NEWS

[VB.NET] Chia sẽ source code gởi và nhận tin nhắn SMS từ Dcom 3G sử dụng AT Command

[VB.NET] Chia sẽ source code gởi và nhận tin nhắn SMS từ Dcom 3G sử dụng AT Command
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 15075 11:13:42, 03/10/2018VB.NET   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ chia sẽ cho các bạn source code gởi và nhận tin nhắn từ thiết bị Dcom 3G sử dụng tập lệnh AT command trong lập trình VB.NET.

[VB.NET] Send and Receive Message from Dcom 3G using AT Command

Dưới đây là giao diện gởi và nhận tin nhắn:

send sms message vb.net

 

và dưới đây là giao diện nhận tin nhắn SMS

Nhận tin nhắn sms vb.net

Source code Send and Receive SMS VB.NET

Imports System.ComponentModel
Imports System.Text
Imports DevExpress.XtraEditors
Imports System.IO
Imports System.IO.Ports
Imports System.Threading
Imports System.Text.RegularExpressions
Imports System.Data.OleDb
Imports VB = Microsoft.VisualBasic.Strings

Namespace CsWinFormsBlackApp
  Partial Public Class frm_sendsms
    Inherits DevExpress.XtraEditors.XtraForm
    Public Sub New()
      InitializeComponent()
    End Sub
    Public strconnect As New OleDbConnection
    Public Sub open_connect()
      Try
        strconnect.ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & System.Windows.Forms.Application.StartupPath() & "Database.mdb"
        strconnect.Open()
      Catch ex As Exception
        ' XtraMessageBox.Show("Lỗi kết nối đến máy chủ. Vui lòng thử lại.")
      End Try
    End Sub

    Public Sub close_connect()
      strconnect.Close()
    End Sub
    Private Sub frm_sendsms_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
      _LoadData()
      Dim ports As String() = SerialPort.GetPortNames
      Dim port As String
      For Each port In ports
        cbo_Port.Properties.Items.Add(port)
      Next port
      cbo_Port.SelectedIndex = 0
    End Sub

    Private Sub btnKetNoi_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnKetNoi.Click
      If SerialPort1.IsOpen Then
        btnKetNoi.Text = "&Kết nối"
        Me.Text = "Tình trạng chưa kết nối với thiết bị " & cbo_Port.Text
        SerialPort1.Close()
        cbo_Port.Enabled = True
        btnNgungNhanTin_Click(sender, e)
      Else
        Try
          With SerialPort1
            .PortName = cbo_Port.Text
            .BaudRate = 115200
            .Parity = Parity.None
            .StopBits = StopBits.One
            .DataBits = 8
            .Handshake = Handshake.RequestToSend
            .DtrEnable = True
            .RtsEnable = True
            .NewLine = vbCrLf
            .Open()
          End With
          btnKetNoi.Text = "&Ngắt kết nối"
          Me.Text = "Đã kết nối với thiết bị port " & cbo_Port.Text
          cbo_Port.Enabled = False
        Catch ex As Exception
          Me.Text = "Lỗi kết nối..."
        End Try
        btnNhanTinNhan_Click(sender, e)
      End If
    End Sub
    Private Sub btn_Guitinnhan_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btn_Guitinnhan.Click
      Dim MESS As String = txt_NoiDung.Text
      Try
        If SerialPort1.IsOpen Then
          With SerialPort1
            .Write("AT" & vbCrLf)
            .Write("AT+CMGF=1" & vbCrLf)
            .Write("AT+CMGS=" & Chr(34) & txt_SoDT.Text & Chr(34) & vbCrLf)
            .Write(MESS & Chr(26))
          End With
          Me.Text = "Đã gởi tin nhắn thành công!"
        Else
          Me.Text = "Lỗi chưa chọn port kết nối"
        End If

      Catch ex As Exception
        Me.Text = ex.Message
      End Try
    End Sub

    Private Sub btnNhanTinNhan_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnNhanTinNhan.Click
      Timer1.Enabled = True
      btnNgungNhanTin.Enabled = True
      btnNhanTinNhan.Enabled = False
      Me.Text = "Đang chờ nhận lệnh..."
    End Sub

    Private Sub btnNgungNhanTin_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnNgungNhanTin.Click
      Timer1.Enabled = False
      btnNgungNhanTin.Enabled = False
      btnNhanTinNhan.Enabled = True
      XoaTinNhan()
      Me.Text = "Ngưng nhận lệnh thực thi"
    End Sub
    Private Sub XoaTinNhan()
      If SerialPort1.IsOpen Then
        With SerialPort1
          .Write("AT+CMGD=1,4" & vbCrLf)
        End With
      Else
        Me.Text = "Lỗi chưa chọn port kết nối"
      End If
    End Sub
    Private Sub Timer1_Tick(sender As Object, e As EventArgs) Handles Timer1.Tick
      If SerialPort1.IsOpen Then
        With SerialPort1
          .Write("AT+CMGL=" & Chr(34) & "REC UNREAD" & Chr(34) & vbCrLf)
        End With
        Dim response As String = SerialPort1.ReadExisting()
        'Dim r As New Regex("+CMGL: (d+),""(.+)"",""(.+)"",(.*),""(.+)""
(.+)
")
        Dim r As New Regex("+CMGL: (d+),""(.+)"",""(.+)"",(.*),""(.+)""
(.+)
(.+)")
        Dim m As Match = r.Match(response)
        txt_HienThi_Lenh.Text = response

        'get ngày tháng
        Dim id As String = m.Groups(1).Value
        Dim sodt As String = m.Groups(3).Value
        Dim noidung As String = m.Groups(6).Value
        Dim noidung2 As String = m.Groups(7).Value
        Dim website As String = ""

        Dim ngaythang As String = m.Groups(5).Value
        If _kiemtra("select count(*) from tbl_log where createdDate='" & ngaythang & "'") <> "1" Then
          If noidung <> "" Then
            'Dim FinalStr As String = noidung.Replace(ControlChars.Lf, ",")
            'Dim TestArray() As String = Split(FinalStr, ",")
            'For i As Integer = 0 To TestArray.Length - 1
            '  If TestArray(i) <> "" Then
            '    If i = 0 Then
            '      noidung2 = TestArray(0)
            '    Else
            '      Dim a As String = TestArray(i)
            '      If a.Length > 2 Then
            '        website = a
            '      End If
            '    End If
            '  End If
            'Next
            _Save("Insert into tbl_log(phone, content, createdDate, website) values('" & sodt & "','" & noidung & "','" & ngaythang & "','" & noidung2 & "')")
            m = m.NextMatch()
          End If
        End If
      Else
        Me.Text = "Lỗi chưa chọn port kết nối"
      End If
      XoaTinNhan()
      _LoadData()
    End Sub
    Dim cmd As New OleDbCommand
    Dim da As New OleDbDataAdapter
    Dim dt As New DataTable
    Public Sub _LoadData()
      open_connect()
      cmd = strconnect.CreateCommand
      cmd.CommandText = "select * from tbl_log order by id DESC"
      dt.Clear()
      da.SelectCommand = cmd
      da.Fill(dt)
      GridControl1.DataSource = dt
      close_connect()
    End Sub
    Public Function _kiemtra(ByVal strLenh As String) As String
      Dim str As String
      open_connect()
      Dim cmd As New OleDbCommand(strLenh, strconnect)
      str = cmd.ExecuteScalar().ToString
      close_connect()
      Return str
    End Function
    Public Sub _Save(ByVal strLenh As String)
      open_connect()
      Dim cmd As New OleDbCommand(strLenh, strconnect)
      cmd.ExecuteNonQuery()
      close_connect()
    End Sub

    Private Sub cbo_Port_SelectedIndexChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles cbo_Port.SelectedIndexChanged

    End Sub
  End Class
End Namespace

HAPPY CODING heart

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[VB.NET] Chia sẽ source code gởi và nhận tin nhắn SMS từ Dcom 3G sử dụng AT Command
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 15075 11:13:42, 03/10/2018VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp