NEWS

[DEVEXPRESS] Chia sẻ source code cách tạo biểu đồ sơ đồ tổ chức công ty Org Chart trên Winform C#

[DEVEXPRESS] Chia sẻ source code cách tạo biểu đồ sơ đồ tổ chức công ty Org Chart trên Winform C#
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3540 16:01:33, 31/01/2023DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình chia sẻ các bạn souce code C# + Devexpress cách vẽ sơ đồ tổ chức Org Chart Diagram.

Organizational Chart là gì?

Một sơ đồ tổ chức là một sơ đồ trực quan truyền đạt cấu trúc bên trong của một công ty bằng cách chi tiết vai trò, trách nhiệm và mối quan hệ giữa các cá nhân trong một tổ chức.

Sơ đồ tổ chức hoặc một cách rộng rãi miêu tả toàn công ty một doanh nghiệp hoặc đi sâu vào một bộ phận, đơn vị cụ thể.

Với Devexpress, bạn sử dụng công cụ Diagram Control để vẽ, như hình ảnh mình biểu diễn dưới đây:

org_chart_devexpress

Nó sẽ vẽ cho bạn sơ đồ tổ chức như hình trên:

Dữ liệu demo của biểu đồ Org chart trên json của mình bên dưới:

[
 {
  "Name": "Nguyễn Thảo",
  "Depart": "CEO & Founder",
  "Image": "1.jpg",
  "ShortName": "????????",
  "PhoneCode": "93",
  "ParentID": "0",
  "ID": "1"
 },
 {
  "Name": "Trịnh Quốc Khang",
  "Depart": "Director",
  "Image": "2.jpg",
  "ShortName": "????????",
  "PhoneCode": "355",
  "ParentID": "1",
  "ID": "2"
 },
 {
  "Name": "Nguyễn Đình Tuyên",
  "Depart": "Marketing Manager",
  "Image": "3.jpg",
  "ShortName": "????????",
  "PhoneCode": "213",
  "ParentID": "1",
  "ID": "3"
 },
 {
  "Name": "Hoàng Thị Thảo",
  "Depart": "Technology",
  "Image": "4.jpg",
  "ShortName": "????????",
  "PhoneCode": "1684",
  "ParentID": "2",
  "ID": "4"
 },
 {
  "Name": "Cái Trí Minh",
  "Depart": "Desinger",
  "Image": "5.jpg",
  "ShortName": "????????",
  "PhoneCode": "84",
  "ParentID": "2",
  "ID": "5"
 },
 {
  "Name": "Võ Sơn Băng",
  "Depart": "Employee",
  "Image": "6.jpg",
  "ShortName": "????????",
  "PhoneCode": "681",
  "ParentID": "2",
  "ID": "6"
 },
 {
  "Name": "Phan Chánh Thiện",
  "Depart": "Finance",
  "Image": "7.jpg",
  "ShortName": "????????",
  "PhoneCode": "967",
  "ParentID": "6",
  "ID": "7"
 },
 {
  "Name": "Nguyễn Xuân Dinh",
  "Depart": "Employee",
  "Image": "8.jpg",
  "ShortName": "????????",
  "PhoneCode": "260",
  "ParentID": "6",
  "ID": "8"
 },
 {
  "Name": "Trần Thị Ý Nhi",
  "Depart": "Employee",
  "Image": "9.jpg",
  "ShortName": "????????",
  "PhoneCode": "263",
  "ParentID": "5",
  "ID": "9"
 }
]

Source code C#:

using Newtonsoft.Json;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Drawing2D;
using System.Drawing.Imaging;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace ComboboxEditHTMLTemplate
{
  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      var countryJson = File.ReadAllText("flag/country.json");
      // parse json string to list object country using lib newtonsoft
      var listCountry = JsonConvert.DeserializeObject<List<Country>>(countryJson);
      diagramOrgChartController1.DataSource= listCountry;
      //var binddingList = new BindingList<Country>(listCountry);
      //cb_country.Properties.Items.AddRange(binddingList);
      //cb_country.SelectedIndex = 100;
      diagramControl1.FitToDrawing();
    }    

    public class Country {
      public string Name { get; set; }
      public string Depart { get; set; }
      public string Image { get; set; }
      public string Shortname { get; set; }
      public string PhoneCode { get; set; }
      public string ID { get; set; }
      public string ParentID { get; set; }
      public Image Photo { get; set; }
      public Image PhotoOrigin { get; set; }

      public Country(string name, string image, string phonecode)
      {
        //Property image is a url 
        Name = WebUtility.HtmlDecode( name);
        PhoneCode = $"+{phonecode}";
        var imageLoaded = LoadImageFromURI(image).Result;
        PhotoOrigin = imageLoaded;
        Photo = ResizeImage(imageLoaded, 100, 140);
       
      }

      public Image ResizeImage(Image image, int width, int height)
      {
        var destRect = new Rectangle(0, 0, width, height);
        var destImage = new Bitmap(width, height);

        destImage.SetResolution(image.HorizontalResolution, image.VerticalResolution);

        using (var graphics = Graphics.FromImage(destImage))
        {
          graphics.CompositingMode = CompositingMode.SourceCopy;
          graphics.CompositingQuality = CompositingQuality.HighQuality;
          graphics.InterpolationMode = InterpolationMode.HighQualityBicubic;
          graphics.SmoothingMode = SmoothingMode.HighQuality;
          graphics.PixelOffsetMode = PixelOffsetMode.HighQuality;

          using (var wrapMode = new ImageAttributes())
          {
            wrapMode.SetWrapMode(WrapMode.TileFlipXY);
            graphics.DrawImage(image, destRect, 0, 0, image.Width, image.Height, GraphicsUnit.Pixel, wrapMode);
          }
        }

        return destImage;
      }

      public Task<Image> LoadImageFromURI(string uri) {
        var task = Task.Run(() =>
        {
          var bitmap = Bitmap.FromFile("flag/" +uri);
          return bitmap; // 48px has declare in html css
        });

        return task;
      }      //override function tostring for show selected item in combobox edit
      public override string ToString()
      {
        return $"{Name}";
      }
    }

    private void btnGetCountry_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      var countrySelected = cb_country.SelectedItem as Country;

      picCountry.Image = countrySelected.PhotoOrigin;
      lblCountry.Text = countrySelected.Name;
    }

    private void cb_country_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      btnGetCountry_Click(null, null);
    }
  }
}

Chi tiết, các bạn download source code về tham khảo nhé.

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Chia sẻ source code cách tạo biểu đồ sơ đồ tổ chức công ty Org Chart trên Winform C#
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3540 16:01:33, 31/01/2023DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.