NEWS

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng chọn nhiều dòng trên GridLookupEdit C#

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng chọn nhiều dòng trên GridLookupEdit C#
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 7380 09:24:43, 05/10/2020DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách chọn nhiều dòng dữ liệu trên GridLookupEdit Devexpress C#.

[DEVEXPRESS] MultiSelection Gridlookupedit C#

Trên công cụ, Gridlookupedit bình thường các bạn chỉ có thể hiển thị được một dòng dữ liệu.

Còn các bạn muốn chọn nhiều dòng thì thường sử dụng công cụ: CheckedComboboxEdit

Từ phiên bản Devexpress 18.2.5 trở lên, devexpress đã cho phép tính năng chọn nhiều dòng trên trên Gridlookupedit.

Thường khi chúng ta sử dụng Gridlookupedit, để lấy giá trị chúng ta sử dụng ValueMember, và hiển thị dữ liệu chúng ta sử dụng DisplayValue.

Tuy nhiên, trong bài này mình sẽ bật tính năng cho phép chọn nhiều dòng dữ liệu trên GridView.

 • Set EditValue = null
 • Set NullText = với các giá trị chúng ta đã chọn

Hình ảnh demo ứng dụng chọn nhiều dòng với GridLookupEdit C#:

multiselect_gridlookupedit

Full source code c#:

using DevExpress.XtraGrid.Views.Grid;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace DXApplication2
{
  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    DataTable data;
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();

      data = new DataTable();
      data.Columns.Add("id", typeof(string));
      data.Columns.Add("name", typeof(string));
      data.Columns.Add("address", typeof(string));
      data.Rows.Add("MASV001", "Nguyễn Thảo", "Vũng Tàu");
      data.Rows.Add("MASV002", "Nguyễn Đình Tuyên", "Quảng Bình");
      data.Rows.Add("MASV003", "Nguyễn Phương Nhi", "Kiên Giang");
      data.Rows.Add("MASV004", "Nguyễn Thị Cẩm Tú", "TP.HCM");
      data.Rows.Add("MASV005", "Cái Trí Minh", "Đồng Nai");
      data.Rows.Add("MASV006", "Võ Sơn Băng", "Vĩnh Long");

      gridLookUpEdit1.Properties.DataSource = data;
      gridLookUpEdit1.Properties.ValueMember = "id";
      gridLookUpEdit1.Properties.DisplayMember = "name";
      gridLookUpEdit1View.OptionsSelection.MultiSelectMode = GridMultiSelectMode.CheckBoxRowSelect;
      gridLookUpEdit1View.OptionsSelection.MultiSelect = true;
      gridLookUpEdit1View.OptionsSelection.UseIndicatorForSelection = true;
      gridLookUpEdit1View.OptionsBehavior.Editable = false;
     gridLookUpEdit1.CloseUp += GridLookUpEdit1_CloseUp;
      gridLookUpEdit1View.SelectionChanged += GridLookUpEdit1View_SelectionChanged;
      gridLookUpEdit1.Properties.NullText = "";
    }

    private void GridLookUpEdit1View_SelectionChanged(object sender, DevExpress.Data.SelectionChangedEventArgs e)
    {
      GridView view = sender as GridView;
      if (view != null)
        view.GetSelectedRows();
    }
    int[] selectedRows;
    private void GridLookUpEdit1_CloseUp(object sender, DevExpress.XtraEditors.Controls.CloseUpEventArgs e)
    {
      selectedRows = (((DevExpress.XtraEditors.GridLookUpEditBase)(sender)).Properties).View.GetSelectedRows();      

      var displayText = string.Join(", ",selectedRows.Select(x => gridLookUpEdit1View.GetDataRow(x)["name"].ToString()));
      var result = string.Join(", ", selectedRows.Select(x => gridLookUpEdit1View.GetDataRow(x)["id"].ToString()));
      gridLookUpEdit1.Properties.NullText = displayText;
      gridLookUpEdit1.EditValue = null;
      lbl_result.Text = "Items selected: " + result;

    }

    private void gridLookUpEdit1_Properties_CustomDisplayText(object sender, DevExpress.XtraEditors.Controls.CustomDisplayTextEventArgs e)
    {
      selectedRows = (((DevExpress.XtraEditors.GridLookUpEditBase)(sender)).Properties).View.GetSelectedRows();

      var displayText = string.Join(", ", selectedRows.Select(x => gridLookUpEdit1View.GetDataRow(x)["name"].ToString()));     
      e.DisplayText = displayText;
    }

    private void gridLookUpEdit1View_RowCellClick(object sender, RowCellClickEventArgs e)
    {
      GridView view = sender as GridView;
      int i = view.FocusedRowHandle;
      if (view.Columns.Contains( view.FocusedColumn))
      {
        if (view.IsRowSelected(i))
        {
          view.UnselectRow(i);
        }
        else
        {
          view.SelectRow(i);
        }
      }      
    }

    
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng chọn nhiều dòng trên GridLookupEdit C#
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 7380 09:24:43, 05/10/2020DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.