NEWS

GridControl DevExpress - Thêm sửa xóa trực tiếp trên grid VB.Net

GridControl DevExpress - Thêm sửa xóa trực tiếp trên grid VB.Net
Đăng bởi: TONA Cody - Lượt xem: 34391 13:21:35, 20/11/2016DEVEXPRESS   In bài viết

Hôm nay mình sẽ làm một ví dụ nhỏ về GridControl DevExpress bằng ngôn ngữ VB.Net. Những ai viết bằng C# thì có thể vào https://laptrinhvb.net/bai-viet/chuyen-de-vb-net/Huong-dan-tich-hop-cong-cu-chuyen-doi-ngon-ngu-VB-NET-sang--Csharp--va-nguoc-lai-vao-Visual-Studio-/efeeafa26761ad58.html để xem hướng dẫn convert nha.

Gridcontrol là dạng lưới để thể hiện table trên phần mềm. Nó chính là datagrid của windows, nhưng được tích hợp sẵn gần như mọi thứ cho lập trình viên (đáng giá ngàn đô mà), chúng ta chỉ việc đào và xài thôi. Các bạn có thể tham khảo tại trang chính của nó tại https://www.devexpress.com/products/net/controls/winforms/grid/ , "Everything you'll need for your next WinForms project", việc còn lại cứ để "Gu Gồ trán" nhá. 

Bắt đầu với việc mình tạo một from gồm BarManager để làm menu from, một ImageColletion để chưa các icon của menu, một GridControl - nhân vật chính đây. Hoàn tất sẽ được như này:
gridcontrol-devexpress-vb.net-1

Viết hàm để đưa table vào grid:
 

Public Function _load_data(ByVal strLenh As String) As DataSet
    Dim ds As New DataSet
    open_connect()
    Dim d As String = "set dateformat dmy"
    Dim cmd1 As New SqlCommand(d, strconnect)
    cmd1.ExecuteNonQuery()

    Dim cmd As New SqlDataAdapter(strLenh, strconnect)
    cmd.Fill(ds)
    close_connect()
    Return ds
  End Function

 

'Hàm thực thi các lệnh insert,delete,update trong SQL
Public Sub _Update(ByVal strLenh As String)
    open_connect()
    Dim d As String = "set dateformat dmy"
    Dim cmd1 As New SqlCommand(d, strconnect)
    cmd1.ExecuteNonQuery()

    Dim cmd As New SqlCommand(strLenh, strconnect)
    cmd.ExecuteNonQuery()
    close_connect()
  End Sub
Sau đó mình dùng hàm _load_data để lấy table từ SQl, và đưa vào nguồn của Grid bằng hàm này:
 
 Public Sub load_grid()
    Dim ds As New DataSet
    ds = _load_data("select * from tbl_nhanvien")
    GridControl1.DataSource = ds.Tables(0)

    'đưa giá trị cho label
    lbl_manv.DataBindings.Clear()
    lbl_manv.DataBindings.Add("Text", ds.Tables(0), "manv")
  End Sub

Và gọi nó ra khi form 1 load nha.
Nhấn F5 ta sẽ được kết quả như sau:

gridcontrol-devexpress-vb.net-2
Bây giờ mình sẽ viết hàm cho nút Lưu, sẽ có chức năng là lưu những dòng mới được thêm vào và cả những dòng vừa được chỉnh sửa.
Mình sử dụng thuộc tính RowState của dòng trong grid, nó sẽ chứa các trạng thái như: Add, Delete, Detach, Modifi, Unchange, thể hiện là vừa mới thêm vào, vừa xóa, vừa chỉnh sủa,.. Mình sẽ sử dũng Add để bắt các dòng mới được thêm vào, và Modifi để bắt các dòng đã được chỉnh sửa. Thủ tục sẽ là:

 Public Sub luu_grid()
    lbl_manv.Focus()
    'cần tạo ra 1 datarow để lấy nội dung đã được chỉnh sửa trên lưới
    Dim dr As DataRow
    For i As Integer = 0 To AdvBandedGridView1.RowCount - 1
      dr = AdvBandedGridView1.GetDataRow(i)
      If dr.RowState = DataRowState.Modified Then
        _Update("update tbl_nhanvien set tennv=N'" & dr("tennv") & "',ngaysinh='" & dr("ngaysinh") & "',quequan=N'" & dr("quequan") & "',gioitinh=N'" & dr("gioitinh") & "' where manv='" & dr("manv") & "'")
      ElseIf dr.RowState = DataRowState.Added Then
        _Update("insert into tbl_nhanvien(tennv,gioitinh,ngaysinh,quequan) values (N'" & dr("tennv") & "',N'" & dr("gioitinh") & "','" & dr("ngaysinh") & "','" & dr("quequan") & "')")
        'bỏ qua mã nhân viên vì mình set nó auto
      End If
    Next
  End Sub


Để hàm này trong sự kiện click của nút Lưu nha.
Tương tự cho nút Xóa, quan trọng là mình cần phải bắt được dòng nào cần xóa, và chỉ xóa mỗi dòng đó thôi. Gridcontrol có hỗ trợ cho chúng ta: khi ta thay đổi dòng, tức là khi bạn click vào nhiều dòng trên lưới thì giá trị "nó" cũng thay đổi theo. Nó ở đây là 1 cái lable mình tạo ra và sử dụng trong thủ tục Load_grid ở trên. để set giá trị cho Lable mình viết như sau:

 

lbl_manv.DataBindings.Clear()
lbl_manv.DataBindings.Add("Text", ds.Tables(0), "manv")

Bộ đôi này sẽ được dùng rất thường xuyên với gridcontrol, và nó khá là bá đạo đó. :)
Như vậy, khi ta click vào bất kỳ một dòng trên lưới thì giá trị của lbl_manv sẽ được gán manv trong datasource của grid tương ứng với dòng đó. Delete sẽ được viết là:

  Public Sub xoa_grid()
    Dim dlgresult = XtraMessageBox.Show("Bạn muốn xóa nhân viên có mã " & lbl_manv.Text & " không ?", "Xác nhận", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question)
    If dlgresult = Windows.Forms.DialogResult.Yes Then
      _Update("delete from tbl_nhanvien where manv='" & lbl_manv.Text & "'")
    End If
  End Sub

Nhấn F5 và thử del 1 dòng xem nào:
gridcontrol-devexpress-vb.net-3
Database mình sử dụng là:
 

Create databse DemoGrid
Go
Create table tbl_nhanvien(
     manv int primary key not null auto gì gì đó,
     tennv nvarchar(50),
     ngaysinh nvarchar(50),
     gioitinh nvarchar(50),
     quenquan nvarchar(50)
)
​Go

Hy vọng có ích. :)
Xem video để được hướng dẫn chi tiết nhá.


Download source

Nhớ Like và Share nhé !
Thắc mắc và đóng góp ý kiến vui lòng để lại trong comment.

 

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

GridControl DevExpress - Thêm sửa xóa trực tiếp trên grid VB.Net
Đăng bởi: TONA Cody - Lượt xem: 34391 13:21:35, 20/11/2016DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.