NEWS

Ghi đọc file với VB.NET

Ghi đọc file với VB.NET
Đăng bởi: Hoàng Tử Nhỏ - Lượt xem: 29674 21:11:44, 20/10/2015VB.NET   In bài viết

Bài viết này mình giới thiệu đến với các bạn cách ghi đọc file và làm quen với đối tượng StreamWriterStreamReader. Bạn thiết kế form theo mẫu sau:

Ghi đọc file với VB.NET

- Trước hết bạn import thư viện System.IO vào trước nha vì StreamWriter, StreamReader sử dụng thư viện này

Imports System.IO

- Sau đó bạn khai báo biên toàn cục để lưu đường dẫn ghi và đọc file, ở ví dụ này mình sẽ lưu tại thư mực Debug của chương trình luôn tạm đặt tên file là QLSV.txt.

 Private _FileName As String = Application.StartupPath & "QLSV.txt"

- Bạn viết cho mình hai hàm Đọc file và Ghi file sau nhé.

+ Hàm Ghi file

'Hàm Ghi file
 Private Function GhiFile(filename As String) As Boolean
    Dim sw As StreamWriter = New StreamWriter(filename, True)
    Try
      sw.WriteLine(txtMaSV.Text + vbTab + txtHoTen.Text + vbTab + txtNoiSinh.Text)
    Catch ex As Exception
      Return False
    Finally
      sw.Close() 'Đóng file khi đã ghi xong
    End Try
    Return True
End Function

+ Hàm Đọc file

'Hàm đọc file
Private Function DocFile(filename As String) As Boolean
    Dim sr As StreamReader = New StreamReader(filename)
    Try
      Do Until sr.EndOfStream
        Dim line() As String = sr.ReadLine.ToString.Split(vbTab) 'Đọc từng dòng và cắt bỏ khoảng tab
        ListBox1.Items.Add(line(0) & vbTab & vbTab & line(1) & vbTab & line(2)) 'line (0) Mã sinh vien, line(1) Họ tên, line(2) Nơi sinh
      Loop
    Catch ex As Exception
      Return False
    Finally
      sr.Close() 'Đóng file khi đọc xong
    End Try
    Return True
End Function

- Cuối cũng tại sự kiện nút "Ghi file" bạn code nó như sau:

Private Sub Button2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button2.Click
    If GhiFile(_FileName) = True Then
      ListBox1.Items.Clear()
      ListBox1.Items.Add("Mã sinh viên" & vbTab & "Họ tên" & vbTab & vbTab & "Nơi sinh") 'Thêm tiêu đề cho listbox
      If DocFile(_FileName) = False Then
        MessageBox.Show("Lỗi đọc file")
      End If
      MessageBox.Show("Ghi file thành công")
    Else
      MessageBox.Show("Ghi không thành công")
    End If
End Sub

- Thế xong nhìn chung cũng khá đơn giản, chúc các bạn học tốt.

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Ghi đọc file với VB.NET
Đăng bởi: Hoàng Tử Nhỏ - Lượt xem: 29674 21:11:44, 20/10/2015VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp