NEWS

[DEVEXPRESS] Tìm dữ liệu trùng lắp Duplicate và tô màu trên Gridview

[DEVEXPRESS] Tìm dữ liệu trùng lắp Duplicate và tô màu trên Gridview
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2907 13:13:20, 01/07/2021DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tìm dữ liệu trùng lắp Duplicate Value trên Gridview Devexpress Winform.

[DEVEXPRESS] Find Duplicate Value in Gridview

Khi hiển thị dữ liệu thông tin trên lưới, các muốn kiểm tra xem dữ liệu dòng nào bị trùng lắp.

Giao diện demo ứng dụng tìm dữ liệu trùng lắp Devexpress Gridview C#:

find_duplicate_value_gridview

Khi tìm thấy giá trị trùng lắp, mình sẽ tô màu theo group từng giá trị trùng lắp 1 màu riêng biệt.

Ngoài ra, các bạn còn có thể sử dụng tìm giá trị duplicate bằng công cụ mặc định của GridView.

Các bạn làm như sau:

Đầu tiên, các bạn set GridOptionsMenu.ShowConditionalFormattingItem = true để hiển thị vào menu

duplicate_csharp

Tiếp đến, các bạn chọn màu sắc đê tô dòng nào bị trùng dữ liệu:

duplicate_winform

Full source code find Duplicate Value Gridview C#:

using DevExpress.XtraGrid.Views.Grid;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace FindDuplicateColumnValue
{
  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    private List<string> columnValues = new List<string>();
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      gridControl1.DataSource = CreateDataSource();
      DataTable table = (gridControl1.DataSource as DataTable);

      var values = from myRow in table.AsEnumerable()
             select myRow.Field<string>("Name");
      columnValues = values.ToList();
    }

    private DataTable CreateDataSource()
    {
      DataTable dataTable = new DataTable();
      dataTable.Columns.Add("Name", typeof(string));
      dataTable.Columns.Add("Order Date", typeof(DateTime));
      dataTable.Columns.Add("StartYear", typeof(string));
      dataTable.Columns.Add("Time", typeof(TimeSpan));
      dataTable.Columns.Add("Ready", typeof(bool));
      dataTable.Rows.Add(new object[] { "Nguyễn Thảo", "05/06/2013 23:23:11", "2013", new TimeSpan(4, 15, 40), true });
      dataTable.Rows.Add(new object[] { "Nguyễn Đình Tuyên", "01/01/2013", "2013", new TimeSpan(6, 15, 40), false });
      dataTable.Rows.Add(new object[] { "Trịnh Quốc Khang", "09/05/2013", "60", new TimeSpan(4, 25, 40), false });
      dataTable.Rows.Add(new object[] { "Nguyễn Phương Nhi", "09/05/2013", "60", new TimeSpan(4, 25, 40), false });
      dataTable.Rows.Add(new object[] { "Cái Trí Minh", "09/05/2013", "60", new TimeSpan(4, 25, 40), false });
      dataTable.Rows.Add(new object[] { "Cái Trí Minh", "09/05/2013", "60", new TimeSpan(4, 25, 40), false });
      dataTable.Rows.Add(new object[] { "Võ Sơn Băng", "09/05/2013", "60", new TimeSpan(4, 25, 40), false });
      dataTable.Rows.Add(new object[] { "Hoàng Thị Thảo", "09/05/2013", "60", new TimeSpan(4, 25, 40), false });
      dataTable.Rows.Add(new object[] { "Thảo Meo", "09/05/2013", "60", new TimeSpan(4, 25, 40), false });
      dataTable.Rows.Add(new object[] { "Nguyễn Thị Cẩm Tú", "09/05/2013", "60", new TimeSpan(4, 25, 40), false });
      dataTable.Rows.Add(new object[] { "Nguyễn Thảo", "09/05/2013", "60", new TimeSpan(4, 25, 40), false });
      dataTable.Rows.Add(new object[] { "Hoàng Dược Sư", "09/05/2013", "60", new TimeSpan(4, 25, 40), false });
      dataTable.Rows.Add(new object[] { "Âu Dương Phong", "09/05/2013", "60", new TimeSpan(4, 25, 40), false });
      dataTable.Rows.Add(new object[] { "Nguyễn Thảo", "09/05/2013", "60", new TimeSpan(4, 25, 40), false });
      dataTable.Rows.Add(new object[] { "Tiểu Long Nữ", "09/05/2013", "60", new TimeSpan(4, 25, 40), false });
      dataTable.Rows.Add(new object[] { "Nguyễn Đình Tuyên", "09/05/2013", "60", new TimeSpan(4, 25, 40), false });
      dataTable.Rows.Add(new object[] { "CR7", "09/05/2013", "60", new TimeSpan(4, 25, 40), false });
      dataTable.Rows.Add(new object[] { "CR7", "09/05/2013", "60", new TimeSpan(4, 25, 40), false });
      return dataTable;
    }
    List<Color> colors = new List<Color>();
    Random rand = new Random();
    private Color GetRandomColour()
    {

      
      Color coltemp = Color.FromArgb(rand.Next(256), rand.Next(256), rand.Next(256));
      while (colors.Contains(coltemp))
      {
        coltemp = Color.FromArgb(rand.Next(256), rand.Next(256), rand.Next(256));
      }
      return coltemp;
    }
   
    private void btnfindDuplicate_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DataTable table = (gridControl1.DataSource as DataTable);
      var duplicates = table.AsEnumerable()
             .GroupBy(dr => dr.Field<string>("Name"))
             .Where(g => g.Count() > 1)
             .Select(g => (g.First()["Name"].ToString(), g.Count(), GetRandomColour()))
             .ToList();
      
      gridView1.RowCellStyle += (ss,ee) => { GridView1_RowCellStyle(ss, ee, duplicates); };
      gridView1.RefreshData();
    }

    private void GridView1_RowCellStyle(object sender, DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.RowCellStyleEventArgs e, List<(string, int, Color)> duplicate)
    {
      if(duplicate == null)
      {
        if (e.Column.FieldName.Equals("Name"))
        { 
        
          e.Appearance.BackColor = DefaultAppearance.BackColor;
        }
        return;
      }
      var val = (sender as GridView).GetRowCellValue(e.RowHandle, "Name");
      if (val == null)
        return;
      string svalue = val.ToString();
      if (columnValues.Where(s => s.Equals(svalue)).ToList().Count > 1)
      {
        if (e.Column.FieldName.Equals("Name"))
        {
          var color = duplicate.Where(x => x.Item1 == e.CellValue.ToString()).First().Item3;
          e.Appearance.BackColor = color;
        }
          
      }
    }

    private void simpleButton1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      gridView1.RowCellStyle += (ss, ee) => { GridView1_RowCellStyle(ss, ee, null); };
      gridView1.RefreshData();
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

Tags: duplicate value gridview c#find duplicate value c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Tìm dữ liệu trùng lắp Duplicate và tô màu trên Gridview
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2907 13:13:20, 01/07/2021DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.