NEWS

Hướng dẫn hiển thị Progress bar trong grid control

Hướng dẫn hiển thị Progress bar trong grid control
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 11608 20:35:14, 19/08/2016DEVEXPRESS   In bài viết

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn cách hiển thị Progress bar trong Grid control của Devexpress.

Ví dụ: mình có một grid view data trong đó có hiển thị số phần trăm tỉ lệ (%). Để nhìn cho trực quan, tỉ lệ phần trăm của sản phẩm, mình có thể hiện thỉ tỉ lệ phần trăm thành progress bar hiển thị thanh đo tỉ lệ. 

Trong Devexpress, để hiển thị progress bar trong cell, mình chỉ cần convert cell đó sang progress bar là có thể hiển thị được số phần trăm.

Nhưng bài viết này, mình xin hướng dẫn các bạn cách, hiện thị progress bar theo màu. 

Ví dụ: 

Tỉ lệ từ 0 => 20% mình sẽ tô màu đỏ

Từ 21% => 50% mình sẽ tô màu vàng

Từ 51% => 75% mình tô màu xanh nhạt.

Từ 76% => 100% mình tô màu xanh đậm.

Các bạn có thể xem giao diện hiển như ứng dụng bên dưới:

progress_bar_in_grid_control_devexpress

Vì cách tạo ứng dụng trên rất đơn giản các bạn có thể copy và tạo 3 file với đoạn code như hình bên dưới.

Để hiển thị được ứng dụng như hình trên các bạn cần tạo 3 file: SingleRepositoryProgressBar.vb và DifferentRepositoriesProgressBar.vb và file Form1.vb.

Dưới đây là code của file SingleRepositoryProgressBar.vb

Imports Microsoft.VisualBasic
Imports System
Imports System.Collections.Generic
Imports System.Text
Imports DevExpress.XtraGrid.Columns
Imports DevExpress.XtraGrid.Views.Grid
Imports DevExpress.XtraEditors
Imports System.Drawing
Imports DevExpress.XtraEditors.ViewInfo
Imports DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.ViewInfo

Namespace ColoredProgressBar
	Friend Class SRProgressBarHelper
		Private Column As GridColumn
		Private View As GridView

		Public Sub New(ByVal column As GridColumn)
			Me.Column = column
			View = TryCast(Me.Column.View, GridView)
			AddHandler View.ShownEditor, AddressOf View_ShownEditor
			AddHandler View.CustomDrawCell, AddressOf View_CustomDrawCell
		End Sub
		Private Sub View_ShownEditor(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
      If View.FocusedColumn IsNot Column Then
        Return
      End If
			Dim pbc As ProgressBarControl = TryCast(View.ActiveEditor, ProgressBarControl)
			Dim percent As Integer = Convert.ToInt16(pbc.EditValue)
			If percent < 25 Then
				pbc.Properties.EndColor = Color.Red
				pbc.Properties.StartColor = Color.Red
			ElseIf percent < 50 Then
				pbc.Properties.EndColor = Color.Orange
				pbc.Properties.StartColor = Color.Orange
			ElseIf percent < 75 Then
				pbc.Properties.EndColor = Color.Green
				pbc.Properties.StartColor = Color.Green
			ElseIf percent <= 100 Then
				pbc.Properties.EndColor = Color.DarkGreen
				pbc.Properties.StartColor = Color.DarkGreen
			End If


		End Sub

		Private Sub View_CustomDrawCell(ByVal sender As Object, ByVal e As DevExpress.XtraGrid.Views.Base.RowCellCustomDrawEventArgs)

			If e.Column Is Column Then
				Dim percent As Integer = Convert.ToInt16(e.CellValue)
				Dim vi As ProgressBarViewInfo = TryCast((TryCast(e.Cell, GridCellInfo)).ViewInfo, ProgressBarViewInfo)
				If percent < 25 Then
					vi.ProgressInfo.EndColor = Color.Red
					vi.ProgressInfo.StartColor = Color.Red
				ElseIf percent < 50 Then
					vi.ProgressInfo.EndColor = Color.Orange
					vi.ProgressInfo.StartColor = Color.Orange
				ElseIf percent < 75 Then
					vi.ProgressInfo.EndColor = Color.Green
					vi.ProgressInfo.StartColor = Color.Green
				ElseIf percent <= 100 Then
					vi.ProgressInfo.EndColor = Color.DarkGreen
					vi.ProgressInfo.StartColor = Color.DarkGreen
				End If
			End If
		End Sub


	End Class
End Namespace

- Tiếp tục các bạn code cho file  DifferentRepositoriesProgressBar.vb như sau:

Imports Microsoft.VisualBasic
Imports System
Imports System.Collections.Generic
Imports System.Text
Imports DevExpress.XtraGrid.Columns
Imports DevExpress.XtraGrid.Views.Grid
Imports DevExpress.XtraGrid.Views.Base
Imports DevExpress.XtraEditors.Repository
Imports System.Drawing

Namespace ColoredProgressBar
	Friend Class DRProgressBarHelper
		Private Column As GridColumn
		Private View As GridView

		Private prbLess25 As RepositoryItemProgressBar
		Private prbLess50 As RepositoryItemProgressBar
		Private prbLess75 As RepositoryItemProgressBar
		Private prbLess100 As RepositoryItemProgressBar

		Public Sub New(ByVal column As GridColumn)
			PrbInit()
			Me.Column = column
			View = TryCast(Me.Column.View, GridView)
			AddHandler View.CustomRowCellEdit, AddressOf View_CustomRowCellEdit

		End Sub
		Private Sub PrbInit()
			prbLess25 = New RepositoryItemProgressBar()
			prbLess25.StartColor = Color.Red
			prbLess25.EndColor = Color.Red
			prbLess25.ShowTitle = True
			prbLess25.ProgressViewStyle = DevExpress.XtraEditors.Controls.ProgressViewStyle.Solid
			prbLess25.LookAndFeel.Style = DevExpress.LookAndFeel.LookAndFeelStyle.Flat
			prbLess25.LookAndFeel.UseDefaultLookAndFeel = False

			prbLess50 = New RepositoryItemProgressBar()
			prbLess50.StartColor = Color.Orange
			prbLess50.EndColor = Color.Orange
			prbLess50.ShowTitle = True
			prbLess50.ProgressViewStyle = DevExpress.XtraEditors.Controls.ProgressViewStyle.Solid
			prbLess50.LookAndFeel.Style = DevExpress.LookAndFeel.LookAndFeelStyle.Flat
			prbLess50.LookAndFeel.UseDefaultLookAndFeel = False

			prbLess75 = New RepositoryItemProgressBar()
			prbLess75.StartColor = Color.YellowGreen
			prbLess75.EndColor = Color.YellowGreen
			prbLess75.ShowTitle = True
			prbLess75.ProgressViewStyle = DevExpress.XtraEditors.Controls.ProgressViewStyle.Solid
			prbLess75.LookAndFeel.Style = DevExpress.LookAndFeel.LookAndFeelStyle.Flat
			prbLess75.LookAndFeel.UseDefaultLookAndFeel = False

			prbLess100 = New RepositoryItemProgressBar()
			prbLess100.StartColor = Color.Green
			prbLess100.EndColor = Color.Green
			prbLess100.ShowTitle = True
			prbLess100.ProgressViewStyle = DevExpress.XtraEditors.Controls.ProgressViewStyle.Solid
			prbLess100.LookAndFeel.Style = DevExpress.LookAndFeel.LookAndFeelStyle.Flat
			prbLess100.LookAndFeel.UseDefaultLookAndFeel = False

		End Sub

		Private Sub View_CustomRowCellEdit(ByVal sender As Object, ByVal e As DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.CustomRowCellEditEventArgs)
			If e.Column Is Column Then
				Dim percent As Integer = Convert.ToInt16(e.CellValue)
				If percent < 25 Then
					e.RepositoryItem = prbLess25
				ElseIf percent < 50 Then
					e.RepositoryItem = prbLess50
				ElseIf percent < 75 Then
					e.RepositoryItem = prbLess75
				ElseIf percent <= 100 Then
					e.RepositoryItem = prbLess100
				End If
			End If
		End Sub

	End Class
End Namespace

- Đoạn code cho file Form1.vb

Imports Microsoft.VisualBasic
Imports System
Imports System.Collections.Generic
Imports System.ComponentModel
Imports System.Data
Imports System.Drawing
Imports System.Text
Imports System.Windows.Forms

Imports DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.ViewInfo
Imports DevExpress.XtraEditors.Drawing
Imports DevExpress.XtraGrid.Views.Base
Imports DevExpress.XtraGrid.Views.Grid
Imports DevExpress.Utils

Namespace ColoredProgressBar
	Partial Public Class Form1
		Inherits Form

		Private dt As New DataTable()
		Public Sub New()
			InitializeComponent()
			dt.Columns.Add("Column")
			For i As Integer = 0 To 100 Step 10
				dt.Rows.Add(i)
			Next i
		End Sub

		Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles MyBase.Load
			gridControl1.DataSource = dt
			Dim drHelper As New DRProgressBarHelper(col5)
			Dim srHelper As New SRProgressBarHelper(col6)
		End Sub

		Private Sub gridView1_CustomDrawCell(ByVal sender As Object, ByVal e As DevExpress.XtraGrid.Views.Base.RowCellCustomDrawEventArgs) Handles gridView1.CustomDrawCell

			If (e.Column Is col3) OrElse (e.Column Is col4) Then
				DrawFocusRect(sender, e)
				e.Handled = True
			End If
			If (e.Column Is col3) OrElse (e.Column Is col4) OrElse (e.Column Is col1) OrElse (e.Column Is col2) Then
				DrawProgressBar(e)
			End If
			If e.Column Is col4 Then
				DrawEditor(e)
				e.Handled = True
			End If
		End Sub

		Private Sub DrawFocusRect(ByVal sender As Object, ByVal e As DevExpress.XtraGrid.Views.Base.RowCellCustomDrawEventArgs)
			Dim cell As GridCellInfo = TryCast(e.Cell, GridCellInfo)
			e.Appearance.DrawBackground(e.Cache, e.Bounds)
			Dim isFocusCell As Boolean = (cell.State And GridRowCellState.FocusedCell) <> 0 AndAlso (cell.State And GridRowCellState.GridFocused) <> 0
			If isFocusCell AndAlso (TryCast(sender, GridView)).FocusRectStyle = DrawFocusRectStyle.CellFocus Then
				e.Cache.Paint.DrawFocusRectangle(e.Graphics, cell.Bounds, cell.Appearance.GetForeColor(), cell.Appearance.GetBackColor())
			End If
		End Sub
		Private Sub DrawEditor(ByVal e As DevExpress.XtraGrid.Views.Base.RowCellCustomDrawEventArgs)
			Dim cell As GridCellInfo = TryCast(e.Cell, GridCellInfo)
			Dim offset As Point = cell.CellValueRect.Location
			Dim pb As BaseEditPainter = TryCast(cell.ViewInfo.Painter, BaseEditPainter)
			Dim savedStyle As AppearanceObject = cell.ViewInfo.PaintAppearance
			If (Not offset.IsEmpty) Then
				cell.ViewInfo.Offset(offset.X, offset.Y)
			End If
			Try
				pb.Draw(New ControlGraphicsInfoArgs(cell.ViewInfo, e.Cache, cell.Bounds))
			Finally
				If (Not offset.IsEmpty) Then
					cell.ViewInfo.Offset(-offset.X, -offset.Y)
				End If
			End Try

		End Sub
		Private Sub DrawProgressBar(ByVal e As DevExpress.XtraGrid.Views.Base.RowCellCustomDrawEventArgs)
			Dim percent As Integer = Convert.ToInt16(e.CellValue)

			Dim v As Integer = Convert.ToInt32(e.CellValue)
			v = v * e.Bounds.Width 100
			Dim rect As New Rectangle(e.Bounds.X, e.Bounds.Y, v, e.Bounds.Height)
			Dim b As Brush = Brushes.Green
			If percent < 25 Then
				b = Brushes.Red
			ElseIf percent < 50 Then
				b = Brushes.Orange
			ElseIf percent < 75 Then
				b = Brushes.YellowGreen
			End If
			e.Graphics.FillRectangle(b, rect)

		End Sub
	End Class
End Namespace

Chúc các bạn thành công. Mọi câu hỏi thắc mắc đến bài viết xin truy cập http://hoidap.laptrinhvb.net để được support.yes

ĐỪNG QUÊN LIKE AND SHARE NHA CÁC BẠN. 

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI.

Download Source

Tags: progress bargridview

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hướng dẫn hiển thị Progress bar trong grid control
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 11608 20:35:14, 19/08/2016DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.