NEWS

Tạo giao diện giống iPhone SMS với GridControl

Tạo giao diện giống iPhone SMS với GridControl
Đăng bởi: Mr. Cùi Bắp - Lượt xem: 8631 23:56:08, 30/10/2015DEVEXPRESS   In bài viết

Bài viết hôm nay không có gì quá đặt biệt chủ yếu giới thiệu các bạn làm quen với đối tượng GridControl trong bộ DevExpress thông qua một demo thiết kế giao diện giống trình SMS của iPhone. Trong bài viết này chủ yếu mình giới thiệu các bạn làm quen với sự kiện CustomDrawCell của GridView. 

Trước tiên các bạn thiết kế giao diện như sau: (Các bạn nên download về để xem một vài thuộc tính trong GridControl và GridView)

Các sự kiện sử dụng trong bài viết này

gridView1.CustomDrawCell += gridView1_CustomDrawCell;
btnLeft.Click += btnLeft_Click;
btnRight.Click += btnRight_Click;
Load += Form1_Load;

Các hàm tạo dữ liệu và thêm DataSource cho GridControl

DataSet ds = new DataSet();
void InitData()
{
  DataTable dt = new DataTable("dt");
  DataColumn dcText = new DataColumn("Text", typeof(string));
  DataColumn dcIndex = new DataColumn("Index", typeof(string));
  dt.Columns.AddRange(new DataColumn[] { dcIndex, dcText });
  ds.Tables.Add(dt);
  dt.Rows.Add(new object[] { "L", "Hello! Laptrinhvb.net" });
  dt.Rows.Add(new object[] { "R", "Hi. What's your name?" });
  dt.Rows.Add(new object[] { "L", "My name Mr. Cùi Bắp" });
  dt.Rows.Add(new object[] { "R", "Tên xấu vãi ^^" });
}
void InitGrid()
{
  gridControl1.DataSource = ds.Tables[0];
  gridView1.Columns[0].Visible = false;
  gridView1.Columns[1].OptionsColumn.AllowEdit = false;
  gridView1.Columns[1].OptionsColumn.ReadOnly = false;
  gridControl1.ForceInitialize();
}

Quan trọng nhất trong bài viết này là sự kiện để vẽ lại cell trong GridView theo điều kiện mà mình quy định. Trong ví dụ này mình kiểm tra nếu chữ "L" thì vẽ image Left.png và ngược lại thì Right.png

void gridView1_CustomDrawCell(object sender, DevExpress.XtraGrid.Views.Base.RowCellCustomDrawEventArgs e)
{
  DataRow dr = gridView1.GetDataRow(e.RowHandle);
  if (dr[0].ToString() == "L")
  {

    e.Appearance.TextOptions.HAlignment = DevExpress.Utils.HorzAlignment.Far;
    e.Graphics.DrawImage(new Bitmap(Application.StartupPath + @"left.png"), e.Bounds.X, e.Bounds.Y, e.Bounds.Width, e.Bounds.Height);
    Rectangle bounds = e.Bounds;
    bounds.Offset(-30, 0);
    e.Cache.DrawString(e.DisplayText, e.Appearance.Font, Brushes.Black, bounds, e.Appearance.GetStringFormat());
  }
  else
  {
    Rectangle bounds = e.Bounds;
    bounds.Offset(30, 0);
    e.Appearance.TextOptions.HAlignment = DevExpress.Utils.HorzAlignment.Near;
    e.Graphics.DrawImage(new Bitmap(Application.StartupPath + @"
ight.png"), e.Bounds.X, e.Bounds.Y, e.Bounds.Width, e.Bounds.Height);
    e.Cache.DrawString(e.DisplayText, e.Appearance.Font, Brushes.Black, bounds, e.Appearance.GetStringFormat());
  }
  e.Handled = true;
}

Sau cùng là những sự kiện khác như: FormLoad, btnLeft.Click, btnRight.Click

void btnRight_Click(object sender, EventArgs e)
{
  ds.Tables[0].Rows.Add(new object[] { "R", txtRight.Text });
  txtRight.Text = string.Empty;
}

void btnLeft_Click(object sender, EventArgs e)
{
  ds.Tables[0].Rows.Add(new object[] {"L",txtLeft.Text });
  txtLeft.Text = string.Empty;
}

void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
  InitData();
  InitGrid();
}

Chúc các bạn vui với bài làm quen với đối tượng GridControl này. Nếu thấy thú vị hãy Like hoặc Shared page để khích lệ tinh thần để anh em tụi mình tiếp tục thực hiện những bài khác nhé. Xin cảm ơn!

Link download demo

 

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tạo giao diện giống iPhone SMS với GridControl
Đăng bởi: Mr. Cùi Bắp - Lượt xem: 8631 23:56:08, 30/10/2015DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.