioitinh when 1 then 'Nam' else N'Nữ' end as gioitinh,quequan,ngayvaolam from tblNhanVien")
      'đưa source vao grid
      GridControl1.DataSource = ds.Tables(0)
    End Sub
Như vậy là đã hoàn tất. 
Video demo

 

Link source
https://drive.google.com/file/d/0B6XFqRKpuJCQV1ZEV2pZUUNGNVE/view?usp=sharing

Mọi ý vui lòng để lại phần comment. Nhớ Like vs Share nha mọi người. 
Chúc thành công !!

 

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Truyền dữ liệu giữa 2 form trong VB.Net
Đăng bởi: TONA Cody - Lượt xem: 28187 11:54:05, 11/09/2016VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp