NEWS

Encrypt and Decrypt Data với ASCII

Encrypt and Decrypt Data với ASCII
Đăng bởi: Hoàng Tử Nhỏ - Lượt xem: 7205 20:06:34, 27/10/2015VB.NET   In bài viết

Hôm trước mình có giới thiệu đến các bạn cách mã hóa MD5, thật ra có nhiều cách mã hóa khác nhau, hôm nay mình giới thiệu tiếp các bạn thuật toán mã hóa ASCII.

Encrypt and Decrypt ASCII

Bạn thiết kế form đơn giản như trên, sau đó các bạn viết cho mình 2 thủ tục Encrypt và Decrypt.

- Mã hóa dữ liệu.

Public Sub Encrypt()
    Dim Enctypt As String = ""
    Dim letter As Char
    Dim i, charInFile As Short
    SaveFileDialog1.Filter = "Text file |*.txt"
    If SaveFileDialog1.ShowDialog() = DialogResult.OK Then
      Try
        charInFile = TextBox1.Text.Length
        For i = 0 To charInFile - 1
          letter = TextBox1.Text.Substring(i, 1)
          Enctypt = Enctypt & Chr(Asc(letter) + 1)
        Next
        My.Computer.FileSystem.WriteAllText(SaveFileDialog1.FileName, Enctypt, False)
        TextBox1.Text = Enctypt
        TextBox1.Select(0, 0)
      Catch ex As Exception
        MessageBox.Show(ex.Message)
      End Try
    End If
End Sub

- Giải mã dữ liệu

 Public Sub Decrypt()
    Dim AllText As String
    Dim i, CharInFile As Short
    Dim letter As Char
    Dim Decrypt As String = ""
    OpenFileDialog1.Filter = "Text file |*.txt"
    If OpenFileDialog1.ShowDialog() = DialogResult.OK Then
      Try
        AllText = My.Computer.FileSystem.ReadAllText(OpenFileDialog1.FileName)
        CharInFile = AllText.Length
        For i = 0 To CharInFile - 1
          letter = AllText.Substring(i, 1)
          Decrypt = Decrypt & Chr(Asc(letter) - 1)

        Next
        TextBox1.Text = Decrypt
        TextBox1.Select(0, 0)
      Catch ex As Exception
        MessageBox.Show(ex.Message)
      End Try
    End If
End Sub

- Những bạn nào làm biết code có thể tải demo phía dưới nhé.

Download Project

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Encrypt and Decrypt Data với ASCII
Đăng bởi: Hoàng Tử Nhỏ - Lượt xem: 7205 20:06:34, 27/10/2015VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp