NEWS

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng Badge trong Adorner UI VB.NET

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng Badge trong Adorner UI VB.NET
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 9193 07:43:00, 18/12/2017DEVEXPRESS   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn sử dụng Bagde trong Adorner UI của Devexpress.

Badge là một component giúp chúng ta hiển thị trực quan trên giao diện.

Ví dụ: Email đến có bao nhiêu tin mình hiển thị lên giống google mail.

Giao diện demo ứng dụng:

Sử dụng Badge trong devexpress

Souce code VB.NET

Imports Microsoft.VisualBasic
Imports DevExpress.Utils.VisualEffects
Imports System
Imports System.Collections.Generic
Imports System.Drawing
Imports System.Linq
Imports System.Windows.Forms

Namespace dxExample
  Partial Public Class Form1
    Inherits Form
    Private badge As Badge
    Public Sub New()
      InitializeComponent()
      badge = New Badge()
      badge.Properties.Text = "1"
      badge.Appearance.BackColor = Color.Red
      adornerUIManager1.Elements.Add(badge)
      AddHandler trackBarControlX.ValueChanged, AddressOf trackBarControlX_ValueChanged
      AddHandler trackBarControlY.ValueChanged, AddressOf trackBarControlX_ValueChanged
      For Each ctrl As Control In Controls
        If ctrl IsNot trackBarControlY AndAlso ctrl IsNot trackBarControlX Then
          AddHandler ctrl.GotFocus, AddressOf ctrl_GotFocus
        End If
      Next ctrl
    End Sub

    Private Sub trackBarControlX_ValueChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
      badge.Properties.Offset = New Point(trackBarControlX.Value, trackBarControlY.Value)
    End Sub

    Private Sub ctrl_GotFocus(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
      Dim ctrl As Control = TryCast(sender, Control)
      badge.TargetElement = ctrl
      trackBarControlX.Properties.Maximum = ctrl.Width
      trackBarControlY.Properties.Maximum = ctrl.Height
    End Sub
  End Class
End Namespace

Happy Coding :)

Tags:

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng Badge trong Adorner UI VB.NET
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 9193 07:43:00, 18/12/2017DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.