NEWS

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn thay đổi giao diện sử dụng Look and Feel C#

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn thay đổi giao diện sử dụng Look and Feel C#
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 16917 15:25:49, 05/06/2017DEVEXPRESS   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn sử dụng Look and Feel để thay đổi giao diện trong bộ công cụ Devexpress. Mặc định, Devexpress đã cung cấp cho chúng ta gồm rất nhiều kiểu giao diện: Office, Mac, Valentine, Blue, Dark...

Hướng dẫn thay đổi giao diện theme Devexpress C#

Để thay đổi giao diện ứng dụng Winform, chúng ta sẽ load tất cả các giao diện trong thư viện Devexpress vào công cụ ImageCombobox của Devexpress.

Sau khi chúng ta chọn thì ứng dụng sẽ thay đổi giao diện, đồng thời chúng ta cũng lưu thêm biến theme xuống hệ thống. 

Để lần sau, khởi động ứng dụng lên, ứng dụng mặc định sẽ load giao diện mà chúng ta đã chọn.

Giao diện demo ứng dụng thay đổi giao diện C#:

thay đổi giao diện devexpress c#

Đầu tiên, các bạn viết sử kiện cho hàm load tất cả giao diện vào combobox:

ImageCollection img;
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      img = new ImageCollection();
      imageComboBoxEdit1.Properties.SmallImages = img;
      for (int i = 0; i < SkinManager.Default.Skins.Count; i++)
      {
        string skinName = SkinManager.Default.Skins[i].SkinName;
        img.AddImage(SkinCollectionHelper.GetSkinIcon(skinName, SkinIconsSize.Small), skinName);
        imageComboBoxEdit1.Properties.Items.Add(new ImageComboBoxItem(skinName, i));
        if (skinName == Properties.Settings.Default.theme)
        {
          imageComboBoxEdit1.SelectedIndex = i;
        }
      }

      defaultLookAndFeel1.LookAndFeel.SetSkinStyle(Properties.Settings.Default.theme);
    }

- Tiếp tục chúng ta sẽ viết tiếp hàm cho sự kiện thay đổi giá trị Image combobox thì giao diện thay đổi:

private void imageComboBoxEdit1_SelectedValueChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      DevExpress.XtraEditors.ComboBoxEdit edit = sender as DevExpress.XtraEditors.ComboBoxEdit;
      defaultLookAndFeel1.LookAndFeel.SetSkinStyle(edit.EditValue.ToString());
      Properties.Settings.Default.theme = edit.EditValue.ToString();
   
      // Lưu lại
      Properties.Settings.Default.Save();
    }

HAVE FUN :)

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn thay đổi giao diện sử dụng Look and Feel C#
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 16917 15:25:49, 05/06/2017DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.