NEWS

Hướng dẫn sử dụng Ribbon Bar Menu trong Devexpress

Hướng dẫn sử dụng Ribbon Bar Menu trong Devexpress
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 34431 19:45:40, 20/12/2016DEVEXPRESS   In bài viết

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn thiết kế menu ribbon bar, giống menu của bộ công cụ Office 2016.

Mình sẽ sử dụng công cụ Xtratabbedmidimanager và Dockmanager.

Dưới đây là giao diện thiết kế menu cho ứng dụng:

ribbon bar menu devexpress

Viết sự kiện cho nút mở form khi click vào từng button menu.

 Public Sub OpenForm(ByVal typeform As Type)
    For Each frm As Form In MdiChildren
      If frm.GetType() = typeform Then
        frm.Activate()
        Return
      End If
    Next
    Dim f As Form = DirectCast(Activator.CreateInstance(typeform), Form)
    f.MdiParent = Me
    f.Show()
  End Sub

- Viết sự kiện khi click vào từng menu

Private Sub BarButtonItem1_ItemClick(sender As Object, e As DevExpress.XtraBars.ItemClickEventArgs) Handles BarButtonItem1.ItemClick
    OpenForm(GetType(Facebook))
  End Sub

Video hướng dẫn từng bước tạo menu ribbon bar devexpress

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

SOURCE CODE 

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hướng dẫn sử dụng Ribbon Bar Menu trong Devexpress
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 34431 19:45:40, 20/12/2016DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.