NEWS

Viết chương trình MS paint đơn giản.

Viết chương trình MS paint đơn giản.
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 10448 11:11:31, 22/10/2015VB.NET   In bài viết

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn viết một chương trình ms paint đơn giản, ở đây ta cần 1 picturebox, (panel để vẽ hình lên) và các button dùng để thay đổi màu sắc, 

chương trình mspaint

- Ở đây chúng ta dùng sự kiện mouse move để vẽ là chính.

Code tham khảo ở dưới đây:

Dim down = False
  Dim mybrush = Brushes.Black
  Private Sub PictureBox1_MouseDown(sender As Object, e As MouseEventArgs) Handles PictureBox1.MouseDown
    down = True
  End Sub

  Private Sub PictureBox1_MouseMove(sender As Object, e As MouseEventArgs) Handles PictureBox1.MouseMove
    If down = True Then
      PictureBox1.CreateGraphics.FillEllipse(mybrush, e.X, e.Y, 15, 15)
    End If
  End Sub

  Private Sub PictureBox1_MouseUp(sender As Object, e As MouseEventArgs) Handles PictureBox1.MouseUp
    down = False
  End Sub

  Private Sub Button1_Click_1(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    mybrush = Brushes.Yellow
  End Sub

  Private Sub Button6_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button6.Click
    mybrush = Brushes.Red
  End Sub

  Private Sub Button5_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button5.Click
    mybrush = Brushes.Blue
  End Sub

  Private Sub Button4_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button4.Click
    mybrush = Brushes.Green
  End Sub

  Private Sub Button3_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button3.Click
    mybrush = Brushes.Purple
  End Sub

  Private Sub Button2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button2.Click
    mybrush = Brushes.Pink

  End Sub

  Private Sub Button8_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button8.Click
    mybrush = Brushes.Brown
  End Sub

  Private Sub Button7_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button7.Click
    mybrush = Brushes.Orange
  End Sub

  Private Sub Button9_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button9.Click
    mybrush = Brushes.Black
  End Sub

Chúc các bạn thành công!

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Viết chương trình MS paint đơn giản.
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 10448 11:11:31, 22/10/2015VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp