NEWS

[DEVEXPRESS] Thêm menu Custom Display Format cho từng Grid Column trên Gridview

[DEVEXPRESS] Thêm menu Custom Display Format cho từng Grid Column trên Gridview
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4608 11:20:44, 10/12/2021DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ tiếp tục hướng dẫn các bạn, cách thêm chức năng Custom Format Display vào menu trên từng GridColumn của Gridview Devexpress C#, Winform.

[DEVEXPRESS] Custom Display Format Column Realtime in Gridview C# Winform

custom_format_column

Với chức năng, giúp cho người dùng có thể dễ dàng tự động định dạng theo mong muốn của mình.

Giống chức năng Format Cell trong Microsoft Excel.

Hình ảnh demo ứng dụng Format Cell Gridview C#:

custom_display_format_gridview

Đầu tiên, các bạn tạo cho mình một class với tên: FrmCustomDisplayFormat.cs và thiết kế giao diện như mình bên dưới:

form_custom

using DevExpress.Utils;
using System;
using System.Linq;
using System.Windows.Forms;

namespace CustomDisplayFormatGridView
{
  public partial class FrmCustomDisplayFormat : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {    
    public FormatInfo FormatInfo;
    public FrmCustomDisplayFormat(FormatInfo formatInfo, string columnName)
    {
      InitializeComponent();
      FormatInfo = formatInfo;
      this.Text = "Custom Display Format - " + columnName;

    }

    protected override void OnShown(EventArgs e)
    {
      base.OnShown(e);
      var list_formattype = Enum.GetValues(typeof(FormatType))
          .Cast<FormatType>()
          .Select(v => v.ToString())
          .ToList();

      cb_formattype.Properties.DataSource = list_formattype;
      cb_formattype.EditValue = FormatInfo.FormatType.ToString();
      txt_formatstring.Text = FormatInfo.FormatString;
      txt_formatstring.SelectAll();
      txt_formatstring.Focus();
    }

    public T ToEnum<T>(string value, bool ignoreCase = true)
    {
      return (T)Enum.Parse(typeof(T), value, ignoreCase);
    }

    private void simpleButton1_Click(object sender, EventArgs e)
    {     
      FormatType format_type_selected = ToEnum<FormatType>(cb_formattype.EditValue.ToString());
      FormatInfo.FormatType = format_type_selected;
      FormatInfo.FormatString = txt_formatstring.Text;
      this.Close();
    }   

    private void FrmRenameCaption_KeyDown(object sender, System.Windows.Forms.KeyEventArgs e)
    {
      if (e.KeyCode == Keys.Escape)
      {
        this.Close();
      }
    }
  }
}

Code sử dụng cho Form Main, chúng ta sẽ gắn vào sự kiện gridView1.PopupMenuShowing

Source code FormMain.cs

using DevExpress.Utils;
using DevExpress.Utils.Menu;
using DevExpress.XtraEditors.Repository;
using DevExpress.XtraGrid;
using DevExpress.XtraGrid.Columns;
using DevExpress.XtraGrid.Menu;
using DevExpress.XtraGrid.Views.Grid;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace CustomDisplayFormatGridView
{
  public partial class FrmMain : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    public FrmMain()
    {
      InitializeComponent();
      gridView1.PopupMenuShowing += PopupMenuShowing;
    }

    public DataTable InitData()
    {
      var table = new DataTable();
      table.Columns.Add("stt", typeof(int));
      table.Columns.Add("product", typeof(string));
      table.Columns.Add("mfg_date", typeof(DateTime));
      table.Columns.Add("exp_date", typeof(DateTime));
      table.Columns.Add("price", typeof(int));
      table.Rows.Add(1, "Soup", new DateTime(2021, 10, 12, 12, 30, 05), new DateTime(2022, 8, 12), 15000);
      table.Rows.Add(2, "Pomelo sweet soup", new DateTime(2021, 10, 12, 11, 13, 33), new DateTime(2022, 8, 12), 27000);
      table.Rows.Add(3, "Baguette", new DateTime(2021, 7, 12, 06, 45, 11), new DateTime(2023, 8, 12), 34000);
      table.Rows.Add(4, "Jackfruit yogurt", new DateTime(2021, 5, 12, 3, 45, 12), new DateTime(2021, 8, 12), 180000);
      table.Rows.Add(5, "Cheese biscuits", new DateTime(2021, 8, 12, 12, 23, 9), new DateTime(2024, 8, 12), 32000);
      table.Rows.Add(6, "Spaghetti", new DateTime(2021, 6, 12, 15, 20, 20), new DateTime(2025, 8, 12), 940000);
      table.Rows.Add(7, "Sausages", new DateTime(2021, 12, 12, 23, 12, 8), new DateTime(2030, 8, 12), 12000);
      table.Rows.Add(8, "Dessert wading in water", new DateTime(2021, 11, 12, 4, 30, 20), new DateTime(2021, 12, 12), 8000);

      return table;
    }

    private void FrmMain_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      var data = InitData();
      gridControl1.DataSource = data;

    }

    public void PopupMenuShowing(object sender, PopupMenuShowingEventArgs e)
    {
      if (e.MenuType == GridMenuType.Column)
      {
        GridViewColumnMenu menu = e.Menu as GridViewColumnMenu;
        // menu.Items.Clear();
        if (menu.Column != null)
        {
          var display_format = new DXMenuCheckItem("Custom Display Format");
           display_format.ImageOptions.Image = imageCollection1.Images[0];
          display_format.Click += (ss, ee) =>
          {
            

            var displayFormat = menu.Column.DisplayFormat;
            var frm = new FrmCustomDisplayFormat(displayFormat, menu.Column.Caption);
            
            if (frm.ShowDialog() == DialogResult.OK)
            {
              menu.Column.ColumnEdit = new RepositoryItemTextEdit();
              menu.Column.DisplayFormat.FormatType = frm.FormatInfo.FormatType;
              menu.Column.DisplayFormat.FormatString = frm.FormatInfo.FormatString;
            }
          };

          menu.Items.Add(display_format);
        }
      }
    }
    
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Thêm menu Custom Display Format cho từng Grid Column trên Gridview
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4608 11:20:44, 10/12/2021DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.