NEWS

[VB.NET] Hướng dẫn cách đọc dữ liệu Json trên Winform một cách dễ dàng nhanh chóng

[VB.NET] Hướng dẫn cách đọc dữ liệu Json trên Winform một cách dễ dàng nhanh chóng
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 18409 13:13:36, 30/05/2020VB.NET   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc file json trong VB.NET Winform cách đơn giản và nhanh chóng.

[VB.NET] How to parse json string in Winform 

Đầu tiên, mình xin giới thiệu về json

JSON (JavaScript Object Noattion) là 1 định dạng hoán vị dữ liệu nhanh. Chúng dễ dàng cho chúng ta đọc và viết. Dễ dàng cho thiết bị phân tích và phát sinh. Chúng là cơ sở dựa trên tập hợp của Ngôn Ngữ Lập Trình JavaScript, tiêu chuẩn ECMA-262 phiên bản 3 - tháng 12 năm 1999. JSON là 1 định dạng kiểu text mà hoàn toàn độc lập với các ngôn ngữ hoàn chỉnh, thuộc họ hàng với các ngôn ngữ họ hàng C, gồm có C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python, và nhiều ngôn ngữ khác. Những đặc tính đó đã tạo nên JSON 1 ngôn ngữ hoán vị dữ liệu lý tưởng.

JSON được xây dựng trên 2 cấu trúc:

 • Là tập hợp của các cặp tên và giá trị name-value. Trong những ngôn ngữ khác nhau, đây được nhận thấy như là 1 đối tượng (object), sự ghi (record), cấu trúc (struct), từ điển (dictionary), bảng băm (hash table), danh sách khoá (keyed list), hay mảng liên hợp.
 • Là 1 tập hợp các giá trị đã được sắp xếp. Trong hầu hết các ngôn ngữ, this được nhận thấy như là 1 mảng, véc tơ, tập hợp hay là 1 dãy sequence.

Một chuỗi json được bắt đầu bởi dấu "{" và kết thúc bởi dấu "}".

Có 2 loại json cơ bản: 

 1. Json Object
 2. Json Array

I. Json Object:

Được chứa bởi cặp (Name và Value, cặp name và value cách nhau bởi dấu hai chấm (":"))

Cú pháp mẫu Json Object.

{"firstName":"John", "lastName":"Doe"}

json_object_demo

II. Json Array:

Được bao bởi cặp dấu ngoặc vuông "[]" 

Cú pháp mẫu Json Array.

"employees":[
 {"firstName":"John", "lastName":"Doe"},
 {"firstName":"Anna", "lastName":"Smith"},
 {"firstName":"Peter", "lastName":"Jones"}
]

json_array_demo

Hướng dẫn đọc dữ liệu Json trên VB.NET

Để đọc json mình dưới thiệu 3 công cụ và website sau:

1. Công cụ làm đẹp chuỗi json (https://codebeautify.org/jsonviewer)

json_beautify

 

2. Công cụ chuyển chuỗi Json Sang Class VB.NET or C#: Sử dụng Json Utils ở link => (http://www.jsonutils.com/)

 

json_ultils_demo

 

3. Sử dụng thư viện Json.NET cài đặt vào Project bằng Nuget:

 

PM> Install-Package Newtonsoft.Json -Version 12.0.3

json_net_lib

Bắt đầu thực hành đọc dữ liệu Json (Đọc chuỗi Json phức tạp bao gồm json object và json array).

VD: Chuỗi json demo.

{"id": "0001", "type": "donut", "name": "Cake", "ppu": 0.55, "batters": {"batter": [{ "id": "1001", "type": "Regular" }, { "id": "1002", "type": "Chocolate" }, { "id": "1003", "type": "Blueberry" }, { "id": "1004", "type": "Devil's Food" } ] }, "topping": [{ "id": "5001", "type": "None" }, { "id": "5002", "type": "Glazed" }, { "id": "5005", "type": "Sugar" }, { "id": "5007", "type": "Powdered Sugar" }, { "id": "5006", "type": "Chocolate with Sprinkles" }, { "id": "5003", "type": "Chocolate" }, { "id": "5004", "type": "Maple" } ] }

Video Demo đọc dữ liệu Json từng bước:

Bước 1: Tạo 1 class với tên clsJson.vb với source code bên dưới

Imports Newtonsoft.Json

Public Class clsJson
  Public Class Batter

    <JsonProperty("id")>
    Public Property Id As String

    <JsonProperty("type")>
    Public Property Type As String
  End Class

  Public Class Batters

    <JsonProperty("batter")>
    Public Property Batter As Batter()
  End Class

  Public Class Topping

    <JsonProperty("id")>
    Public Property Id As String

    <JsonProperty("type")>
    Public Property Type As String
  End Class

  Public Class JsonDemo

    <JsonProperty("id")>
    Public Property Id As String

    <JsonProperty("type")>
    Public Property Type As String

    <JsonProperty("name")>
    Public Property Name As String

    <JsonProperty("ppu")>
    Public Property Ppu As Double

    <JsonProperty("batters")>
    Public Property Batters As Batters

    <JsonProperty("topping")>
    Public Property Topping As Topping()
  End Class


End Class

Bước 2: Source code Full Form Main

Imports Newtonsoft.Json
Imports ReadJsonVB.clsJson

Public Class Form1
  Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim json As String = RichTextBox1.Text
    Dim data = JsonConvert.DeserializeObject(Of JsonDemo)(json) 'Cái truyền tên Class vào

    'DataGridView1.DataSource = data.Batters.Batter

    DataGridView1.DataSource = data.Topping
    Label2.Text = data.Id
    Label3.Text = data.Type
    Label4.Text = data.Name
    Label5.Text = data.Ppu


  End Sub
End Class

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[VB.NET] Hướng dẫn cách đọc dữ liệu Json trên Winform một cách dễ dàng nhanh chóng
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 18409 13:13:36, 30/05/2020VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp