NEWS

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn lọc dữ liệu Filter LookupEdit trên Gridview

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn lọc dữ liệu Filter LookupEdit trên Gridview
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 7057 21:50:21, 15/07/2020DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lọc dữ liệu Filter LookupEdit trên GridView Devexpress Winform C#.

[DEVEXPRESS] Filter data LookupEdit on Gridview C#

Chương trình Demo lọc dữ liệu trên LookupEdit:

lookupedit_gridview

Trong bài viết mình sử dụng 3 LookupEdit: Tình thành phố, Quận huyện và phường xã.

Khi các bạn chọn tỉnh thì quận huyện sẽ tự động filter.

Và khi chọn Quận huyện thì Xã và phường sẽ cũng tự động filter theo.

Ở demo này mình sử dụng Database hành chính Việt Nam cung cấp nên thông tin tỉnh thành rất chính xác.

Full source code Filter LookupEdit Gridview C#:

using DevExpress.XtraEditors;
using DevExpress.XtraGrid.Views.Base;
using DevExpress.XtraGrid.Views.Grid;
using ExcelDataReader;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace FilterLookupEditGridView
{
  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    DataTable table_DVHCVN;
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      gridView1.ShownEditor += GridView1_ShownEditor;
      gridView1.RowCellStyle += GridView1_RowCellStyle;
      cb_province.EditValueChanged += Cb_province_EditValueChanged;
      cb_district.EditValueChanged += Cb_district_EditValueChanged;

     
    }

    private void GridView1_RowCellStyle(object sender, RowCellStyleEventArgs e)
    {
      if(e.Column.FieldName == "district_id")
      {
        if(string.IsNullOrEmpty(e.CellValue.ToString()))
        {
          e.Appearance.BackColor = ColorTranslator.FromHtml("#EE5B79");
          e.Appearance.ForeColor = Color.White;
        }
      }else if (e.Column.FieldName == "ward_id")
      {
        if (string.IsNullOrEmpty(e.CellValue.ToString()))
        {
          e.Appearance.BackColor = ColorTranslator.FromHtml("#EE5B79");
          e.Appearance.ForeColor = Color.White;
        }
      }
    }

    private void Cb_district_EditValueChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      gridView1.PostEditor();
      gridView1.SetFocusedRowCellValue("ward_id", null);
    }

    private void Cb_province_EditValueChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      gridView1.PostEditor();
      gridView1.SetFocusedRowCellValue("district_id", null);
      gridView1.SetFocusedRowCellValue("ward_id", null);
    }

    private void GridView1_ShownEditor(object sender, EventArgs e)
    {
      ColumnView view = (ColumnView)sender;
      if (view.FocusedColumn.FieldName == "district_id")
      {
        LookUpEdit editor = (LookUpEdit)view.ActiveEditor;
        string province_id = Convert.ToString(view.GetFocusedRowCellValue("province_id"));
        var table_district = table_DVHCVN.AsEnumerable()
            .Where(x => x.Field<string>("province_id").Equals(province_id))
            .Select(row => new {
              district_id = row.Field<string>("district_id"),
              district_name = row.Field<string>("district_name")
            })
            
            .Distinct();
        editor.Properties.DataSource = table_district;

      }else if (view.FocusedColumn.FieldName == "ward_id")
      {
        LookUpEdit editor = (LookUpEdit)view.ActiveEditor;
        string district_id = Convert.ToString(view.GetFocusedRowCellValue("district_id"));
        var table_ward = table_DVHCVN.AsEnumerable()
            .Where(x => x.Field<string>("district_id").Equals(district_id))
            .Select(row => new {
              ward_id = row.Field<string>("ward_id"),
              ward_name = row.Field<string>("ward_name")
            })

            .Distinct();
        editor.Properties.DataSource = table_ward;
      }
    }

    public DataTable Load_DVHCVN()
    {
      var fileName = "dvhcvn.xlsx";
      IExcelDataReader reader;
      using (var stream = File.Open(fileName, FileMode.Open, FileAccess.Read))
      {
        reader = ExcelReaderFactory.CreateOpenXmlReader(stream);


        var dataSet = reader.AsDataSet(new ExcelDataSetConfiguration()
        {
          ConfigureDataTable = (_) => new ExcelDataTableConfiguration()
          {
            UseHeaderRow = true
          }
        });
        
        
        reader.Close();
        return dataSet.Tables[0];
      }

      
    }

    protected override void OnShown(EventArgs e)
    {
      base.OnShown(e);
      table_DVHCVN = Load_DVHCVN();
      table_DVHCVN.Columns[0].ColumnName = "province_name";
      table_DVHCVN.Columns[1].ColumnName = "province_id";
      table_DVHCVN.Columns[2].ColumnName = "district_name";
      table_DVHCVN.Columns[3].ColumnName = "district_id";
      table_DVHCVN.Columns[4].ColumnName = "ward_name";
      table_DVHCVN.Columns[5].ColumnName = "ward_id";
      table_DVHCVN.Columns[6].ColumnName = "level";

      gridControl1.DataSource = InitDataDemo();

      var table_province = table_DVHCVN.AsEnumerable()
            .Select(row => new {
              province_id = row.Field<string>("province_id"),
              province_name = row.Field<string>("province_name")
            })
            .Distinct();

      var table_district = table_DVHCVN.AsEnumerable()
            .Select(row => new {
              district_id = row.Field<string>("district_id"),
              district_name = row.Field<string>("district_name")
            })
            .Distinct();

      var table_ward = table_DVHCVN.AsEnumerable()
           .Select(row => new {
             ward_id = row.Field<string>("ward_id"),
             ward_name = row.Field<string>("ward_name")
           })
           .Distinct();

      cb_province.DataSource = table_province;
      cb_province.ValueMember = "province_id";
      cb_province.DisplayMember = "province_name";

      cb_district.DataSource = table_district;
      cb_district.ValueMember = "district_id";
      cb_district.DisplayMember = "district_name";

      cb_ward.DataSource = table_ward;
      cb_ward.ValueMember = "ward_id";
      cb_ward.DisplayMember = "ward_name";
    }

    public DataTable InitDataDemo()
    {
      var table = new DataTable();
      table.Columns.Add("id", typeof(int));
      table.Columns.Add("name", typeof(string));
      table.Columns.Add("province_id", typeof(string));
      table.Columns.Add("district_id", typeof(string));
      table.Columns.Add("ward_id", typeof(string));

      table.Rows.Add(1, "Nguyễn Thảo", "77", "750", "26605");
      table.Rows.Add(2, "Nguyễn Thị Cẩm Tú", "31", "305", "11371");
      table.Rows.Add(3, "Nguyễn Đình Tuyên", "44", "457", "19261");
      table.Rows.Add(4, "Cái Trí Minh", "75", "738", "26326");
      table.Rows.Add(5, "Võ Sơn Băng", "86", "858", "29620");
      table.Rows.Add(6, "Hoàng Thị Thảo", "44", "457", "19270");
      table.Rows.Add(7, "Trịnh Quốc Khang", "75", "731", "25996");

      return table;
    }

   

  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

 

 
Tags: filter lookupedit gridview c#lookupedit devexpress c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn lọc dữ liệu Filter LookupEdit trên Gridview
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 7057 21:50:21, 15/07/2020DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.