NEWS

Hướng dẫn chỉnh sửa form trên grid view sử dụng Edit Form User Control trong Devexpress

Hướng dẫn chỉnh sửa form trên grid view sử dụng Edit Form User Control trong Devexpress
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 19793 22:41:14, 30/12/2016DEVEXPRESS   In bài viết

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn chỉnh sửa thông tin database trực tiếp trên grid view của Devexpress, sử dụng công cụ Edit Form User Control.

+ Với chức năng này, chúng ta có thể chỉnh sửa tuỳ biến dễ dàng.

+ Chức năng các bạn có thể ứng dụng để viết cho chương trình quản lý nhân sự.

Demo của ứng dụng:

edit form user control grid view devexpress

- Nói tóm lại, mình sẽ tạo ra user control sau đó, add user control đó vào grid view, khi click vào sự kiện edit.

Đầu tiên, các bạn tạo database với đoạn code bên dưới, để có thể insert database. Vì demo của mình có sử dụng hình ảnh.

Các bạn cũng có thể tham khảo câu lệnh bên dưới để chèn hình ảnh vào database, sử dụng câu lệnh T-Sql

create database sinhvien
go
use sinhvien
go
create table tbl_sv(
	id int primary key identity,
	name nvarchar(50),
	birthday date,
	[address] nvarchar(150),
	[image] varbinary(max)
)
go
insert into tbl_sv
	select N'Nguyễn Thảo', '19880328', N'290 Nơ Trang Long, Bình Thạnh, HCMC', bulkcolumn
	from openrowset( bulk 'I:
guyenthao.jpg', single_blob) as BLOB
go
insert into tbl_sv
	select N'Võ Sơn Băng', '19880101', N'180 Tô Hiến Thành, Quận 10, HCMC', bulkcolumn
	from openrowset( bulk 'I:sonbang.jpg', single_blob) as BLOB
go
insert into tbl_sv
	select N'Cái Trí Minh', '19870313', N'KP8, Phường Long Bình, Đồng Nai', bulkcolumn
	from openrowset( bulk 'I:caitriminh.jpg', single_blob) as BLOB
go
insert into tbl_sv
	select N'Hoàng Thị Thảo', '19950228', N'310 Đặng Văn Bi, Quận Thủ Đức, HCMC', bulkcolumn
	from openrowset( bulk 'I:hoangthithao.jpg', single_blob) as BLOB
go
insert into tbl_sv
	select N'Nguyễn Đình Tuyên', '19910805', N'320 Đồng Khởi, Hố Nai 3, Đồng Nai', bulkcolumn
	from openrowset( bulk 'I:
guyendinhtuyen.jpg', single_blob) as BLOB
go
select * from tbl_sv

1. Ta thiết kế form cho giao diện chính:

edit form gridview

Source code cho Form 1:

Imports System.ComponentModel
Imports System.Text
Imports System.Data.SqlClient
Imports DevExpress.XtraGrid.Views.Grid
Imports System.IO

Partial Public Class Form1
  Inherits DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  Shared Sub New()
    DevExpress.UserSkins.BonusSkins.Register()
    DevExpress.Skins.SkinManager.EnableFormSkins()
  End Sub
  Public Sub New()
    InitializeComponent()
  End Sub
  Dim con As New SqlConnection
  Dim dsSinhvien As DataSet
  Dim svDataAdapter As SqlDataAdapter
  Public Sub Taoketnoi()
    Dim str As String = "Data Source=.;Initial Catalog=sinhvien;Integrated Security=True"
    con.ConnectionString = str
    con.Open()
  End Sub
  Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
    Taoketnoi()
    Dim dsSinhvien As New DataSet
    Dim svDataAdapter As New SqlDataAdapter("select * from tbl_sv", con)
    Dim commandBuilder As New SqlCommandBuilder(svDataAdapter)
    svDataAdapter.Fill(dsSinhvien, "sinhvien")
    GridControl1.DataSource = dsSinhvien.Tables("sinhvien")
    GridView1.OptionsView.RowAutoHeight = False
    GridView1.OptionsView.ShowGroupPanel = False
    GridView1.OptionsView.ShowVerticalLines = DevExpress.Utils.DefaultBoolean.False
    GridView1.RowHeight = 120
    GridView1.OptionsEditForm.ShowUpdateCancelPanel = DevExpress.Utils.DefaultBoolean.False
    GridView1.OptionsEditForm.CustomEditFormLayout = New editForm(GridView1)

  End Sub

  Private Sub GridView1_RowUpdated(sender As Object, e As DevExpress.XtraGrid.Views.Base.RowObjectEventArgs) Handles GridView1.RowUpdated
    Dim rowIdex As Integer = e.RowHandle
    Dim view As GridView = TryCast(sender, GridView)
    Dim datarow = view.GetDataRow(rowIdex)
    'update to database
    Dim id As String = CType(datarow.Item("id"), String)
    Dim name As String = CType(datarow.Item("name"), String)
    Dim birthday As Date = CType(datarow.Item("birthday"), date)
    Dim address As String = CType(datarow.Item("address"), String)


    Dim arrhinh() As Byte = CType(datarow.Item("image"), Byte())


    Dim strsql As String = "UPDATE tbl_sv SET image=@image, name=@name, birthday=@birthday, address=@address WHERE id=@id"
    Dim cmd As New SqlCommand(strsql, con)
    cmd.Parameters.Add(New SqlParameter("@image", arrhinh))
    cmd.Parameters.Add(New SqlParameter("@id", id))
    cmd.Parameters.Add(New SqlParameter("@name", name))
    cmd.Parameters.Add(New SqlParameter("@birthday", birthday))
    cmd.Parameters.Add(New SqlParameter("@address", address))
    cmd.ExecuteNonQuery()

  End Sub
End Class

Bước 2: Chúng ta tạo thêm 1 user control và thiết kế lại giao diện chỉnh sửa theo ý mình

User control devexpress winform

Source code cho user control

Imports DevExpress.XtraGrid.Views.Grid

Public Class editForm
  Private _MyView As GridView = Nothing
  Public Property MyView As GridView
    Get
      Return _MyView
    End Get
    Set(value As GridView)
      _MyView = value
    End Set
  End Property
  Public Sub New()

    ' This call is required by the designer.
    InitializeComponent()


  End Sub
  Public Sub New(view As GridView)
    MyView = view
    InitializeComponent()
  End Sub
  Private Sub SimpleButton1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles SimpleButton1.Click
    MyView.PostEditor()
    MyView.CloseEditForm()
  End Sub
  Private Sub SimpleButton2_Click_1(sender As Object, e As EventArgs) Handles SimpleButton2.Click
    MyView.CloseEditForm()
  End Sub
End Class

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CỐNG!

SOURCE CODE 

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hướng dẫn chỉnh sửa form trên grid view sử dụng Edit Form User Control trong Devexpress
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 19793 22:41:14, 30/12/2016DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.